Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.1.5 Lovændringer

Indhold

Dette afsnit beskriver kortfattet væsentlige ændringer af momsloven fra 1967 og frem til og med momslovsrevisionen i 1994 og de herefter gennemførte ændringer.

Afsnittet indeholder:

 • Væsentlige lovændringer i perioden 1967-1977
 • Væsentlige lovændringer i perioden 1978-1992
 • Momsloven 1994
 • Oversigt over senere ændringer til 1994-loven.

Væsentlige lovændringer i perioden 1967-1977

Loven blev i 1970 ændret sådan, at kommunale og amtskommunale institutioner, der blev drevet i fællesskab af flere kommuner eller amtskommuner, bortset fra forsyningsvirksomheder, ikke skulle betale moms af leverancer til de kommuner eller amtskommuner, som var parthavere i institutionen.

På samme måde skulle andre offentlige virksomheder, bortset fra offentlige forsyningsvirksomheder, kun betale moms af deres leverancer mod betaling til andre og ikke af de varer, som den offentlige virksomhed fremstillede til eget brug.

Ved en ændring af loven i 1973 blev der skabt mere generelle retningslinjer bl.a. inden for kravene til virksomhederne.

Registrerede virksomheder skal således efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, ligesom pengeinstitutter mv. efter anmodning skal oplyse om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder. Endelig blev der skabt hjemmel til at fastsætte retningslinjer for udveksling af oplysninger af betydning for kontroludøvelsen hos toldvæsenet, respektive skattevæsenet. 1967-loven indeholdt en bestemmelse om, at private og ikke registrerede virksomheder kunne få godtgjort betalt moms af nybyggeri af både erhvervsmæssigt byggeri og boligbyggeri mv. Bestemmelserne blev justeret i 1972 og 1973 og bortfaldt helt i 1977. I stedet blev det muligt at lade sig frivilligt registrere for erhvervsmæssig udlejning mv. af fast ejendom til erhvervsformål.

I 1973 blev loven ændret, så der blev givet tilskud til mælk og mejeriprodukter. Forbrugerpriserne på disse produkter blev derved helt eller delvist friholdt for moms. Ordningen er ændret flere gange i årenes løb, og der gives i dag kun delvis refusion af momsen på modermælkserstatninger.

Væsentlige lovændringer i perioden 1978-1992

Ud over den tidligere nævnte udvidelse af det momspligtige område i 1978 skete der i perioden fra 1978 til 1992 relativt få principielle ændringer af momsloven.

I 1982 blev der indført moms på anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus (turistkørsel), herunder turistkørsel med udenlandske busser.

I 1985 fjernede man den såkaldte pålægsmoms for offentlige institutioner, der fremstillede varer og momspligtige ydelser udelukkende til eget brug (byggearbejde, rengøring og vask samt fremstilling af tryksager), og udvidede momspålægget for private virksomheder mv. til også at omfatte ombygnings- og moderniseringsarbejder samt visse reparationsydelser.

Samtidig indførte man en ordning, hvorefter kommuner og amtskommuner får købsmomsen på indkøbte varer og momspligtige ydelser fra private virksomheder refunderet via en mellemkommunal udligningsordning, som kommuner og amtskommuner selv finansierede.

Momsmæssigt spiller det for kommunerne mv. ikke nogen rolle for valget mellem at producere selv og købe hos private. For statsinstitutionernes vedkommende skete der en omlægning af budgetreglerne, så institutionerne ikke mere skal kalkulere med købsmoms, fordi denne refunderes via en tillægsbevilling til finansloven.

Den 1. januar 1990 blev spil om penge undtaget fra momspligten som følge af den samtidigt indførte lov om afgift af spillekasinoer.

Derudover ophævede man i 1991 den såkaldte afsmitningsmoms, dvs. det forhold, at man skulle betale moms af ydelser til eget brug, hvis man afsatte tilsvarende ydelser til 3. mand. Afsmitningsmoms er dog bibeholdt inden for byggeområdet.

