Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.4.1 Rede penge

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om udlæg i rede penge.

Afsnittet indeholder:

  • Udlæg i rede penge
  • Prioritetsstillingen mellem flere kreditorer
  • Beløb der ikke tilhører skyldneren
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT meddelelser med videre.

Udlæg i rede penge

Der har i dansk ret dannet sig en formodningsregel om, at de penge, en person er i besiddelse af, tilhører personen. Se fx TfS 1999, 628 ØLK. Formodningsreglen medfører, at der som udgangspunkt kan foretages udlæg i penge, som en person har i sin besiddelse.

Udlæg kan altid foretages i rede penge, uanset om skyldneren måtte ønske at anvise andre aktiver som genstand for udlæg. Se RPL § 517, stk. 2. Udlæg bør også primært foretages i rede penge, idet udlæg i penge er udlæg til ejendom. Udlægshaver undgår derfor en besværlig og kostbar efterfølgende tvangsauktion, som tilfældet er med fx fast ejendom og løsøre.

Begrebet rede penge omfatter ikke kun danske penge, men også fremmed valuta, som er gangbar. Ved udlæg i fremmed valuta tages beløbet også straks i forvaring og omregnes efter gældende vekselkurs.

Hvis der foretages udlæg i rede penge, skal fogeden altid tage højde for trangsbeneficiet, så skyldneren levnes tilstrækkelige midler til at opretholde en beskeden levefod, indtil næste indtægt eller løn kommer. Se RPL § 509. Skyldners ret til at udtage rede penge til brug i erhverv, fx som kassebeholdning eller byttepenge mv., skal også respekteres. Se RPL § 509, stk. 3. 

Se også 

Bemærk

Udlæg i rede penge er udlæg til eje, og efter RPL § 521 overgives det udlagte beløb straks til rekvirenten/udlægshaver. Hvis dette ikke sker, er udlægget ugyldigt. Se UfR 1948.227 V.

Prioritetsstillingen mellem flere kreditorer

Prioritetsstillingen mellem flere kreditorer, der søger udlæg, bestemmes af, hvornår udlæggene faktisk foretages. Dette medfører, at den der først får gennemført sit udlæg, får de rede penge, uanset at en anden kreditor tidligere har indgivet begæring om udlæg.

Beløb der ikke tilhører skyldneren

Der kan forekomme tilfælde, hvor et beløb, der er i skyldnerens besiddelse, ikke tilhører denne, og hvor det må respekteres, at der ikke kan foretages udlæg i beløbet.

Det må dog normalt forudsættes, at skyldneren har pligt til at

  • holde sådanne beløb afsondret fra egne midler og også gør det
  • føre en form for regnskab over sådanne midler, eller at pengenes rette ejermand fører et sådant regnskab og
  • underkaste sig en vis kontrol fra pengenes rette ejermand.

Som eksempler på sådanne tilfælde kan nævnes tjenere, taxachauffører og forretningsdrivende, der sælger konsignationsvarer. Se om konsignation  i afsnit G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.7.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser nogle relevante afgørelser på området. Se også afsnit G.A.3.2.2.1.3.1 Skyldners formue Skyldners formue, der indeholder flere afgørelser vedrørende kontante beløb og formodningsreglen

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999, 628 ØLK

Formodningsregel om at penge tilhører den, der har dem i sin besiddelse. I sagen påstod en bekendt til den, der havde dispositionsretten over pengene, at disse tilhørte ham. Retten udtalte, at den, der påstod at være rette ejer af pengene, havde bevisbyrden for dette. Dette fandtes dog ikke bevist.

 

UfR 1948.227 VLD

Udlæg i rede penge er udlæg til eje, og efter RPL § 521 overgives det udlagte beløb straks til rekvirenten/udlægshaver. Hvis dette ikke sker, er udlægget ugyldigt.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.