Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.1.1 Introduktion til toldlovgivningen

En hjørnesten i EU-samarbejdet er varernes fri bevægelighed. EU udgør en toldunion, og dermed også et fælles handelsområde, der har til formål at sikre at samhandelen forløber glat og beskytter borgere og virksomheder i EU.

I EU har vi et toldmæssigt samarbejde medlemsstaterne imellem. Vi har en fælles toldmur, en fælles toldtarif, med fælles toldsatser og toldfrihed for de enkelte varer inden for EU.  Formålet er tosidet, og skal dels beskytte EU's indre marked, således at varer kan bevæge sig frit internt i EU, dels fremme samhandelen med andre lande.

Samtidig udgør unionen et værn mod indførelse af farlige, sundhedsskadelige eller ulovlige varer. SKAT foretager i den forbindelse kontrol ved import og eksport af varer til og fra lande uden for EU. I alle EU's medlemsstater overvåges godstrafikken, både ved vores grænser, i havne og lufthavne, men også internt i EU.

SKATs myndighedsudøvelse er således underlagt EU's lovgivning på toldområdet og har et handelspolitisk, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt formål. Hovedopgaverne er at sikre afregning af den korrekte told ved import, sikre overholdelse af særlige toldregler for toldfri varer også efter import, samt foretage en løbende risikostyring.

Toldreglerne beskytter os alle, både borgerne i EU, EU-markedet og virksomhederne I EU:

 • Ved at håndhæve regler, som beskytter miljøet og vores sundhed og sikkerhed. Vi tjekker passagerer og gods, for ulovlige eller farlige varer, som narkotika eller våben, samt for varer, der medfører risici for dyresygdomme
 • Ved at bekæmpe import af kopivarer
 • Ved at sikre, at folk der rejser med store summer i kontanter (eller lignende), ikke hvidvasker penge, eller snyder i skat
 • Ved at beskytte truede dyrearter, f.eks. ved at kontrollere handel med elfenben, fredede dyr, fugle og planter
 • Ved at holde øje med bedrageri, hvor myndighederne går glip af afgiftsindtægter, der skal dække de offentlige udgifter. Bl.a. kan nævnes varers oprindelse. Vi kontrollerer eksempelvis oprindelsescertifikater, og får oplysningerne verificeret i udlandet, således, at der ikke kan svindles med lavere toldsatser.
 • Ved grænserne kontrolleres også unddragelse af punktafgifter på f.eks. cigaretter og spiritus.

Ved import og eksport indsamles forskellige data, med henblik på at kontrollere varestrømme. Denne data bruges også til statistiske formål, der giver indblik i økonomiske tendenser mv. Der skal generelt betales told af varer fra lande uden for EU - f.eks. et fjernsyn, der indføres fra Sydkorea - når de kommer ind i EU, men derefter skal der ikke betales noget, og der er ikke mere kontrol.

Toldarbejdet i EU er stadig vigtigt på grund af de store mængder varer, der indføres. Toldere i EU

 • ekspederer næsten 16 % af verdens samlede import - over 2 mia. ton varer hvert år
 • behandler over 290 mio. toldangivelser om året.

I 2016 blev der i Danmark beregnet og afregnet told for omkring 3 mia. kr. Danmark får 20 pct. (ca. 600 mio. kr.) af toldindtægten for administration af toldopgaven. Teknisk set får Danmark ikke beløbet retur, men fratrækker det som et administrationsgebyr, inden toldindtægterne overføres fra Danmark til EU.

Det retlige grundlag er EU-toldkodeksen, med dertil hørende gennemførelsesretsakter. Toldreglerne er omfattet af EU's enekompetence, og området er derfor lovgivningsmæssigt harmoniseret af EU. Hertil kommer at der i dansk lovgivning er fastsat bestemmelser om kontrol og straf, hvilket ligger uden for EU's lovgivningskompetencer.

Ny vejledning

D. 1. maj 2016 indførte EU en ny samlet lovgivning for toldunionen, den såkaldte Union Customs Code (UCC, på dansk EUTK), som indbefatter en yderligere harmonisering og ensartning af toldadministrationen på tværs af EU's medlemslande. Parallelt gennemfører EU en markant digitalisering af området gennem indførelse og fornyelse af en række centrale databaser og procesbærende systemer til toldadministration (den såkaldte MASP).

Der er fremover tre regelsæt at skulle orientere sig om (pt fem med overgangsbestemmelserne og Kommissionens arbejdsprogram, fordi det kun er nogle ændringer, der træder i kraft fra den 1. maj 2016).

Samtidig gennemfører EU en komplet digitalisering af hele toldområdet, der resulterer i udviklingen af en lang række nye fælles EU it-systemer (den såkaldte Multi Annual Strategic Plan, MASP).

I overgangsperioden følges i nogen grad hidtidige regler og bestemmelser, og derved får noget indhold først reel anvendelse, når de tilhørende EDB-systemer, enten bliver opdateret, eller udviklet fra bunden. I sidstnævnte situation gælder reglerne i overgangsbestemmelserne, hvor det er udførlige beskrevet, hvad der gælder, medens man afventer, at de ændrede bestemmelser får fuld effekt, jf. ovenstående. Først på dette tidspunkt vil den endelige beskrivelse af regelsættet blive redegjort for i DJV.

I opbygningen af toldafsnittet i Den Juridiske Vejledning, har vi søgt at følge strukturen i den nye EU-toldkodeks (EUTK).

Lovgrundlag

Lovgivningen indtil 1. maj 2016

Lovgivningen efter 1. maj 2016

 • EU toldkodeks
 • Gennemførelsesforordningen
  • + bilag
 • Toldloven
 • Toldbehandlingsbekendtgørelsen
 • EU toldkodeks (EUTK)
 • Den delegerede forordning (DF)
  • + bilag
 • Gennemførelsesforordning (GF)
  • + bilag
 • Forordning om overgangsbestemmelser (DFO)
  • + bilag
 • Kommissionens arbejdsprogram
  • + bilag
 • Toldloven
 • Toldbehandlingsbekendtgørelsen

Diverse lovgrundlag er detaljeret beskrevet i afsnit F.A.1.3 EU`s toldlovgivning og F.A.1.4 Dansk toldlovgivning og du kan finde links i F.A.1.9 Links til toldlovgivningen


Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.