Den 1. januar 1991 blev det momspligtige område udvidet som følge af gennemførelsen af EF's 18. momsdirektiv, så der nu også skal betales moms af deponering og forvaltning af værdipapirer samt visse former for kreditter og kreditgarantier.

Der skete en række ændringer og særordninger som følge af gennemførelsen af EF's indre marked 1. januar 1993.

Den væsentligste ændring som følge af EF''s indre marked er, at der ikke længere opkræves importmoms ved indførsel fra andre EF-lande, og at salg til private i andre EF-lande som udgangspunkt sker med dansk moms. For nye transportmidler gælder dog særlige regler. Desuden blev der indført nye regler om moms på transport af varer inden for EF's område. De nye regler for EF- samhandlen er overgangsregler, som gælder fra 1. januar 1993 til 31. december 1996. Ordningen udløber imidlertid ikke automatisk, men ophører først, når EU har vedtaget en ny ordning, hvilket endnu ikke er sket.

Momsloven 1994

Ved lov nr. 375 af 18. maj 1994 blev der gennemført en revision af momsloven. Formålet med revisionen var i højere grad at opnå en sammenhæng med EU's momsdirektiver, primært 6. momsdirektiv, så der nu anvendes samme systematik og terminologi i loven som i Fællesskabsretten. Desuden blev der gennemført nogle få strukturændringer. Ved lovændringen skete der en anden vægtning mellem lov og bekendtgørelsesstof. En lang række af de bestemmelser, der tidligere fandtes i bekendtgørelserne, er nu optaget i selve momsloven. Hermed blev det opnået, at de momsmæssige bestemmelser nu fremtræder mere sammenhængende, og dermed mere brugervenlige.

Som følge af tilpasningen til 6. momsdirektivs regler skete der ændringer i nogle af de hidtidige regler i momsloven. Det drejer sig om:

 • regulering af fradrag
 • undervisningsvirksomhed
 • ydelser
 • momspligtens indtræden
 • godtgørelser til museer
 • fritagelser for visse selvstændige grupper.

Herudover skete der ændringer vedrørende:

 • brugte varer
 • turistsalg
 • betingede rabatter
 • fællesregistrering.

Oversigt over senere ændringer til 1994-loven

Siden momsloven trådte i kraft, er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Indhold

Lov nr. 1093 af 21. december 1994.

Ændringer vedrørende forkortet afregningsperiode.

Lov nr. 1114 af 21. december 1994.

Ændringer vedrørende:

 • EU´s udvidelse med Finland, Norge, Sverige og Østrig
 • Forhøjelse af bundgrænsen for registrering.

Lov nr. 428 af 14 juni 1995.

Ændringer vedrørende begrænset fradragsret for hotel- og restaurationsudgifter.

Lov nr. 1097 af 20. december 1995.

Ændringer vedrørende:

 • Indførelse af afgiftsoplag for råvarer
 • Bortfald af bestemmelsen om lønarbejde
 • Ændrede bestemmelser for forsendelsesomkostninger mv. ved indførsel
 • Forhøjet beløbsgrænse for regulering af investeringsgoder.

Lov nr. 1204 af 27. december 1996.

Ændringer vedrørende inddrivelse af gæld til det offentlige.

Lov nr. 1223 af  27. december 1996.

Ændringer vedrørende momsangivelse ved udstedelse af proklama.

Lov nr. 237 af 2. april 1997.

Ændringer vedrørende fast driftssted og fiskale repræsentanter.

Lov nr. 442 af 10. juni 1997.

Ændringer vedrørende telekommunikationsydelser mv.

Lov nr. 890 af 3. december 1997.

Ændringer vedrørende kredittiden for landbrug og fiskeri mv.

Lov nr. 1098 af 29. december 1997.

Ændringer vedrørende klagestrukturen på momsområdet. Momsnævnet blev nedlagt, og der blev klageadgang til Landsskatteretten.

Lov nr. 419 af 26. juni 1998.

