Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.4.3 Formidling af lån

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af formidling af lån.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Formidlingsvirksomhed
 • Hvad er omfattet af momsfritagelsen?
 • Eksempler på momsfri formidling af lån
 • Biydelser til formidling af lån
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Formidlingsvirksomhed

Formidlingsvirksomhed defineres i henhold til EU-domstolens praksis som virksomhed, der har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at to parter indgår en kontrakt, hvor formidleren ikke har en selvstændig interesse i kontraktens indhold. Se EF-domstolens dom i sag C-453/05, Volker Ludwig.

Hvad er omfattet af momsfritagelsen?

Momsfritagelsen omfatter formidling på vegne af både långiver og låntager.

For at formidlingsydelser kan anerkendes er det ikke nødvendigt, at der foreligger et kontraktforhold mellem leverandøren af formidlingsydelsen og en af parterne i låneaftalen. Anvendelsen af momsfritagelsen for formidlingsydelser skal i stedet vurderes ud fra arten af og formålet med den leverede ydelse. Se EF-domstolens dom i sag C-453/05, Volker Ludwig.

Begrebet formidling forudsætter heller ikke nødvendigvis, at formidleren som underagent for en hovedagent er i direkte kontakt med de to parter i kontrakten for at forhandle samtlige klausuler. Det er dog en forudsætning, at formidlerens virksomhed ikke udelukkende består i at tage sig af en del af de faktiske operationer i forbindelse med kontrakten. Se EF-domstolens dom i sag C-453/05, Volker Ludwig.

Desuden kan selve den omstændighed, at klausulerne i låneaftalen er fastsat forud af en af parterne i kontrakten, ikke som sådan hindre, at der leveres en momsfri formidlingsydelse. Det begrundes med, at formidlingsvirksomheden kan begrænse sig til at give en part i aftalen oplysning om, hvornår der kan være mulighed for at indgå en sådan kontrakt. Se EF-domstolens dom i sag C-453/05, Volker Ludwig.

Retningslinje fra momsudvalget

Momsudvalget bekræfter med enstemmighed, at begrebet formidling ved fortolkningen af momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b), i overensstemmelse med EU-domstolens faste praksis skal opfattes som tagende sigte på en ydelse ydet af en mellemmand som led i en særskilt mellemmandsvirksomhed, hvis formål er at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en nogen selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Momsudvalget er med enstemmighed enigt i, at ydelser, der består i, at en låneformidler tilvejebringer finansiel rådgivning i forhold til lån ydet af en tredjepartslångiver til en kunde (den potentielle låntager), kun kan anses for formidlingsaktivitet, hvis aktiviteten opfylder betingelserne om at være en særskilt mellemmandsvirksomhed, som domstolen har fastsat.

Momsudvalget er med enstemmighed af den opfattelse, at levering af rådgivningsydelser vedrørende lån (kreditter) ikke falder inden for anvendelsesområdet for artikel 135, stk. 1, litra b), i momssystemdirektivet, når leverandøren af rådgivningsydelserne ikke er involveret i formidlingen af låneaftalen mellem kunden (låntageren) og kreditgiver (långiveren).

Når leveringen af sådanne rådgivningsydelser har hjælpekarakter til en hovedydelse, der består i formidling af lån fritaget efter momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b), er momsudvalget med enstemmighed af den opfattelse, at rådgivningsydelserne også falder inden for anvendelsesområdet for bestemmelsen.

Se retningslinje WP 928 fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 108 møde.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4 Momsens indførelse. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Eksempler på momsfri formidling af lån

Retspraksis giver følgende eksempler på momsfri formidling af lån:

 • Formidling af lån til ejendomsprojekter: I en konkret sag har Skatterådet vurderet, at et selskab, der gennemførte udbud af interessentskabsandele i beboelsesejendomme, leverede momsfritagne ydelser, der bestod i formidling af lån. Se SKM2006.169.SR.
  Selskabet identificerede ejendomme med henblik på køb. Umiddelbart efter underskrivelsen af købsaftalen udarbejdede selskabet et udbudsmateriale vedrørende det konkrete projekt. Udbudsmaterialet indeholdt bl.a. en beregning af de økonomiske forudsætninger for projektet, herunder finansieringen.
  Den del af selskabets honorar, som vedrørte finansiering af ejendomshandlerne, var derfor momsfritaget som formidling af lån. Det var imidlertid en betingelse for momsfrihed for denne del af honoraret, at låneformidlingen ikke blot skulle anses for en biydelse til selskabets momspligtige ydelser vedrørende købet af ejendommen på interessentskabets vegne. Låneformidlingen skulle tjene et formål i sig selv. Denne betingelse blev anset for opfyldt, hvis den del af honoraret, som kunne henføres til låneformidlingen, ikke blot udgjorde en marginal del af honoraret for ydelserne vedrørende købet af ejendommen.
 • Formidling af finansiel rådgivning: Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at en virksomheds aktiviteter med formidling/forhandling vedrørende finansielle transaktioner kunne anses for momsfritagne. Se SKM2008.362.SR. Der var tale om en uafhængig mellemmand, der undersøgte de relevante markeder generelt samt konkrete finansielle tjenesteyderes produkter. Derudover holdt virksomheden sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt.
  På denne baggrund fremsatte virksomheden over for den enkelte kunde konkrete løsningsforslag om, hvordan kunden bedst kunne optage eller omlægge lån, samt købe eller sælge optioner og terminskontrakter.
 • Formidling via internetportal: Skatterådet har truffet afgørelse om, at indtægterne fra en internetportal, der formidlede lån til låntagere i den 3. verden, var momsfrie efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Se SKM2008.373.SR. Portalens formål var at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren havde en selvstændig interesse i kontraktens indhold.
 • Ejendomsmæglerkædes formidling af lån: Landsskatteretten kom i en konkret sag frem til, at en ejendomsmæglerkædes formidling af realkreditlån for et realkreditselskab kunne anses for omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Se SKM2009.334.LSR.

