Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage over skatteansættelse (årsopgørelse)

Såfremt SKAT mener, at man har selvangivet for lavt, vil man få tilsendt en såkaldt »agterskrivelse«, hvori man orienteres om, at SKAT vil forhøje ens skattepligtige indkomst med et vist beløb og hvorfor.1)

Inden for en frist på mindst 15 dage, har man ret til at udtale sig om forhøjelsen af den skattepligtige indkomst til SKAT. Har man ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning.2)

Man kan klage over SKAT's afgørelse til skatteankenævnet eller til Landsskatteretten. Se hertil Klage til skatteankenævnet og Klage til Landsskatteretten. Klagen skal i begge tilfælde indgives til Skatteankestyrelsen.

Klagefrist

En klage over en skatteansættelse (årsopgørelse) skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af skatteansættelsen (årsopgørelsen).3) Har klageren ikke modtaget skatteansættelsen (årsopgørelsen), skal klagen være modtaget af Skatteankestyrelsen, senest 4 måneder efter at skatteansættelsen (årsopgørelsen) er afsendt.4)

Klageafgift

Hvad enten klagen behandles af et skatteankenævn eller Landsskatteretten, skal der betales en klageafgift på (2023, 2022: 1.100 kr.)5)

Henstand med skatten

Såfremt man klager til skatteankenævnet eller Landsskatteretten over en afgørelse truffet af SKAT, kan man få henstand med den skat, som afgørelsen vedrører.6)

Omkostningsgørelse

Ved klage til skatteankenævnet eller Landsskatteretten kan man få omkostningsgodtgørelse. Se hertil Omkostningsgodtgørelse i skattesag.


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1.
2) Jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 2.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
4) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
5) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1.
6) Jf. skatteforvaltningslovens § 51.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.