Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.5.7.1 Generelle opgørelses- og afregningsregler

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler i CO2-afgiftsloven for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde
 • Opgørelse af eget forbrug af afgiftspligtige varer.

Se også

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter CO2-afgiftsloven er måneden.

Afgiften opgøres og skal indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se CO2AL § 4.

Afgiften skal indberettes digitalt til Skatteforvaltningen. Se TastSelv Erhverv på www.skat.dk.

Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for beregning af CO2-afgift opgøres som hovedregel efter de samme regler, som er fastsat i den energiafgiftslov, den knytter sig til. 

Virksomheder, der er registreret efter CO2-afgiftsloven kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende: 

 • Varer, der leveres til en anden virksomhed, der er registreret efter
  • mineralolieafgiftsloven
  • kulafgiftsloven eller
  • gasafgiftsloven

for fremstilling, oplægning og afsætning mv. af samme varer.

 • Varer, der leveres til udlandet
 • Varer, der er fritaget for afgift efter CO2AL § 7.

Se CO2AL § 5.

Som eksempler på leverancer af varer til andre registrerede virksomheder, kan nævnes

 • Registrerede olieselskabers leverancer af olie til virksomheder, der er forbrugsregistreret for  olie
 • Registrerede kulimportørers leverancer af kul til virksomheder, der er forbrugsregistreret for kul
 • Gasnetsvirksomheders leverancer af gas til virksomheder, der er forbrugsregistreret for gas.

Se CO2AL § 6, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.5.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Opgørelse af eget forbrug af afgiftspligtige varer

Registrerede virksomheders eget forbrug af afgiftspligtige varer, som er omfattet registreringen, sidestilles med udlevering.

Det vil sige, at virksomhederne skal medregne eget forbrug af afgiftspligtige varer ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, herunder til formål omfattet af ML (momsloven) § 42, stk. 1.

Det gælder fx varer, som virksomheden har anvendt

 • til indehaverens privatforbrug
 • til opvarmning af funktionærboliger med videre
 • til andre formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

Registrerede virksomheder skal som hovedregel betale fuld CO2-afgift af afgiftspligtige varer, der forbruges af virksomheden. Se CO2AL § 9.

Registrerede virksomheder skal dog ikke afregne/betale CO2-afgift af eget forbrug af varer, som virksomheden har ret til godtgørelse for efter følgende bestemmelser i CO2-afgiftsloven:

 • CO2AL § 9 a. Kvoteomfattede virksomheders forbrug af olie, kul og gas, herunder varme produceret af CO2-afgiftspligtige varer, som anvendes til formål, der er godtgørelsesberettigede efter MINAL § 11, KULAL § 8 eller GASAL § 10 (procesformål). 
 • CO2AL § 9 b. Forbrug af fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet kraftvarmeanlæg eller varmeproduktionsanlæg, og som anvendes til formål, der er godtgørelsesberettigede efter MINAL § 11, KULAL § 8 eller GASAL § 10 (procesformål).
 • CO2AL § 9 c. Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som har processer omfattet af proceslisten (tung proces) og som har anmeldt et bundfradrag i CO2-afgiften for energiforbrug til formål, der er godtgørelsesberettigede efter MINAL § 11, KULAL § 8 eller GASAL § 10 (procesformål). Virksomhederne skal dog betale afgift af det, der ligger ud over bundfradraget.

Virksomhederne skal dermed afregne/betale den CO2-afgift af energiforbruget, der ikke er godtgørelsesberettiget efter nævnte bestemmelser.

Se i øvrigt CO2AL § 13, stk. 3, hvorefter registrerede virksomheder ikke skal indbetale afgiften af eget forbrug, i samme omfang som virksomheden har ret til godtgørelse efter CO2AL §§ 9 a, 9 b eller 9 c.

Alle virksomheder skal betale CO2-afgift af energiforbrug til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Der skal også betales CO2-afgift af energiforbrug til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.