Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.1 Kravtyper tillagt udpantningshjemmel

Indhold

Dette afsnit giver et overblik over hvilke kravtyper, der inddrives hos RIM og hvilke inddrivelsesmidler mv., der kan benyttes på disse.

Afsnittet indeholder:

 • Udpantningshjemmel 
 • Kravtyper, der ikke er tillagt udpantningshjemmel
 • Kravtyper, der er tillagt udpantningshjemmel
 • Oversigt over kravtyper, der inddrives af RIM (kaldet Q2

Udpantningshjemmel

Betingelsen, for at pantefogeden kan foretage udlæg for et krav, er, at dette er tillagt udpantningshjemmel. Udpantningshjemmel betyder, at en fordringshaver ikke behøver at få dom for sit krav, men at kravet umiddelbart kan inddrives ved udlæg efter RPL § 478, stk. 2. Krav, som er tillagt udpantningshjemmel, inddrives bl.a. efter retningslinjerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter mv.

Af retssikkerhedsmæssige grunde er udpantningsret normalt kun tillagt offentlige myndigheder, men der er dog enkelte privatretlige krav, der er tillagt udpantningsret. De fleste af disse privatretlige krav inddrives dog af RIM. Det gælder fx privatretlige krav på:

 • underholdsbidrag
 • kontrolafgift og ekspeditionsgebyr efter lov om jernbane og lov om trafikselskaber.
 • Andre særlige krav fra offentligt ejet selsskaber, fx fra forsyningsselskaber

Nogle få privatretlige krav er også tillagt udpantningsret men inddrives ikke af RIM. Det er fx gældende for:

 • lovpligtig brandforsikring. Se § 60, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 og 
 • lovpligtig ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer. Se færdselslovens § 107, stk. 3.

Kravtyper, der ikke er tillagt udpantningshjemmel

Følgende krav inddrives af RIM men er ikke tillagt udpantningshjemmel:

Civilretlige krav

Civilretlige krav er som udgangspunkt ikke tillagt udpantningsret og kan derfor alene inddrives i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.

Se også

Afsnit G.A.3.7.3 Civilretlige krav, Civilretlige krav.

Erstatningskrav

Pantefogeden kan ikke foretage udlæg for krav af privatretlig karakter, som fx erstatningskrav. Sådanne krav skal tvangsinddrives gennem fogedretten.

Se også

Afsnit G.A.3.7.1 Bøder: politibøder, administrative bøder og tvangsbøder, vedrørende bøder og erstatningskrav m.m., der er tilkendt det offentlige.

Udlæg for krav, der ikke er tillagt udpantningshjemmel, kan alene ske, hvis der er et udlægsfundament, fx:

 • Domme, kendelse, retsforlig mv.
 • Frivillige forlig, gældsbreve, pantebreve mv., når det udtrykkeligt er anført, at dokumentet kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

Se RPL § 478, stk. 1.

Ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 blev det bestemt, at skyldners underskrift i et gældsbrev eller et udenretlig skriftlig forlig kan være tilføjet digitalt.

Det er fogedretten, der er den kompetente myndighed til at foretage disse udlæg.

Er der ikke et fundament for kravet, og er kravet på højest 100.000 kr., kan en fordringshaver under visse betingelser indlevere et betalingspåkrav til fogedretten. Se RPL kapitel 44a.

Se også

 • G.A.1.3 "Pantefogedordningen, begreb og kompetence", der beskriver hvilke regler og hvilken kompetence, der gælder for fogederne.
 • Afsnit G.A.3.7.3 Civilretlige krav "Civilretlige krav", der bl.a. indeholder reglerne om betalingspåkrav.

Kravtyper, der er tillagt udpantningshjemmel

Før 2008 var udpantningshjemlerne angivet i bl.a. udpantningsloven § 1 samt i en lang række særlove. Med INDOG af 19. december 2008 er der skabt et samlet fælles regelgrundlag for inddrivelsen af offentlige krav, så alle de krav, som fremgår af bilag 1 til INDOG, med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, kan inddrives ved udpantning. Se INDOG § 11.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det vil være de samme fordringer, som tidligere var tillagt udpantningsret, der efter forslaget tillægges udpantningsret.

Dette medfører bl.a., at civilretlige krav, der ikke tidligere var tillagt udpantningsret heller ikke efter indførelsen af INDOG og bilag 1 er tillagt udpantningsret.

Der er dog enkelte krav, der ikke tidligere var tillagt udpantningsret, som efter ikrafttrædelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og bilag 1 alligevel er blevet tillagt udpantningsret. Det drejer sig om følgende krav:

 • Krav efter udlændingeloven §§ 19 og 20
 • Forfaldne beløb efter lov om EU-forordninger om markedsordninger
 • Skyldig stempelafgift (pr. 1. januar 2013 afløst af skadesforsikringsafgift).

