Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.1 Generelt om konkurs

Indhold

Afsnittet  beskriver hovedtrækkene i konkurs.

Afsnittet indeholder:

 • Skifteretten kan erklære en insolvent skyldner konkurs
 • Hvem kan fremsætte begæringen?
 • Konkursmassen
 • Konkursens
 • Kurators forpligtelser
 • Særligt om RIM. 

Skifteretten kan erklære en insolvent skyldner konkurs

Skifteretten kan erklære skyldner konkurs, hvis skyldner er insolvent. Det sker ved et konkursdekret. 

Skyldner er insolvent,

 • hvis han ikke over for fordringshaverne kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder til betaling, og
 • det må antages, at den manglende betalingsevne ikke blot er forbigående.

 Se KL § 17, stk. 2. 

Skifterettens afgørelse på konkursbegæringen kan kæres til landsretten.

Hvem kan fremsætte begæringen?                                                                                                   

En begæring om konkurs kan fremsættes af en fordringshaver eller af skyldner selv. Se KL § 17, stk. 1.

Konkursmassen

Når en skyldner går konkurs, betyder det, at skyldnerens aktiver indgår i konkursmassen. Konkursmassen omfatter skyldners aktiver på det klokkeslæt, hvor konkursdekretet afsiges over skyldner. Se KL § 32.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.5 Konkursmassen Konkursmassen. 

Konkursens virkninger

Konkursloven bygger på to væsentlige principper, nemlig

 • skyldners urådighed
 • ligestilling blandt fordringshaverne. 

Konkursen medfører derfor, at skyldneren mister rådigheden over sin formue. Se KL § 29. Formuen bliver en del af konkursboet. 

Den enkelte fordringshaver kan individuelt ikke forfølge sit krav mod skyldner i konkursmassen. Se KL § 31.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.4 Konkursens indtræden og virkninger mv. Konkursens indtræden og virkninger mv. 

Kurators forpligtelser

Skifteretten udpeger en kurator efter at have rådført sig med de fordringshavere, der er til stede. Se KL § 107. 

Kurator skal varetage interesserne hos de fordringshavere, der på klokkeslættet for konkursdekretet havde et krav mod skyldner. Se KL § 38. 

Kurator skal derfor registrere og sikre skyldners aktiver, herunder inddrive evt. fordringer og gøre evt. omstødelseskrav gældende. Se KL § 110. 

Aktiverne i konkursmassen omsættes til penge, der herefter udloddes til fordringshaverne i en bestemt rækkefølge, den såkaldte konkursorden. Reglerne om konkursordenen skal give fordringshaverne en samtidig og ligelig dækning af deres krav.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.8 Konkursordenen Konkursordenen. 

Særligt om RIM

RIM har som enhver anden fordringshaver ret til at indgive konkursbegæring, når RIM finder en konkurs nødvendig for at sikre det offentliges krav eller for at hindre yderligere krav i at opstå. 

RIM skal dog følge de almindelige forvaltningsmæssige grundsætninger, hvor de væsentligste er principperne om

 • saglighed
 • proportionalitet. 

Konkurs er det strengeste inddrivelsesmiddel. RIM skal derfor inddrage disse grundsætninger i vurderingen af, hvad der er tilstrækkeligt til at sikre det offentliges krav. 

Over for disse grundsætninger står hensynet til at sikre

 • tabsforebyggelse
 • lønsomhed
 • individualitet.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.3 Indgivelse af konkursbegæring Indgivelse af konkursbegæring. Afsnittet omtaler eksempler på momenter, som RIM kan inddrage i sin vurdering af, om en skyldner skal erklæres konkurs.

Andre fordringshaveres konkursbegæringer

Når andre fordringshavere begærer en skyldner erklæret konkurs, bliver RIM ikke inddraget i behandlingen. RIM opnår derfor først senere kendskabet til konkursen.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.