Ændringer vedrørende delvis momsfradragsret for billeasing mv.

Lov nr. 435 af 26. juni 1998.

Ændringer vedrørende kredittider mv.

Lov nr. 1056 af 23. december 1998.

Ændringer som følge af euroens indførelse i en række andre EU-lande.

Lov nr. 166 af 24. marts 1999.

Ændringer vedrørende:

 • Det danske momsområde
 • Virksomheders pligt til at underrette om virksomhedens ophør
 • Begrænsninger for anvendelse af afregningsbilag.

Lov nr. 388 af 2. juni 1999.

Ændringer vedrørende strafansvar for visse forhold i forbindelse med et indgreb imod sort arbejde, socialt bedrageri mv.

Lov nr. 943 af 20. december 1999.

Ændringer vedrørende:

 • Investeringsguld
 • Teleydelser
 • Den faste forbindelse over Øresund.

Lov nr. 947 af 20. december 1999.

Ændringer vedrørende svigsbekæmpende foranstaltninger.

Lov nr. 952 af 20. december 1999.

Ændringer vedrørende afkortning af kredittiden for store virksomheder.

Lov nr. 165 af 15. marts 2000.

Ændringer vedrørende opkrævningsloven.

Lov nr. 189 af 22. marts 2000.

Ændringer vedrørende momsfritagelse for sport.

Lov nr. 461 af 31. maj 2000.

Ændring vedrørende sikkerhedsstillelse ved registrering.

Lov nr. 1029 af 22. november 2000.

Ændring vedrørende straffebestemmelserne.

Lov nr. 1299 af 20. december 2000.

Ændring vedrørende:

 • Afkortning af kredittider (for store virksomheder)
 • Afregning af importmoms
 • Udlevering af oplysninger om momsregistrerede virksomheder.

Lov nr. 1088 af 19. december 2001.

Ændring vedrørende fiskalrepræsentant.

Lov nr. 291 af 15. maj 2002.

Ændring vedrørende:

 • Momsregistreringsgrænsen forhøjet
 • Momsfritagelse for almenvelgørende foreninger
 • Lempelser i reglerne om momsafregning.

Lov nr. 409 af 6. juni 2002.

Ændring vedrørende Post Danmark bliver til Post Danmark A/S.

Lov nr. 1064 af 17. december 2002.

Ændring vedrørende fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde.

Lov nr. 124 af 28. februar 2003.

Ændring vedrørende:

 • Ydelser, bl.a. elektroniske, radio- og tv-spredning
 • Fakturakrav
 • Særordning.

Lov nr. 356 af 19. maj 2004.

Ændring vedrørende:

 • Leveringssteder for gas og elektricitet
 • Tilpasninger til 6. momsdirektiv.

Lov nr. 1387 af 20. december 2004.

Ændring vedrørende ophævelse af fritagelse for importmoms ved indførsel af visse magasiner, tidsskrifter og lignende.

Lov nr. 325 af 18. maj 2005.

Ændring vedrørende kontrol- og straffebestemmelser i momsloven.

Lov nr. 428 af 6. juni 2005.

Konsekvensændringer af momsloven som følge af skatteforvaltningsloven.

Lov nr. 1416 af 21. december 2005.

Ændring vedrørende forlænget afregningsperiode for "sommerferiemoms" for store og mellemstore virksomheder.

Lov nr. 408 af 8. maj 2006.

Ændring vedrørende solidarisk hæftelse ved deltagelse i momskarrusel (indsats mod afgiftsunddragelse).

Lov nr. 515 af 7. juni 2006.

Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.

Lov nr. 517 af 7. juni 2006.

Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser.

Lov nr. 518 af 7. juni 2006.

Ændring af kunstdefinitionen (fotokunst).

Lov nr. 524 af 17. juni 2008.