For disse krav gælder dog, at kravene før 1. januar 2009 var tillagt adgang til lønindeholdelse.

Bilag 1 til INDOG: Oversigt over krav, der er tillagt udpantningsret.

Nr.

Krav

Lovens bemærkninger: 

1

Stats- og kommuneskatter, samt afgifter og ydelser som ifølge lov tilkommer stat, kommune, kirker, anerkendte trossamfund, offentlige stiftelser eller embeder og bestillinger, herunder skattebeløb, som en indeholdelsespligtig har været forpligtet til at indeholde eller opkræve samt parafiskale udgifter.

Bestemmelsen svarer til den gældende bestemmelse i udpantningslovens § 1, nr. 1 og omfatter skattekrav af enhver art samt KSL § 73, stk. 2, hvorefter skattebeløb, som nogen efter KSL §§ 46 og 49 eller 73 har været pligtig til at indeholde eller opkræve, men ikke indbetalt til det offentlige kan inddrives ved lønindeholdelse.

2

Enhver på en fast ejendom hvilende, stadig tilbagevendende eller af en bestemt begivenhed afhængig pengeafgift, som uden særlig vedtagelse går over fra ejer til ejer, og tilkommer stat, kommune, kirker, anerkendte trossamfund, offentlige stiftelser eller embeder og bestillinger, når afgiftens størrelse fastsættes efter faste regler

Bestemmelsen svarer til udpantningslovens § 1, nr. 2, og omfatter afgifter, der hviler på fast ejendom og går over fra ejer til ejer.

3

Krav, der er tillagt fortrinsret i fast ejendom.

Bestemmelsen omfatter alle krav, der er tillagt fortrinsret i fast ejendom. Det gælder således fx hegnssynets vederlag og øvrige udgifter samt Grundejernes Investeringsfonds krav på beløb, som en udlejer skal afsætte efter reglerne i boligreguleringsloven.

4

Arbejdsmarkedsbidrag, herunder arbejdsmarkedsbidrag, som nogen har været forpligtet til at indeholde eller opkræve.

Bestemmelsen omfatter arbejdsmarkedsbidrag. Det kan fx dreje sig om arbejdsmarkedsbidrag, som er indeholdt, men ikke afregnet.

5

Told

Bestemmelsen omfatter krav vedrørende told. Det kan fx være toldkrav, som er pålagt men ikke betalt

6

Krav vedrørende retsafgift, tinglysningsafgift, registreringsafgift, stempelafgift (pr. 1. januar 2013 afløst af skadesforsikringsafgift), bo- og gaveafgifter, vægtafgift og lignende afgifter.

Bestemmelsen omfatter afgiftsbeløb vedrørende tinglysning, registrering af motorkøretøj, stempelafgift (pr. 1. januar 2013 afløst af skadesforsikringsafgift), parkering og afgifter vedrørende køretøjer, herunder registrering af ny ejer eller bruger og overførsel af ønskenummerplade.

7

Underholdsbidrag.

Bestemmelsen vedrører underholdsbidrag og svarer til udpantningslovens § 1, nr. 6. Bestemmelsen omfatter både underholdsbidrag, der er forskudsvist udlagt og underholdsbidrag, som opkræves og inddrives for den bidragsberettigede

8

Betaling fastsat af en offentlig myndighed for benyttelse af indretninger, der tjener et almennyttigt formål, og hvor der er almindelig offentlig adgang.

Bestemmelsen omfatter krav på betaling for benyttelse af indretninger til offentlige formål

9

Krav på erstatning.

Bestemmelsen vedrører erstatning, som staten, en region eller kommune får krav på og gælder både erstatningskrav indenfor og udenfor kontraktsforhold.

10

Krav på betaling for løsøre købt på offentlig auktion.

Bestemmelsen vedrører betaling for ting, der er købt på offentlig auktion.

11

Tilbagebetalingskrav vedrørende tilskud, støtteordninger, uberettiget modtagne ydelser og ydelser, som er for meget udbetalt og som tilkommer det offentlige samt administrative sanktioner, der vedrører disse krav.

Bestemmelsen vedrører krav, som det offentlige har vedrørende tilbagebetaling af ydelser. Det kan være ydelser som modtageren har modtaget med urette eller modtageren har modtaget for stort et tilskud eller lignende. Som eksempler på ydelser kan nævnes tilbagebetaling af kontanthjælp, børne- og ungeydelse, boligsikring, boligstøtte, tilskud til privat børnepasning, børnetilskud, sygedagpenge, pension og personlige tillæg samt for meget udbetalt løn. Yderligere eksempel på ydelser, der er omfattet, er ydelser vedrørende tilbagebetaling af EU-støtte.

12

Betaling for hjælp ydet af det offentlige.

