Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.5 Inddrivelse af danske krav i udlandet uden traktatgrundlag

Inddrivelse af danske skatte- og afgiftskrav i udlandet

SKAT har indgået en aftale med et inkassofirma med afdelinger forskellige steder i verden om inddrivelse af offentlige krav hos personer og virksomheder med adresse i udlandet. Aftalen vedrører udelukkende inddrivelse i de stater, som Danmark ikke har en inddrivelsesaftale med, eller hvor inddrivelsesaftalen ikke gælder. Inkassofirmaet anvender de retsmidler, der er i den pågældende stat, til at inddrive kravet.

Eksekutionsfundament skal vedlægges for kommunale krav.

Beløbsgrænsen for at sende en sag til inddrivelse er fastsat til  

  • 5.000 kr. i Norden og
  • 11.000 kr. uden for Norden.

Inddrivelse af danske krav på børne- og ægtefællebidrag i udlandet

Nogle lande har ikke tiltrådt fælles konventioner sammen med Danmark. I disse lande hviler inddrivelsen på den lokale lovgivning og foregår via et inkassofirma.

Inddrivelse på Færøerne

Færøerne er ikke omfattet af konventionerne, men inddrivelse af alle typer bidrag kan ske.

Inddrivelse i Grønland

Grønland er heller ikke omfattet af konventionerne, men restancer af alle typer bidrag kan inddrives efter den grønlandske retsplejelovs kapitel 7. Bidragsbetalerens nøjagtige bopæl og eventuelle arbejdsgiver i Grønland skal oplyses, hvis RIM har kendskab hertil.

Opholder bidragsbetaleren sig i Grønland, men er beskæftiget hos en dansk arbejdsgiver med hjemting i Danmark, skal begæring om lønindeholdelse fremsendes til den danske arbejdsgiver efter de danske regler herom.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.