Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.1 Kravtyper tillagt udpantningshjemmel

Indhold

Dette afsnit giver et overblik over hvilke kravtyper, der inddrives hos RIM og hvilke inddrivelsesmidler mv., der kan benyttes på disse.

Afsnittet indeholder:

 • Udpantningshjemmel 
 • Bilag 1
 • Kravtyper, der ikke er tillagt udpantningshjemmel
 • Oversigt over kravtyper, der inddrives af RIM (kaldet Q2

Udpantningshjemmel

Betingelsen, for at pantefogeden kan foretage udlæg for et krav, er, at dette er tillagt udpantningshjemmel. Udpantningshjemmel betyder, at en fordringshaver ikke behøver at få dom for sit krav, men at kravet umiddelbart kan inddrives ved udlæg efter RPL § 478, stk. 2. Krav, som er tillagt udpantningshjemmel, inddrives bl.a. efter retningslinjerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter mv.

Af retssikkerhedsmæssige grunde er udpantningsret normalt kun tillagt offentlige myndigheder, men der er dog enkelte privatretlige krav, der er tillagt udpantningsret. De fleste af disse privatretlige krav inddrives dog af RIM. Det gælder fx privatretlige krav på:

 • underholdsbidrag
 • kontrolafgift og ekspeditionsgebyr efter lov om jernbane og lov om trafikselskaber.
 • Andre særlige krav fra offentligt ejet selsskaber, fx fra forsyningsselskaber

Nogle få privatretlige krav er også tillagt udpantningsret men inddrives ikke af RIM. Det er fx gældende for:

 • lovpligtig brandforsikring. Se § 60, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 og 
 • lovpligtig ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer. Se færdselslovens § 107, stk. 3.

 

Ved lov nr. 285 af 29. marts 2017 er INDOG § 11 ændret med virkning fra den 1. april 2017, således at der nu kan ske udpantning for krav der kan inddrives efter loven, med mindre andet følger af bilag 1.

Bilag 1

Fordringstyper, for hvilke der ikke kan foretages udpantning efter § 11:

1) Civilretlige fordringstyper.

a. Udpantning kan dog ske for:

 1. Bibliotekers krav på erstatning for udlånsmateriale, som skyldner har beskadiget eller ikke har afleveret efter sit hjemlån. Det er dog en betingelse, at skyldner skriftligt har anerkendt kravet, medmindre kravet vedrører erstatning for udlånsmateriale, der ikke er afleveret af skyldner, og det pågældende bibliotek tilbyder en kvittering ved aflevering af lånte materialer.
 2. Fordringer, der udspringer af en garanti, som fordringshaver har stillet for en boligtagers kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.
 3. Statens regreskrav efter § 10 a, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, § 1 a, stk. 2, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. og § 17 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, i det omfang statens regre?s­krav mod skadevolderen kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478.
 4. Andre fordringer end de i nr. iii nævnte, der ifølge lovgivningen tilkommer en fordringshaver omfattet af denne lov. Det er dog en forudsætning, at de betingelser, der ifølge den pågældende lovgivning stilles, for at kravet tilkommer fordringshaver, er opfyldt.
 5. Krav på erstatning, hvis kravet kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478.
 6. Underholdsbidrag.

 

Kravtyper, der ikke er tillagt udpantningshjemmel

Følgende krav inddrives af RIM men er som udgangspunkt ikke tillagt udpantningshjemmel:

Civilretlige krav

Civilretlige krav er som udgangspunkt ikke tillagt udpantningsret og kan derfor alene inddrives i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.

Se også

Afsnit G.A.3.7.3 Civilretlige krav, Civilretlige krav.

Erstatningskrav

Pantefogeden kan ikke foretage udlæg for krav af privatretlig karakter, som fx erstatningskrav. Sådanne krav skal tvangsinddrives gennem fogedretten.

Se også

Afsnit G.A.3.7.1 Bøder: politibøder, administrative bøder og tvangsbøder, vedrørende bøder og erstatningskrav m.m., der er tilkendt det offentlige.

Udlæg for krav, der ikke er tillagt udpantningshjemmel, kan alene ske, hvis der er et udlægsfundament, fx:

 • Domme, kendelse, retsforlig mv.
 • Frivillige forlig, gældsbreve, pantebreve mv., når det udtrykkeligt er anført, at dokumentet kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

Se RPL § 478, stk. 1.

Ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 blev det bestemt, at skyldners underskrift i et gældsbrev eller et udenretlig skriftlig forlig kan være tilføjet digitalt.

Det er fogedretten, der er den kompetente myndighed til at foretage disse udlæg.

Er der ikke et fundament for kravet, og er kravet på højest 100.000 kr., kan en fordringshaver under visse betingelser indlevere et betalingspåkrav til fogedretten. Se RPL kapitel 44a.

Se også

 • G.A.1.3 "Pantefogedordningen, begreb og kompetence", der beskriver hvilke regler og hvilken kompetence, der gælder for fogederne.
 • Afsnit G.A.3.7.3 Civilretlige krav "Civilretlige krav", der bl.a. indeholder reglerne om betalingspåkrav. 

Oversigt over kravtyper, der inddrives af RIM (kaldet Q2)

HER er Link til en oversigt over kravtyper, der inddrives af RIM (tidligere i systemet KMD-IND) - også kaldet Q2.

Oversigten er udbygget med yderligere krav (tidligere inddrevet i RIS). Oversigten er ajourført pr. 1. juni 2017.

Bemærk:

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.