Ændring vedrørende:

 • Definitionen af punktafgiftspligtige varer.
 • Momsfrie leverancer til og af fly.
 • Ændret grænse for momspligt ved udførsel af reparations- og vedligeholdelsesarbejde på egne bygninger.
 • Ændret grænse for, hvornår udførsel af reparations- og vedligeholdelsesarbejde på egne bygninger anses for investeringsgoder.
 • Den almindelige grænse for, hvornår driftsmidler anses for investeringsgoder, er også hævet fra 75.000 kr. til 100.000 kr.
 • Udvidelse af anvendelsesområdet for omvendt betalingspligt (aftagerens pligt til at indbetale salgsmoms til SKAT).
 • Indførelse af adgang for delregistrerede virksomheder til at anvende kvartalet eller halvåret som momsperiode.

Lov nr. 525 af 17. juni 2008.

Ændring vedrørende:

 • Indførelse af normalværdibegrebet i stedet for den almindelige salgspris.
 • Afskaffelse af de særlige regler for byttehandel sådan, at momslovens almindelige regler anvendes i stedet.
 • Indførelse af regler om momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter.

Lov nr. 1344 af 19. december 2008.

Ændring vedrørende:

 • Regulering af fradrag, når varer indkøbt til delvist fradragsberettigede formål i stedet anvendes til fuldt fradragsberettigede formål.
 • Adgang for SKAT til at give virksomhederne påbud om at efterleve registreringsbestemmelser mv.

Lov nr. 520 af 12. juni 2009.

Ændring vedrørende:

 • Ophævelse af fritagelsen for administration af fast ejendom.
 • Ophævelse af fritagelsen for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord, byggegrunde og særskilt levering af bebyggede grunde.
 • Ophævelse af fritagelsen for rejsebureauvirksomhed.
 • Ophævelse af kravet om, at eksisterede lejemål kun kan indgå i en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, hvis lejer samtykker.

Lov nr. 1134 af 4. december 2009.

Ændring vedrørende:

 • Ændrede leveringsstedsbestemmelser
 • Omvendt betalingspligt
 • Bekæmpelse af svig
 • Listesystemet
 • Momsregistrering af betalingspligtige personer
 • Elektronisk momsgodtgørelse til EU-virksomheder.

Lov nr. 1361 af 8. december 2010.

Tekniske ændringer i momsloven med hensyn til:

 • Visse former for erhvervelser (Juridiske personer og NATO-styrker)
 • Postydelser
 • Levering af el, gas, varme og kulde
 • Prisafslag
 • Leverancer til visse internationale organisationer.

Lov nr. 1564 af 21. december 2010.

Ændring vedrørende forhøjet fradrag for hotelovernatninger.

Lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Ændring vedrørende ophævelse af ML (momsloven) § 47, stk. 4, 4. pkt., om medarbejderaktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A.

Lov nr. 118 af 7. februar 2012.

Ændrede henvisninger til direktiver om gensidig bistand i ML (momsloven) § 52a.

Lov nr. 277 af 27. marts 2012

Ændring vedrørende:

 • Ændring af momsgodtgørelse til momsfradrag i forbindelse med personbefordring til og fra udlandet og visse finansielle ydelser leveret til aftagere uden for EU.
 • Styrket indsats mod uregistreret virksomhed og manglende regelefterlevelse.
 • Ændrede strafbestemmelser.
 • Ændrede periodiseringsbestemmelser ved løbende vareleverancer i forbindelse med EU-handel.
 • Nye fakturabestemmelser.
 • Derudover diverse tekniske ændringer og præciseringer.

Lov nr. 590 af 18. juni 2012.

Ændring vedrørende styrket indsats mod "sort" arbejde:

 • Omvendt betalingspligt ved indenlandske køb af metalskrot.
 • Solidarisk hæftelse, hvis betaling ikke sker elektronisk eller indberettes til SKAT.
 • Øgede kontrolbeføjelser til SKAT.
 • Pligt for byggevirksomheder til ved tydelig skiltning at oplyse, hvem der udfører byggearbejdet mv.

