Til forside
tax.dk - skat og afgift
Beskatning af ægtefæller

Som udgangspunkt beskattes ægtefæller hver for sig.1) Dette udgangspunkt fraviges imidlertid på en række punkter. Der foretages således en vis sambeskatning, som bl.a. har til følge, at en ægtefælle kan udnytte fradrag, som den anden ægtefælle ikke kan udnytte.

Hvordan ægtefæller beskattes afhænger af, hvorvidt de har været samlevende i hele indkomståret, og dette udgør en periode af et helt år, eller om de kun er samlevende ved indkomstårets udløb.

 

Samlevende (og gift) hele indkomståret

 

                               

Samlevende (og gift) ved indkomstårets udløb

Skattemæssig værdi af personfradrag

 

Uudnyttet skattemæssig værdi af personfradrag kan overføres til ægtefælle.2)

Beregning af topskat

Beregning af positiv nettokapitalindkomst sker under ét for ægtefællerne.3)

Beregning af skat af aktieindkomst

 

Uudnyttet del af bundfradrag kan overføres til ægtefælle.4)

Såfremt ægtefællerne i fælleskab driver en personligt ejet virksomhed, er udgangspunktet, at det den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, som beskattes af virksomhedens overskud. Dette udgangspunkt modificeres imidlertid af reglerne om Beskatning af medarbejdende ægtefælle.


1) Jf. kildeskattelovens § 4, stk. 1.
2) Jf. personskattelovens § 10, stk. 3.
3) Jf. personskattelovens § 7, stk. 5-10.
4) Jf. personskattelovens § 8 a, stk. 4.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.