Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.2 Skyldner som konkursobjekt

Indhold

Afsnittet handler om, hvilke skyldnere der kan erklæres konkurs

Afsnittet indeholder:

  • De mulige skyldnere
  • Juridiske personer
  • Interessentskaber
  • Kommanditselskaber
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre. 

De mulige skyldnere

Enhver fysisk og juridisk person kan være skyldner og kan derfor også erklæres konkurs. Når konkursbetingelserne er til stede, kan RIM derfor begære enhver fysisk person konkurs. Det kan fx være en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende. Det samme gælder juridiske personer som fx

  • aktieselskaber
  • anpartsselskaber
  • andelsforeninger
  • foreninger
  • selvejende institutioner mv. 

Juridiske personer

Ved juridiske personer er det afgørende, om den juridiske person er en selvstændig skyldner. Hvis blot en enkelt af deltagerne i denne sammenslutning hæfter personligt og direkte for sammenslutningens gæld, kan sammenslutningen ikke betragtes som en selvstændig skyldner, og den kan derfor ikke erklæres konkurs. Aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) kan derfor erklæres konkurs, da det netop kendetegner disse, at ingen af deltagerne har den nævnte personlige og direkte hæftelse. 

Interessentskaber

I et interessentskab hæfter deltagerne - interessenterne - personligt og direkte for interessentskabets gæld. En konkursbegæring mod et interessentskab må derfor rettes mod deltagerne personligt. Når samtlige interessenter er erklæret konkurs, tages interessentskabets bo under særskilt konkursbehandling, selv om interessentskabet isoleret set er solvent. En selvstændig prøvelse af interessentskabets mulige insolvens er ikke nødvendig, og en formel konkursbegæring kræves ikke. 

Kommanditselskaber

Kommanditisterne hæfter med indskuddet, mens komplementaren hæfter personligt. Et kommanditselskab må i tilfælde af komplementarens eller komplementarernes konkurs opløses, men det er ikke sikkert, at opløsningen skal ske efter konkursreglerne, hvis kommanditselskabet er solvent. Selv om komplementaren eller komplementarerne er erklæret konkurs, kan skifteretten foretage en selvstændig vurdering af, om kommanditselskabet er insolvent. Se UfR 1996, 179 ØLK. En konkursbegæring mod et kommanditselskab kan dog ikke behandles, medmindre der også er indgivet konkursbegæring mod komplementaren eller komplementarerne. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1996, 179 ØLK

Et kommanditselskab kunne ikke erklæres konkurs kun med henvisning til, at samtlige komplementarer var under konkursbehandling. Skifteretten havde som følge heraf ikke foretaget en selvstændig bedømmelse af kommanditselskabets solvens.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.