Bestemmelsen vedrører betalingskrav for ydelser fra det offentlige. Det kan fx dreje sig om hjælp efter udlændingeloven og tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik.

13

Beløb, som en offentlig myndighed har udlagt.

Bestemmelsen vedrører betaling af udlagte beløb. Det kan fx dreje sig om beløb udlagt til at lade vilkår af varig karakter tinglyse på ejendommen efter bestemmelser herom i lov om skove og lov om planlægning.

14

Udgifter til foranstaltninger og arbejder, som det offentlige har foretaget på den forpligtedes vegne eller for den forpligtedes regning.

Bestemmelsen vedrører udgifter, som det offentlige har afholdt. Det kan fx være udgifter til foranstaltninger efter lov om biavl, udgifter til renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning mv.

15

Bøder, tvangsbøder, administrative bøder, offerbidrag, konfiskationer og kontrolafgifter, herunder parkeringsafgifter.

Bestemmelsen vedrører alle typer bøder, konfiskationer og kontrolafgifter og fra 1. januar 2014 for offerbidrag. Bøder omfatter både strafferetlige bøder, tvangsbøder, fx dagbøder og administrative bøder, bøder for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen og bøder efter folkeregistreringsloven samt bøder pålagt af Advokatnævnet. Kontrolafgifter kan fx være kontrolafgifter vedrørende kontrol af gyldig rejsehjemmel, licenstilmelding eller parkeringsafgift. For så vidt angår parkeringsafgift omfattes både parkeringsafgift pålagt af politiet og af en kommune

16

Misligholdte statslån og kommunale lån.

Bestemmelsen vedrører alle misligholdte statslån. Eksempelvis kan nævnes, statslån ydet efter lov om arbejderboliger, lån af apotekerfonden, støtte til de små øsamfund og studielån. Bestemmelsen omfatter også lån ydet efter tidligere lovgivning

17

Statskassens eller kommuners tilgodehavender efter indfrielse af en ydet garanti eller kaution.

Bestemmelsen vedrører statens tilgodehavender vedrørende garantiforpligtelser. Det drejer sig om det regreskrav som staten får mod låntager, når staten har måttet indfri et lån. Det kan fx være garanti eller kaution for gældssaneringslån til jordbrugere og lån til investering i mindre landbrug eller landdistrikter

18

Kongeriget Danmarks Fiskeribanks tilgodehavender og Byggeskadefondens tilgodehavender, som ikke er tillagt fortrinsret i fast ejendom.

Bestemmelsen vedrører krav vedrørende lån ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank og Byggeskadefondens krav, som ikke er tillagt fortrinsret i fast ejendom. Fondens tilgodehavender, der er tillagt fortrinsret er omfattet af bilagets nr. 3.

19

Medielicens.

Bestemmelsen vedrører licensbetaling. Det drejer sig især om krav på betaling af medielicens, som skyldner ikke har betalt.

20

Betalingsforpligtelser for ydelser, der leveres af det offentlige

Bestemmelsen vedrører betalingsforpligtelser vedrørende ydelser, der leveres af det offentlige, Der tænkes her på bl.a. betaling for dag-, fritids- og klubtilbud, levering af vand, el, gas og varme og bortskaffelse af affald samt tillæg til analysepris og tillæg til certifikatgebyr efter lov om frø, kartofler og planter, betaling for bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise efter lov om drift af landbrugsjorder og betaling for udtagelse af prøver og for analyser til ansøgning om kompensation efter lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder

21

Krav, der modtages til inddrivelse fra udlandet.

Bestemmelsen vedrører alle udenlandske krav. Der tænkes her på de krav, som RIM inddriver efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

22

Krav vedrørende ubetalt præmie og refusionskrav efter lov om arbejdsskadesikring.

En arbejdsgiver, der har undladt at tegne den lovpligtige forsikring eller at holde sådan forsikring i kraft, skal betale et beløb svarende til den præmie, der skulle have været betalt til et forsikringsselskab. Kommunen har krav på refusion fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, hvis tilskadekomne eller de efterladte har fået udbetalt ydelser efter lov om social pension eller lov om aktiv socialpolitik for en periode, hvor der senere tilkendes erstatning som løbende ydelse for tab af erhvervsevne. Det er sådanne krav, der er omfattet af bilagets nr. 22.

23

Præmiebetaling og refusion fra arbejdsgiver på forskudsvis udbetalte beløb efter lov om sygedagpenge.

Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan sikre sig ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden. En privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til fra lønmodtagerens 2. fraværsdag at få refunderet et beløb fra kommunen, som svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren. Det er sådanne krav vedrørende præmie og refusion, som er omfattet af bilagets nr. 23.

24

Krav vedrørende arbejdsgiverbidrag.

