Til forside
tax.dk - skat og afgift
Medarbejderobligationer (medarbejderobligationsordninger)

Reglerne om medarbejderobligationer er ophævet med virkning fra 1. januar 2010.1)

En virksomhed kan tildele sine medarbejdere medarbejderobligationer, uden at medarbejderne af den grund skal beskattes.2) Ordningen kan betragtes som et alternativ til Medarbejderaktier.

Adgangen til at erhverve de pågældende medarbejderobligationer skal stå åben for alle i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.3) Eksempelvis kan adgangen til at få tildelt obligationer være betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i en vis tid.4)

Virksomheden skal betale en afgift på 45% af det beløb, hvormed obligationens værdi overstiger (2009: 5.200 kr.; 2008: 5.000 kr.). Til gengæld kan virksomheden fradrage en eventuel afgift ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.5)

Det er en betingelse for skattefriheden, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over de tildelte medarbejderobligationer før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted.6) Det er endvidere en betingelse, at værdien af de pågældende medarbejderobligationer inklusive afgift ikke må overstige 10% af den ansattes årsløn.7)

Medarbejderobligationer og bruttolønnedgang

En aftale om tildeling af medarbejderobligationer kan etableres i forbindelse med en aftale mellem virksomheden og den ansatte om en bruttolønnedgang.8)

Medarbejderobligationer til ejer af selskab

Der vil kunne tildeles medarbejderobligationer til en ansat eneejer af et selskab. Også i tilfælde, hvor ejeren er den eneste ansatte i selskabet.9)


1) Jf. lov 519/2009 § 1, nr. 9, sammenholdt med § 5, stk. 5.
2) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1.
3) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2, 1. og 2. pkt.
4) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.10.
5) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 5. pkt.
6) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 3. pkt.
7) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 4. pkt.
8) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.10 og SKM2005.287.
9) Jf. SKM2007.122.SR.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.