Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er bl.a. grundlaget for fastsættelsen af Ejendomsværdiskat og Ejendomsskat.

Der foretages en almindelig ejendomsvurdering hvert andet år. Der foretages en ejendomsvurdering af ejerboliger den 1. oktober i ulige år.1)

Som følge af de konstaterede fejl ved ejendomsvurderingen, sker den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2013 dog ved videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2011.2) Vurderingerne reduceres med 2,5%.3) Den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2015 sker tilsvarende ved videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2011, og den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2016 sker ved videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2012.4)

Året efter den almindelige ejendomsvurdering kan der foretages en omvurdering.5) Dette vil bl.a. være tilfældet, hvor der på en ejendom er foretaget om- og tilbygning.

Ejendomsvurderingen foretages af SKAT. Ved ejendomsvurderingen foretages en vurdering af ejendomsværdien, grundværdien og samt et eventuelt fradrag i grundværdien for forbedringer.6)

Der kan klages over den ejendomsvurdering, som SKAT har foretaget. Se hertil Klage over ejendomsvurdering.


1) Jf. vurderingslovens § 1. Se tillige Den Juridiske Vejledning afsnit H.A.1.1.1.
2) Jf. lov 1635/2013 § 1, nr. 5, (§ 42).
3) Jf. lov 1635/2013 § 1, nr. 5, (§ 42, stk. 2).
4) Jf. lov 1535/2014 § 1, nr. 4.
5) Jf. vurderingslovens § 3.
6) Jf. vurderingslovens § 5, stk. 1.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.