Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

E.A.2.3.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på chokolade- og sukkervarer.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Registrerede varemodtagere
 • Midlertidigt registrerede varemodtagere
 • Regler om fjernsalg
 • Privatpersoner
 • Registreringsblanket

Oplagshavere

Fremstilling

Virksomheder, der fremstiller chokolade- og sukkervarer, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 3, stk. 1.

Pakning i detail- eller engrospakninger af modtagne færdigvarer betragtes ikke som fremstilling.

Virksomheder, der fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til afgiftsfri varer, fx kager og biskuits, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Det gælder dog ikke virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af ISAL § 1, stk. 1, og er registreret efter ISAL § 3. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at de pågældende virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse eller -godtgørelse for chokolade- og sukkervarer efter henholdsvis CHOAL § 9, stk. 4 eller 5.

Virksomheder, der kun tilsætter yderligere fedtstoffer, fx kokosolie til indkøbt beskattet overtræk, skal dog ikke registreres som oplagshaver og skal heller ikke betale afgift af disse tilsætningsstoffer. Se CHOAL § 3, stk. 2.

Virksomheder, der indkøber færdigt overtræk til fremstilling af afgiftsfri varer, fx kager og biskuits, kan dog anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 3, stk. 3. Det gælder dog ikke virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af ISAL § 1, stk. 1, og er registreret efter ISAL § 3. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at de pågældende virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse eller -godtgørelse for chokolade- og sukkervarer efter henholdsvis CHOAL § 9, stk. 4 eller 5.

Detailbagerier og lignende, der sælger afgiftsfri varer med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor udelukkende fra egne detailudsalg, er fritaget for registrering som oplagshaver, når de sælger varerne gennem højst tre udsalg. Se CHOAL § 3, stk. 4.

Bagerier, der opfylder de nævnte betingelser, skal ikke søge om fritagelse for registrering som oplagshaver, men er umiddelbart fritaget.

Mellemhandel

Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver engrossalg eller sælger varer fra seks eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 4, stk. 1.

Hvis en registreret oplagshaver, der fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, ejer mindre end seks detailudsalg, kan Skatteforvaltningen tillade, at varerne til disse udsalg modtages, uden at afgiften er berigtiget. Dette gælder dog kun, hvis virksomhedens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien. Se CHOAL § 5, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

En virksomhed registreret som oplagshaver har, afhængig af registreringstypen, ret til at indføre eller fra andre registrerede virksomheder at modtage ubeskattede varer, hvis varerne er bestemt til

 • fremstilling af andre afgiftspligtige varer
 • fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden er registreret som oplagshaver for denne fremstilling
 • videresalg en gros eller
 • salg fra seks eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.

Se CHOAL § 5, stk. 1.

Virksomheder, der fremstiller både chokoladeafgiftspligtige varer og kakaoholdige varer, der opfylder betingelserne for at kunne fritages for afgift, se afsnit E.A.2.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse, kan ikke benytte ubeskattede varer (kakao, halvfabrikata og lignende) og/eller varer, som virksomheden selv har fremstillet med anvendelse af ubeskattede varer til fremstilling af de afgiftsfri kakaoholdige produkter. Det samme gælder kakaopulver mv. til fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden ikke er registreret som oplagshaver for denne fremstilling.

Lokalekrav

Skatteforvaltningen skal godkende virksomhedens lokaler, før virksomheden kan blive registreret som oplagshaver for fremstilling af chokolade- og sukkervarer. Se CHOAL § 3, stk. 5.

Mellemhandlere, som har fået tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af udleveringen, skal også have lokalerne godkendt af Skatteforvaltningen. Se CHOAL § 7, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering, om krav til lokalegodkendelse.

Registrerede varemodtagere

Virksomheder, der ikke er registreret som fremstiller eller mellemhandler (oplagshaver), men som indfører varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, skal anmelde sig til registrering som registreret varemodtager hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 10 a, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering, om registrering af varemodtager.

Sikkerhedsstillelse

Skatteforvaltningen kan pålægge en registreret varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter CHOAL § 26. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års periode ikke er straffet efter CHOAL § 26. Sikkerheden skal være Skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer kan påbegyndes. Skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerheden. Se CHOAL § 10 a, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i CHOAL §§ 12 og 13. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år. Se CHOAL § 10 a, stk. 6.

Skatteforvaltningen kan kun fratage varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser. Se SKM2009.443.SKAT.

Midlertidig registrerede varemodtagere

En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og som erhvervsmæssigt modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal inden vareafsendelsen fra udlandet registreres som midlertidigt registreret varemodtager. Registreringen sker hos Skatteforvaltningen, og varetransporten skal forhåndsanmeldes til Skatteforvaltningen. Den midlertidigt registrerede varemodtager skal indbetale afgiften af varerne til Skatteforvaltningen samtidig med registrering og anmeldelse af varetransporten. Se CHOAL § 10 a, stk. 5.

Regler om fjernsalg

►Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne fra et andet EU-land til en privat køber i Danmark. Ved fjernsalg skal afgifterne betales i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. Dette vil typisk dreje sig om internethandel.

Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren i større eller mindre omfang er involveret i transporten eller forsendelsen af varen. Se EU-domstolens dom i sag C-296/95, The Man in Black Ltd.

Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift eller dækningsafgift efter bestemmelse i en national afgiftslov, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Se lov nr. 2616 af 28. december 2021.◄

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end ét EU-land, eller i et land uden for EU finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Følgende virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark, er ifølge CHOAL § 3, stk. 6 forpligtet til at lade sig registrere for fjernsalg og afregne nationale punktafgifter:

 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har et salg til andre EU-lande for over 10.000 euro om året (kalenderåret).
 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har salg til andre EU-lande som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderåret), men som har valgt at være tilsluttet Moms One Stop Shop.
 • Virksomheder etableret i mere end ét EU-land - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.
 • Virksomheder etableret i et land uden for EU - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Virksomheder etableret alene i ét andet EU-land med fjernsalg til andre EU-lande, som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderår), og som ikke er tilmeldt Moms One Stop Shop, skal og kan således ikke registreres for fjernsalg af nationale punktafgiftspligtige varer til ikke-erhvervsmæssige aftagere her i landet. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering, om registrering for fjernsalg.

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3 Afgift af varer der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 29.025 anvendes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.