Til forside
tax.dk - skat og afgift
Reklameudgifter

Har man afholdt udgifter til reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser kan udgifterne hertil fradrages.1)

De 2 grundlæggende betingelser for at der kan opnås fradrag er, at udgifterne er erhvervsmæssigt begrundede, og at de i almindelighed skal være afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.

1. Erhvervsmæssigt begrundede

En erhvervsmæssig begrundelse foreligger, hvor udgiften direkte sigter mod at opnå salg af varer eller tjenesteydelser, som f.eks. hvor der indrykkes en annonce i et dagblad med omtale af virksomhedens produkter. En erhvervsmæssig begrundelse foreligger imidlertid også, hvor afholdelsen af udgiften har til formål at fremme virksomhedens interesser ved at gøre den kendt eller fordelagtigt bemærket.2)

2. Ubestemt kreds

Udgifterne skal i almindelighed være afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.3) Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis man uddeler balloner til alle de kunder, som kommer ind i ens butik.4)

Et sponsorat opfylder i almindelighed betingelsen. Ved et sponsorat vil kredsen således typisk blive betragtet som tilstrækkelig ubestemt til, at der kan opnås fuldt fradrag.5)

Er udgifterne rettet mod kunder eller forretningsforbindelser, som virksomheden i forvejen har relationer til, kan udgifterne få karakter af Repræsentation, hvor fradragsretten er begrænset til 25% af udgifterne.6)


1) Jf. ligningslovens § 8, stk. 1.
2) Se f.eks. TfS 1986.601 Udtalelse. Statsskattedirektoratet blev spurgt, om bidrag til "Flygtning 86" afholdt af nogle handlende kunne fradrages. De handlende havde indrykket annoncer i aviserne med oplysning om, at de ville give en vis procentdel af deres omsætning til flygtningehjælpen. Samtidig reklamerede de i forretningen med, at de ydede bidrag til "Flygtning 86". Statsskattedirektoratet svarede, at de omhandlede bidrag kunne fradrages som reklameudgifter.
3) Jf. cirkulære 72/1996 pkt. 14.2.
4) Jf. herved eksempel nævnt i cirkulære 72/1996 pkt. 14.2.
5) Jf. herved TfS 1988.619 LSR om et selskab, der drev malerforretning. Selskabet havde ydet et beløb på 2000 kr. til en lokalradios betaling af en Koda-Gramex afgift. Malerforretningen var sammen med andre erhvervsdrivende i lokalområdet blevet anmodet herom. Til gengæld for bidraget var det aftalt, at virksomhedens navn og adresse samt beløbets størrelse skulle annonceres i radioen - én gang pr. 100 kr. Efter indtelefonering af bidraget var malerforretningen den pågældende dag blevet nævnt 20 gange, herunder et antal gange som en af de største bidragydere. Landsskatteretten godkendte fradrag for det ydede beløb, da formålet havde været at reklamere for erhvervsvirksomheden.
6) Jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Se hertil TfS 2002.446 ØLD om et selskab, der producerede chokolade- og konfektureprodukter. Selskabet havde i 3 år ved juletid foræret mellem 3.000 og 3.500 æsker chokolade væk. Ca. 55% af æskerne var givet til kunder, ca. 20% til leverandører og ca. 25% til øvrige samarbejdspartnere. Sidstnævnte omfattede Kongehus, dagblade, politikere, bestyrelser, banker, revisorer, forsikringsselskaber, ambassader mv. Landsretten nægtede fradrag for udgifterne som reklameudgifter, der normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Da gaveæskerne var udsendt til en større, men bestemt og udvalgt kreds af kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, blev udgifterne alene anset som repræsentationsudgifter. Se endvidere TfS 2002.959 H om en ejendomsmæglervirksomhed, der i anledning af virksomhedens 20-års jubilæum og indvielse af nye lokaler havde afholdt en reception. Til receptionen, hvori der indgik et traktement, var kunder og forretningsforbindelser inviteret. Udgifterne blev anset for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, selvom receptionen blev afholdt som "åbent hus" og der samtidig med receptionen blev iværksat en reklamekampagne med rabat på salær.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.