Biydelser til formidling af lån

Der henvises til afsnit D.A.5.11.4.5 Biydelser til långivning, formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån om biydelser til långivning, formidling af lån, samt långivers forvaltning af egne udlån. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-453/05, Volker Ludwig

Den omstændighed, at en afgiftspligtig person analyserer den finansielle situation for kunder, som han har taget kontakt til med henblik på at skaffe dem lån, er ikke til hinder for at anerkende, at der foreligger en momsfritaget låneformidlingsydelse. Heller ikke den omstændighed, at en afgiftspligtig person ikke ved kontrakt er knyttet til nogen af parterne i den låneaftale, til hvis indgåelse han har bidraget, og ikke direkte har kontakt med en af disse parter, er til hinder for, at den afgiftspligtige person leverer en låneformidlingsydelse.

 

Skatterådet

SKM2022.554.SR

Spørger er en bank, der har til formål at drive bankvirksomhed af enhver art.

Spørger har indgået en distributionsaftale med et realkreditinstitut, hvorefter Spørger skal formidle salg af realkreditinstituttets realkreditlån. Desuden skal Spørger udføre rådgivning og visse nærmere beskrevne administrative opgaver.

Når Spørger har formidlet et realkreditlån til realkreditinstituttet, skal Spørger desuden stille sikkerhed til realkreditinstituttet i form at en garantistillelse for det pågældende realkreditlån.

Skatterådet fandt, med baggrund i Spørgers oplysninger og det fremlagte aftalegrundlag, at Spørger leverer formidlingsydelser i forbindelse med optagelse af og konvertering af realkreditlån. Disse ydelser må anses som momsfritagne efter ML (momsloven) § 13, stk. 1 nr. 11, litra a).

Skatterådet fandt desuden, at Spørgers rådgivningsydelser og administrative ydelser, som leveres i direkte tilknytning til kundernes optagelse af og konvertering af konkrete lån samt ydelser i forbindelse med gældsovertagelser må anses som biydelser til Spørgers formidlingsydelser, idet disse ydelser ikke anses som mål i sig selv for kunden i forbindelse med optagelse af eller konvertering af lån.

Skatterådet fandt derimod ikke, at Spørgers ydelser i forbindelse med ongoing due diligence, løbende kreditkvalitetsvurdering og relaksationer kan anses som biydelser til Spørgers momsfritagne formidlingsydelser. Disse ydelser kan derfor ikke momsfritages efter ML (momsloven) § 13, stk. 1 nr. 11, litra a).

SKM2019.158.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at de af Spørger erhvervede ydelser, benævnt promotion and offering of sales financing, fra et tysk selskab er omfattet af momsfritagelsen af formidling af lån. Ydelserne ses heller ikke at kunne momsfritages som formidling af forsikring.

 
 SKM2014.323.SR Skatterådet bekræftede bl.a., at spørgers aktiviteter med låneformidling og rådgivning herom var fritaget for moms. Ligesom det blev bekræftet, at det ikke havde betydning for bevarelsen om ydelserne leveres til juridiske eller fysiske personer.
SKM2013.868.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgers indtægter fra en internetportal, der formidler lån til udviklere af apps, er momsfritagne efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Portalens formål er således at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at der kan indgås låneaftaler mellem udviklerne af disse apps og investorerne.

SKM2011.553.SR Spørger indgår i en koncern, hvori der også indgår et større antal detailhandelsbutikker. Spørger formidler kontakt mellem låntagere og en ekstern finansieringsvirksomhed med detailhandelsbutikkerne som underleverandører/underagenter. Skatterådet bekræftede, at den provision, som spørger modtager fra finansieringsvirksomheden, er momsfri efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, uanset, at det ikke er spørger, men alene detailhandelsbutikkerne, der har den direkte kontakt med kunderne. Se tillige D.A.5.11.3 Formidling og forhandling i forbindelse med finansielle transaktioner.

SKM2008.373.SR

Indtægterne fra en internetportal, der formidlede lån til låntagere i den 3. verden, var momsfritagne efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Portalens formål var at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren havde en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

 

SKM2008.362.SR

En uafhængig mellemmand, der dels undersøger de relevante markeder generelt og konkrete finansielle tjenesteyderes produkter kunne anses for at levere momsfritagne ydelser. Virksomheden holdt sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt. På denne baggrund fremsatte virksomheden over for den enkelte kunde konkrete løsningsforslag med oplysninger om, på hvilken måde kunden bedst kunne optage eller omlægge lån, samt købe eller sælge optioner og terminskontrakter.

 

SKM2006.169.SR

Ydelser vedrørende forhandlinger om optagelse af lån på vegne af et ejendomsinteressentskab blev anset for momsfritagne.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.