Til forside
tax.dk - skat og afgift
Erstatning

Hvordan en erstatning beskattes afhænger af, om erstatningen udbetales som en løbende ydelse, eller hvorvidt erstatningen udbetales som et éngangsbeløb.1)

Erstatning som løbende ydelse

Såfremt en erstatning udbetales som en løbende ydelse, skal den beskattes som indkomst.2)

Erstatning som éngangsbeløb

Såfremt en erstatning udbetales som et éngangsbeløb, beskattes erstatningen, som det, den træder i stedet for. Træder erstatningen i stedet for en indkomst, beskattes erstatningen,3) og træder erstatningen i stedet for et formuetab, er erstatningen ikke skattepligtig.4)

Erstatning for overtrædelse af ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven indeholder et forbud mod, at en arbejdsgiver behandler arbejdstagere forskelligt på grundlag af køn.

Bliver en arbejdstager krænket, vil arbejdstageren kunne blive tilkendt en godtgørelse.5)

Den del af erstatningen, der kan betragtes som løn, beskattes som almindelig indkomst. Den del, der kan betragtes som erstatning for krænkelse af arbejdstageren, beskattes ikke.

Erstatning for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod, at en arbejdsgiver behandler arbejdstagere forskelligt på grundlag af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Bliver en arbejdstager forskelsbehandlet, vil arbejdstageren kunne blive tilkendt en godtgørelse.6)

Den del af erstatningen, der kan betragtes som løn, beskattes som almindelig indkomst. Den del, der kan betragtes som erstatning for krænkelse af arbejdstageren, beskattes ikke.

Personskadeerstatning

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af personskade er skattepligtig. Andre dele af erstatningen vil typisk være skattefri.

Andre erstatninger

Erstatning for skade på privat indbo er ikke skattepligtig. Erstatning for et lidt rentetab er skattepligtig.


1) Jf. Den Juridiske Vejledning pkt. C.A.3.7.
2) Jf. Statsskattelovens § 4.
3) Jf. Statsskattelovens § 4.
4) Jf. Statsskattelovens § 5.
5) Jf. ligebehandlingslovens § 14.
6) Jf. forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.