Lov nr. 1353 af 21. december 2012

Ændring vedrørende indførsel af dagsbeviser for visse vare- og lastvogne, der undtagelsesvis anvendes til virksomheden uvedkommende formål.

Lov nr. 1354 af 21. december 2012

Ændring af begrebet "den ansvarlige ledelse" til "den ansvarlige daglige ledelse" i visse bestemmelser (registrering mv.)

Lov nr. 789 af 28. juni 2013

Fra 1. januar 2014 forhøjes fradraget for hotelovernatning (udgifter af strengt erhvervsmæssig karakter) fra 50 pct. til 75 pct.

Lov nr. 903 af 4. juli 2013

Forhøjelse fra 1. januar 2014 henholdsvis 1. januar 2015 af grænserne for, hvornår virksomhederne skal være månedsregistrerede henholdsvis kvartalsregistrerede.

Lov nr. 1637 af 26. december 2013

Udvidet anvendelse fra den 1. juli 2014 af omvendt betalingspligt (mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger mv.)

Lov nr. 554 af 2. juni 2014

 Ændring vedrørende:

 • Leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private i EU af EU-leverandører.
 • Udvidelse af One Stop Shop-ordningen.
 • Udvidelse af definitionen af investeringsgoder.
 • Ophævelse af særordningen for udenlandske vognmænds turistkørsel med bus.

Lov nr. 1376 af 16. december 2014

Pligt for ejere af virksomheder med personlig hæftelse til i selvangivelsen at oplyse skyldig moms eller krav på tilbagebetaling af moms ifølge virksomhedens regnskab.

Lov nr. 1500 af 23. december 2014

Ændring vedrørende:

 • Præcisering af, at afgiftspligtige personer, der hverken er etableret her i landet eller har leverancer her, ikke kan momsregistreres.
 • Fristen for at indgive momsangivelse forkortes til senest 14 dage efter meddelelsen om inddragelsen i tilfælde, hvor SKAT inddrager registreringen.

Lov nr. 1502 af 23. december 2014 

Fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold er ophævet.

Lov nr. 1532 af 27. december 2014

Omfanget af momsfritagelsen for varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag er præciseret og udvidet.

Lov nr. 273 af 25. marts 2015

Undtagelsen for fritagelsen for importmoms ved indførsel af visse magasiner, tidsskrifter og lignende udvides. Skatteministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om lempelse og fritagelse for faktureringspligt.

Lov nr. 578 af 4. maj 2015

Indførelse af omvendt betalingspligt for gas- elektricitetscertifikater og for visse leverancer af elektricitet og gas foretaget af danske leverandører.

Lov nr. 1885 af 29. december 2015

Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - retssikkerhedspakke I

Lov nr. 1888 af 29. december 2015 Præcisering og ændring af reglerne om momsgodtgørelse til ambassader mv. Bemyndigelse til at anvende betalingsoplysninger ved momskontrol.
Lov nr. 322 af 5. april 2016 Reglerne om momsfritagelse i forbindelse med oplæggelse af varer på frilager er ophævet som følge af indførelsen af EU-toldkodeksen (EUTK).
Lov nr. 474 af 17. maj 2017 Betalingspligt for fogedretter og autoriserede auktionsledere ved leverancer, der foretages ved tvangsauktion.
Lov nr. 1555 af 19. december 2017 Konsekvensændringer som følge af den nye skattekontrollov.
Lov nr. 1130 af 11. september 2018 Ændrede regler for selvstændige grupper. Udtrykkelig hjemmel til godtgørelse af moms i forbindelse med godtgørelse af energiafgifter.
Lov nr. 1430 af 5. december 2018

Ændring vedrørende styrket indsats mod "sort" arbejde:

Solidarisk hæftelse, hvis betaling ikke sker elektronisk eller indberettes til Skatteforvaltningen - nedsættelse af beløbsgrænse.

