Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.5.3 Hvornår er der tale om returnering?

Indhold

Dette afsnit beskriver momslovens returneringsbegreb.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikke ny handel eller byttehandler
  • Kun egne returvarer.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

ML (momsloven) § 27, stk. 5, tager sigte på varer, der tages tilbage under sådanne omstændigheder, at der foreligger en annullering af handlen, dvs. tilfælde, hvor den fulde salgspris godtgøres kunden. Se AFG1972, 351DEP.

Der er derudover administrativt åbnet mulighed for momsmæssig regulering i de tilfælde, hvor der ydes delvis godtgørelse for varer, som returneres/tilbagekøbes inden 1 år efter handlen.

Der er også administrativt åbnet mulighed for momsmæssig regulering i de tilfælde, hvor der ydes delvis godtgørelse for varer, som returneres inden for en garantiperiode.

Herudover er der åbnet mulighed for momsmæssig regulering for varer, der er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold eller på en særlig kontokontrakt (uden ejendomsforbehold), og som tages tilbage, fordi køberen ikke har opfyldt sine forpligtelser.

Lovens returneringsbegreb er søgt fastlagt, så det tilgodeser dels gældende kutymer inden for erhvervslivet, dels administrative og kontrolmæssige hensyn.

Der kan herefter foretages fradrag i momsgrundlaget ved:

Ikke ny handel eller byttehandler

Hvis sælger i forbindelse med returnering/ombytning betaler en højere pris for varen, end den oprindelig var solgt til, kan der ikke foretages fradrag i momsgrundlaget. Det samme gælder, hvis den højere pris betales på den måde, at køber betaler en mindre pris end den ellers gældende for en samtidig købt ny vare. Begrundelsen er, at der i sådanne tilfælde ikke er tale om en returnering af varer men om en ny handel mellem parterne.

Eksempler:

  1. Tilbagekøbsbevis er ikke returnering men en selvstændig transaktion
  2. "Byt til nyt" er ikke returnering men en byttehandel

Ad a) Tilbagekøbsbevis er ikke returnering men en selvstændig transaktion

Et tilbagekøbsbevis, der giver den pågældende køber mulighed for at ombytte den erhvervede mobiltelefon til en ny inden for 1 år, mod nedslag i salgsprisen ved køb af en ny mobiltelefon, er to selvstændige transaktioner. Dispositionen er derfor ikke omfattet af ML (momsloven) § 27, stk. 5. Der foreligger en byttehandel, og der skal derfor beregnes moms af den fulde salgspris. Se SKM2006.500.SR.

Ad b) "Byt til nyt" er ikke returnering eller tilbagekøb, men en byttehandel

En mobiltelefonforhandler yder rabat på nye mobiltelefoner ved samtidig indlevering af brugte funktionsduelige telefoner. Rabatten udgør fra 200 kr. til 450 kr. afhængig af, hvilken brugt mobiltelefon der er indleveret, men den kan ikke overstige prisen på en ny telefon. ML (momsloven) § 27, stk. 5 finder ikke anvendelse allerede, fordi det ikke fremgår, at de brugte mobiltelefoner, som sælger modtager, er nogle, som sælger i sin tid selv har leveret. Det omhandlede koncept "byt til nyt" er byttehandler. Sælger har i annoncerne selv angivet værdien af modydelsen. Denne kan dog ansættes til en anden værdi, hvis der af parterne kan fremlægges nærmere dokumentation herfor. Se SKM2007.391.LSR.

Kun egne returvarer 

ML (momsloven) § 27, stk. 5, omfatter som hovedregel kun egne returvarer.

Hovedregel

Det er kun den oprindelige sælger, der kan foretage fradrag i momsgrundlaget.

ML (momsloven) § 27, stk. 5, forudsætter, at de varer som sælger modtager, også er nogle, som sælger i sin tid selv har leveret. Se SKM2007.391.LSR.

Undtagelse

For så vidt angår varer, fx bøger og sølvtøj, der kutymemæssigt ombyttes af en anden virksomhed inden for den pågældende branche, vil den virksomhed, der foretager ombytningen, dog kunne foretage fradrag i sit momsgrundlag. Se AFG1972, 351DEP.

Ædelmetaller i barrer mv. kan ikke anses for at være en sådan vare, som kutymemæssigt vil kunne ombyttes/returneres hos/ til en anden virksomhed inden for ædelmetalbranchen end den oprindelige sælger. Det er dermed kun den oprindelige sælger, der kan foretage fradrag i momsgrundlaget i forbindelse med ombytning og returnering af sådanne varer. Se AFG1980, 741DEP.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer       

Landsskatteretskendelser

SKM2007.391.LSR

Byt til nyt var omfattet af (dagældende) ML (momsloven) § 28, stk. 2, 1. pkt. Der blev indleveret en funktionsduelig, brugt mobiltelefon, der samtidig i mange tilfælde udgjorde den væsentligste del af betalingen for leveringen af en ny mobiltelefon. Langt størstedelen af de indleverede mobiltelefoner havde rent faktisk haft en værdi, idet disse blev videresolgt. De indleverede brugte mobiltelefoner udgjorde derfor delvise betalinger for leveringen af nye mobiltelefoner. ML (momsloven) § 27, stk. 5, forudsatte, at de brugte mobiltelefoner, som klageren modtog, også var nogle, som klageren i sin tid selv havde leveret. Efter administrativ praksis som gengivet i Momsvejledningens afsnit G.1.5. (nu afsnit D.A.8.1.1.5 Periodisering: Returvarer ML § 27, stk. 5 om ML (momsloven) § 27, stk. 5), er det endvidere bl.a. en betingelse, at tilbageleveringen finder sted inden 1 år efter handelens indgåelse. ML (momsloven) § 27, stk. 5, kunne derfor ikke finde anvendelse.

Skatterådet

SKM2006.500.SR

Et tilbagekøbsbevis, der gav den pågældende køber mulighed for at ombytte den erhvervede mobiltelefon til en ny inden for 1 år, mod nedslag i salgsprisen ved køb af en ny mobiltelefon, var to selvstændige transaktioner. Dispositionen var derfor ikke omfattet af ML (momsloven) § 27, stk. 5. Der forelå en byttehandel jf. dagældende ML (momsloven) § 28, stk. 2, og der skulle derfor beregnes moms af den fulde salgspris. Skatterådet bekræftede, at ML (momsloven) § 27, stk. 5, ikke kunne finde anvendelse, når en forhandler udstedte et tilbagekøbsbevis, der gav den pågældende køber mulighed for at ombytte den erhvervede mobiltelefon til en ny inden for 1 år mod nedslag i salgsprisen ved køb af en ny mobiltelefon.

AFG1980, 741DEP

Ædelmetaller i barrer mv. kunne ikke anses for at være en sådan vare, som kutymemæssigt ville kunne ombyttes/returneres hos/ til en anden virksomhed inden for ædelmetalbranchen end den oprindelige sælger. Det var således kun den oprindelige sælger, der kunne foretage fradrag i momsgrundlaget i forbindelse med ombytning og returnering af sådanne varer.

AFG1972, 351DEP

Varer, der tidligere var betalt moms af, og som blev taget retur, kunne fradrages i momsgrundlaget med det beløb (excl momsbeløbet), der blev godtgjort kunden, når den fulde salgspris, respektive udbetalingen og samtlige indbetalte afdrag, godtgjordes kunden (herunder varer, fx bøger og sølvtøj, der kutymemæssigt ombyttes - eller for hvilke beløbet tilbagebetales - af en anden virksomhed inden for samme branche).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.