Bestemmelsen vedrører ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 1988 efter lov om Lønmodtagernes Garantifond.

25

Krav mod arbejdsgiveren om betaling af dagpengegodtgørelse, når kravet er fastslået af Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Bestemmelsen vedrører betaling af dagpengegodtgørelse. Krav af denne type kan kun inddrives ved udpantning og lønindeholdelse, når kravet er fastslået af Arbejdsmarkedets Ankenævn.

26

Tilbagebetalingskrav efter lov om arbejdsløshedsforsikring vedrørende uberettiget modtaget dagpenge eller andre ydelser fra en A-kasse og ydelser, der skal betales tilbage som følge af at et medlem senere modtager løn, pension eller andre indtægter, der dækker samme tidsrum som ydelserne fra kassen, hvis kassen har ret til refusion fra statskassen, og når kravet er fastslået i en afgørelse truffet af en kasse, Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn eller er sikret ved dom eller et eksigibelt forlig.

Bestemmelsen vedrører krav på tilbagebetaling af uberettiget modtaget dagpenge og andre ydelser fra en A-kasse. Krav af denne type kan kun inddrives ved udpantning og lønindeholdelse, hvis a-kassen har krav på refusion fra statskassen og når kravet er fastslået i en afgørelse truffet af en kasse, Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn eller sikret ved dom eller eksigibelt forlig.

27

Fordringer, staten har overtaget vedrørende ikke rettidigt betalt leje og lignende ydelser.

Undlader boligtagere i en afdeling som led i en fælles optræden at betale leje (boligafgift) eller andre forfaldne ydelser efter lejeaftalen kan staten efter lov om boligbyggeri efter nærmere betingelser overtage afdelingens fordringer mod de enkelte boligtagere. Det er sådanne krav vedrørende leje, varme m.v., som er omfattet af bilagets nr.27.

28

Beløb, som vedrører tvungen administration af udlejningsejendomme.

Efter lov om tvungen administration af udlejningsejendomme kan administrator, hvis ejendommen har en positiv almindelig vedligeholdelseskontor, kræve at udlejeren betaler et hertil svarende beløb til administrator. Det er sådanne beløb, der ikke betales rettidigt, der er omfattet af bilagets nr. 28.

29

Sagsomkostninger vedrørende civilretlige sager og straffesager.

Bestemmelsen vedrører sagsomkostninger fra både civilretlige sager og straffesager.

30

Statens udgifter til en sags behandling ved et privat ankenævn, der er etableret ved lov og ved nævn, der nedsættes af en minister samt gebyr til finansiering af disciplinærnævnet, som opkræves hos registrerede ejendomsmæglere.

Bestemmelsen vedrører sagsomkostninger for private nævn, der er etableret ved lov. Derudover vedrører bilagets nr. 30 fx nævn nedsat efter reglerne i fiskeriloven. Efter lov om omsætning af fast ejendom kan det fastsættes, at finansiering af disciplinærnævnet sker ved opkrævning af et gebyr hos alle registrerede ejendomsmæglere. Bilagets nr. 30 omfatter tillige sådanne gebyrer.

31

Afgifter, gebyrer, drifts- og etableringsudgifter, administrationsomkostninger samt omkostninger til tilsyn og kontrol, som en myndighed har krav på at få dækket.

Bestemmelsen vedrører alle typer af afgifter, gebyrer, udgifter og administrationsomkostninger, som en myndighed har krav på at få dækket samt udgifter til tilsyn og kontrolforanstaltninger, herunder omkostninger vedrørende forbud og påbud. Som eksempel på omkostninger, som en myndighed har krav på at få dækket kan nævnes, udgifter til bekendtgørelse om optagelse af dyr samt optagelsespenge efter mark- og vejfredsloven og afgift i forbindelse med manglende aflevering af årsregnskab

32

Krav på tilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19

 

33

Biblioteksgebyrer

 

34

Bibliotekers krav på erstatning for udlånsmateriale, som skyldner har beskadiget eller ikke har afleveret efter sit hjemlån. Det er dog en betingelse, at skyldner skriftligt har anerkendt kravet, medmindre kravet vedrører erstatning for udlånsmateriale, der ikke er afleveret at skyldner, og det pågældende bibliotek tilbyder en kvittering ved aflevering af lånte materialer

 

35

Fordringer, der udspringer af en garanti, som fordringshaver har stillet for en boligtagers kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning

 

 

Oversigt over kravtyper, der inddrives af RIM (kaldet Q2)

HER er Link til en oversigt over kravtyper, der inddrives af RIM (tidligere i systemet KMD-IND) - også kaldet Q2.

Oversigten er udbygget med yderligere krav (tidligere inddrevet i RIS). Oversigten er ajourført pr. 1. januar 2017.

Bemærk:

 

 

Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.