Lov nr. 1431 af 5. december 2018 Dagsbevis skal ikke købes forud for kørslen ved direkte kørsel til brandstation eller lignende, hvis føreren er tilkaldt til udrykningskørsel.
Lov nr. 1548 af 18. december 2018. Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen mv.
Lov nr. 1726 af 27. december 2018 Indførelse af udtrykkelige lovregler for vouchere. Fjernsalgsgrænse for elektronisk leverede ydelser, radio- og tv-spredning og teleydelser. Adgang for tredjelandsvirksomheder til at benytte One Stop Momssærordningen, selvom de er momsregistrerede i EU.
Lov nr. 591 af 13. maj 2019 Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser.

Lov nr. 1295 af 5. december 2019

Præcisering af regler om ekspropriation, overførsel til andre EU-lande og virksomhedsoverdragelse, og ændring af reglerne om udtagning og momsgrundlaget ved udtagning. Gennemførelse af "quick fix" (regler om konsignationslagre, kædehandel og indberetning af momsregistreringsnummer ved EU-handel).

Lov nr. 1310 af 6. december 2019

Digitale salgsregistreringssystemer.

Lov nr. 1434 af 17. december 2019

Værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer.

Lov nr. 810 af 9. juni 2020

Ændring vedrørende:

 • Udvidelse af One Stop Shop-særordningen
 • Ændring og præcisering af fjernsalgsreglerne
 • Særregel for formidling i andens navn ved hjælp af platforme mv.
 • Importmomsfritagelsen for småforsendelser erstattes af en fritagelse for varer omfattet af One Stop Shop

Lov nr. 789 af 4. maj 2021

Solidarisk hæftelse i forbindelse med momskarruseller udvides til også at dække ydelser og til kædesvig.

Lov nr. 1179 af 8. juni 2021

Omvendt betalingspligt i forbindelse med visse varer og ydelser leveret i forbindelse med aflivning af mink og forbud mod hold af mink.

Lov nr. 1240 af 11. juni 2021

Ændring vedrørende: 

 • Reglerne om momsgrundlaget ved udtagning af køretøjer.
 • Militær mobilitet (udvidelse af adgang til momsfritagelse og -godtgørelse ved leveringer til NATO-styrker til også at dække leveringer til væbnede styrker fra EU-lande i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik) og ændring af tidspunktet for udøvelsen af fradragsretten i forbindelse med materielle fejl i fakturaer.

Lov nr. 2616 af 28. december 2021

Fritagelse for levering af varer og ydelser til EU-organer i forbindelse med covid-19-pandemien. Tilsvarende fritagelse for disse organers indførsel af varer.

Lov nr. 288 af 7. marts 2022

Konsekvensændringer som følge af ændringer i opkrævningsloven.

Lov nr. 832 af 14. juni 2022

Bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om foreløbig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret og regulering fra foreløbig til endelig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret.

Lov nr. 904 af 21. juni 2022

Ændring vedrørende:

 • Udtrykkelig momsfritagelse for visse privattimer.
 • Præcisering af regler om momsfrit salg i butikker i toldlufthavne.
 • Ophævelse af krav om sikkerhedsstillelse ved midlertidig indførsel fra Færøerne eller Grønland, hvis varemodtageren er etableret i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.
 • Ændrede regler for momsfritagelse og momsgodtgørelse til diplomater m.fl.
 • Udvidelse af samleordningen i brugtmomsordningen.

►Lov nr. 753 af 13. juni 2023◄

►Konsekvensændring som følge af barnets lov.◄

►Lov nr. 755 af 13. juni 2023◄

►Ændring vedrørende:◄

 • ►Præcisering af momsgrundlaget ved udtagning.◄
 • ►Præciseringer af reglerne om de særlige fritagelser i forbindelse med Covid-19-pandemien.◄
 • ►Indførelse af omvendt betalingspligt ved indenlandske leveringer af teleydelser til afgiftspligtige videreforhandlere.◄
 • ►Ophævelse af lov nr. 1434 af 17. december 2019 om ændring af momsloven (Værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer).◄

Ændringerne er beskrevet i de enkelte afsnit i Den juridiske vejledning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.