Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.1.3 Momssystemet - generelt

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan merværdiafgiften fungerer i store træk, herunder beskriver de væsentligste hensyn bag valget af merværdiafgift som forbrugsbeskatningsprincip.

Afsnittet indeholder:

  • Merværdiafgiftsprincippet
  • Momsens neutralitet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Merværdiafgiftsprincippet

Merværdiafgiftssystemet medfører, at der ved ethvert salg af varer og ydelser skal betales merværdiafgift (moms) af salgsprisen, men at virksomheden kan trække den moms fra, som den har betalt ved produktionen af varen, dvs. råvarer og produktionsomkostninger.

Virksomheden skal altså kun betale moms af den værditilvækst, der sker i virksomheden.

EU-domstolen har i sin domspraksis slået fast, hvad der er momsens væsentligste kendetegn, se fx dommen i sag C-475/03, Banca popolare di Cremona. De væsentligste kendetegn for merværdiafgiften kan opsummeres som følgende:

  • Moms anvendes generelt på transaktioner vedrørende goder eller tjenesteydelser.
  • Den er proportional med den pris, den afgiftspligtige modtager som modydelse for de goder og tjenesteydelser, han leverer.
  • Den opkræves i hvert led af produktions- og distributionskæden, herunder i detailhandelsleddet, uanset antallet af tidligere transaktioner.
  • En afgiftspligtig kan fra den afgift, der skal betales, fradrage de beløb, der er betalt i foregående led, så afgiften i et givet led kun pålægges merværdien i dette led, og så afgiften i sidste instans bæres af forbrugeren.

Eksempel:

Pris u/moms

Købsmoms

Salgsmoms

Momstilsvar

Råvareproducent

Indkøb

0

0

Salg

80

20

20

Færdigvareproducent

Indkøb

80

20

Salg

200

50

30

Grossist

Indkøb

200

50

Salg

240

60

10

Detailhandler

Indkøb

240

60

Salg

320

80

20

Samlet momsbeløb

80

Momsens neutralitet

En af de ting, man fra lovgivers side lagde vægt på ved overvejelserne om indførelse af momssystemet, var neutralitet. Dvs. at momsen ikke på nogen måde må påvirke erhvervets og forbrugerens dispositioner.

Erhvervsstrukturen

For at kunne sige at en afgift er neutral over for erhvervsstrukturen, skal afgiftssystemet være indrettet sådan, at

  • der betales den samme afgift, uanset hvor mange handelsled en vare passerer,
  • afgiften udtrykt i procent af vareprisen er den samme, lige meget hvor varen bliver købt, og
  • afgiftsbelastningen skal procentvis være den samme, uanset om varen er fremstillet med håndkraft eller ved brug af maskiner.

Køber må med andre ord ikke med fordel kunne placere sine indkøb hos en bestemt leverandør, og systemet må ikke hindre rationaliseringer i erhvervslivet.

Udenrigshandel

For så vidt angår import medfører kravet om neutralitet, at afgiften på en importeret vare skal svare fuldstændig til afgiften på en indenlandsk produceret vare, der sælges til samme pris, som man skal betale for importvaren.

For eksporten betyder kravet om neutralitet, at eksportvarer skal være fuldstændig fri for afgiftsbelastning. For at de danske eksportvirksomheder skal kunne konkurrere på lige fod med virksomhederne i det land, der eksporteres til, er det vigtigt, at deres produkter ikke er pålagt nogen form for direkte eller indirekte afgiftsbelastning.

Forbrugsvalg

I relation til forbrugsvalget vil neutralitet sige, at afgiften ikke må indebære nogen tendens til at vælge visse varer eller ydelser frem for andre. Derfor er så mange varer og ydelser som muligt omfattet af afgiftspligten.

Sådan som momsen er gennemført i Danmark, kan man konstatere, at den ikke i sig selv har utilsigtede bivirkninger hverken på erhvervsstrukturen eller forbrugsvalget.

Momsen opfylder derfor i højere grad end nogen anden afgift de betingelser, der stilles for at kunne kalde afgiften neutral.

Endelig betyder den omstændighed, at langt de fleste erhvervsvirksomheder er omfattet af registreringspligten, at virksomhederne i det store og hele er stillet ens både arbejds- og likviditetsmæssigt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-475/17, Viking Motors AS m.fl. EU-domstolen fandt, at en lokal salgsafgift, som lokale og regionale myndigheder i Estland havde ret til at opkræve, ikke var en omsætningsafgift i momssystemdirektivets artikel 401's forstand.

EU-Domstolen er i en tilsvarende sag, C-185/18, kommet til samme konklusion.

Se også C-712/19, Novo Banco SA

C-475/03, Banca popolare di Cremona En afgift med IRAP's kendetegn adskiller sig fra moms på en sådan måde, at den ikke kan kvalificeres som en afgift, der har karakter af omsætningsafgift i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i 6. momsdirektivs artikel 33, stk. 1.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.