Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.22.12.2 Personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Ikke-indregistrerede personmotorkøretøjer
 • Indregistrerede personmotorkøretøjer
 • Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål
 • Personmotorkøretøjer indkøbt uden tilfaktureret moms.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit D.A.22.4 for en definition af begrebet "personmotorkøretøjer".

Ikke-indregistrerede personmotorkøretøjer

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer,
 • ikke er indregistreret i forhandlerens navn og
 • som kun anvendes til den registrerede virksomheds formål,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Ved anvendelsen af personmotorkøretøjerne er der ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag af varer efter ML § 5, stk. 1 og 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML (momsloven) § 5, stk. 4.

Indkøb

Virksomheder, der forhandler personmotorkøretøjer, har (uanset bestemmelsen i ML § 42, stk. 1, nr. 6) fradragsret for moms efter de almindelige regler for personmotorkøretøjer, som indkøbes med henblik på videresalg. Se ML § 42, stk. 6.

Drift

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Salg

Ved salg af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML § 27 og afsnit D.A.22.8. Forhandleren kan vælge at videresælge personmotorkøretøjerne efter reglerne i brugtmomsordningen, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. afsnit D.A.18.5.

Indregistrerede personmotorkøretøjer

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer,
 • er indregistreret i forhandleres navn, og
 • som kun anvendes til den registrerede virksomheds formål, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 6,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Ved anvendelsen af disse personmotorkøretøjer er der ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 eller 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML (momsloven) § 5, stk. 4.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fradragsret for moms af indkøbet af personmotorkøretøjer, som anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Drift

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Salg

Ved salg af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML (momsloven) § 30, stk. 2, og D.A.8.1.5 Salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler ML § 30, stk. 1, 2 og 3 om salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler.

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål

Personmotorkøretøjer, som

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
 • anvendes til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål, herunder til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale
 • anvendes til ikke-fradragsberettigede formål i øvrigt,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Ved anvendelsen af disse personmotorkøretøjer er der ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 eller 2.

Anvendelsen af personmotorkøretøjet til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål, herunder til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale, anses som udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML (momsloven) § 5, stk. 4. Se afsnit D.A.8.1.5 Salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler ML § 30, stk. 1, 2 og 3 om salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler.

Se også afsnit D.A.4.3.8 Udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 4 om udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML (momsloven) § 5, stk. 4.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fradragsret for moms af indkøbet af personmotorkøretøjer, som anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Drift

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Salg

Ved salg af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML (momsloven) § 30, stk. 2, og D.A.8.1.5 Salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler ML § 30, stk. 1, 2 og 3 om salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler.

Personmotorkøretøjer indkøbt uden tilfaktureret moms

Personmotorkøretøjer, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er købt uden tilfaktureret moms
 • er indregistreret i forhandlerens navn
 • anvendes til andre formål end den registreringspligtige virksomheds formål, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 6,

skal ikke medregnes til virksomhedens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj.

Ved anvendelsen af disse personmotorkøretøjer er der ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 eller 2.

Anvendelsen af personmotorkøretøjet til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål, herunder til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale, anses som udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML (momsloven) § 5, stk. 4. Se afsnit D.A.4.3.8 Udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 4 om udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML (momsloven) § 5, stk. 4.

Bemærk

Når virksomheden har købt bilen uden tilfaktureret moms, skal bilens anskaffelsespris ikke medregnes ved beregning af udtagningsmomsgrundlaget.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fradragsret for moms af indkøbet af personmotorkøretøjer, som anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Når bilen er købt uden tilfaktureret moms, kan fradragsretten dog ikke udnyttes.

Drift

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 42, stk. 6.

Salg

Ved videresalg af demonstrationskøretøjerne kan forhandleren anvende brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.3 og D.A.18.5 Beregning af moms ved salg af brugte personmotorkøretøjer ML § 71.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsafgørelse

SKM2021.404.ØLR

Landsretten fastslog, at en automobilforhandlers videresalg af indbyttede biler ikke var momsfritaget i medfør af ML (momsloven) § 13, stk. 2, 2. led. Virksomheden havde taget bilerne i bytte fra privatpersoner i forbindelse med salg af andre biler til disse. Bilerne havde inden videresalget midlertidigt været stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere som firmabiler som led i en naturalaflønningsordning.

Landsretten fandt, at bilerne i hele virksomhedens ejerperiode reelt måtte anses for at have været til salg og indgik i virksomhedens varelager. Bilerne kunne derfor på intet tidspunkt anses for at være udtaget af virksomheden, hvorimod der som tjenesteydelse var udtaget det personalegode, at bilerne midlertidigt var stillet til rådighed for de enkelte medarbejderes private brug med en række begrænsninger, jf. ML (momsloven) § 5, stk. 2. 

Landsretten bemærkede, at bilerne måtte anses for købt og solgt som led i den almindelige bilforhandlervirksomhed. Som udgangspunkt var virksomheden derfor i medfør af bestemmelsen i ML (momsloven) § 42, stk. 6, berettiget til momsfradrag for samtlige de udgifter, som virksomheden afholdt til reservedele, ekstraudstyr og klargøring af bilerne. Landsretten bemærkede videre, at virksomheden ikke havde godtgjort, at nogen af de afholdte udgifter alene blev afholdt som led i, at bilerne også var stillet til rådighed som firmabiler.

Da virksomheden derfor var berettiget til momsfradrag for sine udgifter til bilerne, og der således ikke havde  været tale om dobbeltbeskatning, kunne den "blandede" anvendelse af bilerne, som blev etableret ved, at de enkelte biler midlertidigt blev stillet til rådighed for medarbejderne som firmabiler, ikke føre til, at salget af bilerne var fritaget for afgift i medfør af ML (momsloven) § 13, stk. 2, 2. led.

Landsretten fandt endvidere, at den af virksomheden påberåbte praksis, herunder indholdet af SKATs juridiske vejledning, afsnit D.A.22.4.3 og D.A.22.12.2 Personmotorkøretøjer, der anvendes som demonstrationskøretøjer, ikke vedrørte situationer, der kunne sidestilles med omstændighederne i den foreliggende sag. Der forelå derfor ikke en klar og entydig praksis, der medførte, at Landsskatterettens afgørelse i den foreliggende sag måtte anses for en praksisændring.

Landsskatteretsafgørelse

SKM2018.353.LSR 

Landsskatteretten fandt, at et selskab, der drev momspligtig virksomhed med køb og salg af brugte biler, også var momspligtig ved salg af brugte biler, der var købt af private, som led i køb af en anden bil, uden tillæg af moms. Det forhold, at bilerne dels var anvendt som demonstrationsbiler, dels var anvendt som firmabiler for medarbejderne, inden salget til tredjemand, kunne ikke føre til et andet resultat. 

Østre Landsret har i SKM2021.404.ØLR stadfæstet afgørelsen.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.