Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på spiritus.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg
 • Lokaler
 • Midlertidigt registrerede varemodtagere
 • Vareafsender
 • Andre former for salg
 • Privatpersoner
 • Registreringsblanket.

Oplagshavere

Autorisationskrav

Virksomheder, der fremstiller eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshavere. Se SPRITAL § 7, stk. 2.

Aftapning eller anden behandling af afgiftspligtige varer i erhvervsmæssigt øjemed anses også for fremstilling herunder destillation. Se SPRITAL § 1, stk. 2 og 3.

Oplagshavere er berettigede til under afgiftssuspensionsordningen at

 • fremstille
 • oplægge og modtage
 • afsende

oplægge varer uden afgift. Se SPRITAL § 7, stk. 3.

Inden autorisation som oplagshaver kan finde sted, skal virksomheden stille sikkerhed for afgifter, og have godkendt de lokaler som virksomheden bruger til:

 • Fremstilling
 • Behandling
 • Aftapning og
 • Opbevaring
 • Udlevering

Se SPIRITAL § 9a, stk. 2.

SKAT kan også forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler. Se SPRITAL § 28.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, som autoriseres efter lov om afgift af spiritus, skal stille en sikkerhed på mindst 200.000 kr. for skyldige afgifter. Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af SKAT efter særlige regler. SKAT kan stille krav om fuld sikkerhed for afgiften ved manglende rettidig betaling. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU. Se SPRITAL § 7, stk. 3 og SPRITALbek § 11.

>

Bemærk

Der er udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om afgift af spiritus m.m. - nedsættelse af mindstekrav til sikkerhedsstillelse efter spiritusafgiften. Bekendtgørelsen var ikke udstedt ved redaktionens afslutning, de foreslåede ændringer vil først fremgå af den juridiske vejledning, version 2018-2, som ventes offentliggjort ultimo juli 2018. Indtil da opfordres der til, at holde sig orienteret på Skatteministeriets hjemmeside.

<

Se også

Se også afsnit E.A.1.5 Sikkerhedsstillelse om sikkerhedsstillelse.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, der er omfattet af SPRITAL § 8, stk. 1, nr. 1, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se SPRITAL § 8, stk. 5 og stk. 1, nr. 1 og SPRITALbek § 10 og § 11.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

Fjernsalg

Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.  Fjernsalg vil typisk dreje sig om postordresalg, herunder internethandel.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se SPRITAL § 8, stk. 6 og stk. 1, nr. 2 og SPRITALbek § 10 og § 11.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

Lokaler

Lokaler, som virksomheden bruger til

 • fremstilling
 • behandling
 • aftapning og
 • opbevaring

af varer, skal godkendes af SKAT.

De afgiftspligtige varer skal opbevares på en ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for SKATs kontrol. Dette betyder efter SKATs opfattelse at:

 • Ubeskattede og beskattede varer må ikke blandes sammen.
 • Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubeskattede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort, rumkort eller lignende) med oplysning om vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.
 • Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven.
 • Flaskevarer skal også være anbragt på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

Bygninger eller rum, hvori der produceres spiritus, er omfattet af beredskabsloven LBK nr. 314 af 03/04/2017 . Virksomheder der producerer brandfarlige væsker med et flammepunkt på under 30 grader Celsius, må kun oprettes med den stedlige xberedskabsmyndighedsx tilladelse.

Der skal derfor foreligge en godkendelse fra xberedskabsmyndighedernex, inden SKAT kan godkende virksomhedens lokaler.

Hvis en autoriseret virksomhed vil foretage ændringer af lokaler og anlæg, som SKAT tidligere har godkendt, skal de påtænkte ændringer af lokaler og anlæg m.v., herunder eventuelle xberedskabsx- og miljøgodkendelser efter stk. 3, forinden anmeldes til og godkendes af SKAT. Se SPRITAL § 9a, stk. 2 og SPRITALbek § 7.

Fælles lokaler

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter SPRITAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis SKAT konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan SKAT kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som SKAT fastsætter om fælles lokaler, kan SKAT pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se SPRITALbek § 7, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se SPRITAL § 33, stk. 12.

Virksomheden kan også få tilladelse af SKAT til som lønnet arbejde at sørge for aftapning af - og påsætning af etiketter på spiritus for andre oplagshavere.

Udleveringslagre

Virksomheder, som fra særlige udleveringslagre, der ligger uden for hovedvirksomheden, udleverer beskattede varer en gros til andre handlende, restauratører m.fl., kan få udleveringslagrene registreret sammen med hovedvirksomheden.

Se også

Se også

Midlertidigt registrerede varemodtagere

Virksomheder og institutioner mv., der fra andre lande modtager afgiftspligtige varer, som led i udøvelsen af sit erhverv, kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver. Der er ikke adgang til varemodtagerregistrering af sådanne virksomheder mv. efter loven. Disse skal derfor - inden transporten påbegyndes - lade sig registrere som midlertidigt registrerede varemodtagere og anmelde transporten til SKAT og indbetale afgiften. Se SPRITAL § 7, stk. 4.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Vareafsender

Virksomheder eller personer der som led i udøvelsen af deres erhverv ønsker at afsende varer, der er indført fra steder uden for EU, til andre EU-lande under den afgiftssuspensionsordning, som gælder for harmoniserede afgifter, kan lade sig registrere som vareafsender, og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-land. Se SPRITAL § 7, stk. 5.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Andre former for salg

Det er forbudt enhver, som

 • forhandler
 • udskænker, eller
 • udleverer spiritus, og
 • ikke er autoriseret eller registreret efter spiritusafgiftsloven,

at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er forsynet med oplysninger om alkoholstyrke. Se SPRITAL § 27 a, stk. 1.

Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra SKAT. Se SPRITAL § 27 a, stk. 2.

Virksomheder, der sælger eller udlejer destillationsapparater og lignende til forbrugere, som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den måned, der følger efter salget eller udlejningen give SKAT besked om dette.

Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse. Se SPRITAL § 37.

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3 Afgift af varer der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 22.046 anvendes.

Bemærk

Virksomheder, der fra udlandet modtager spiritus på flasker skal også registres for emballageafgift. Øvrige virksomheder kan registreres. Se afsnit E.A.7.1.3 Emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften).

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.