Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.12.4 Humanitær udførsel af varer til lande uden for EU ML § 45, stk. 14

Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse i tilfælde af levering af varer til humanitære organisationer mv., der anvender de pågældende varer i forbindelse med organisationens humanitære arbejde i lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Retningslinjer
  • Humanitær organisation mv.
  • Godtgørelse ved udførsel i forbindelse med humanitært virke
  • Moms når en humanitær organisation mv. erhverver varer

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 45, stk. 14, har følgende ordlyd:

"Humanitære organisationer m.v., der udfører varer til steder uden for EU, får godtgørelse af den afgift, som er betalt for varerne her i landet."

Bestemmelsen var tidligere stk. 12, men blev stk. 14 ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra c) i dansk ret:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

c) levering af varer til godkendte organisationer, som udfører disse varer fra Fællesskabet som et led i deres humanitære, velgørende eller uddannelsesmæssige virksomhed uden for Fællesskabet

(...)

Stk. 2. Den i stk. 1, litra c), omhandlede fritagelse kan gennemføres i form af tilbagebetaling af momsen."

Momsbekendtgørelsen § 43 har følgende ordlyd:

"§ 43. En humanitær organisation, der ikke i forvejen er registreret, skal anmelde sig hos Skatteforvaltningen for at få godtgjort afgift efter momslovens § 45, stk. 12. Den humanitære organisation skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, der søges godtgjort."

Retningslinjer

Momsudvalget har diskuteret, hvordan reglerne skal forstås, når en momspligtig person leverer varer til en humanitær organisation mv., der udfører disse varer til steder uden for EU i forbindelse med organisationens humanitære virke. Herunder hvad der skal forstås med en godkendt organisation, samt hvornår der kan søges godtgørelse.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4 Momsens indførelse. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Humanitær organisation mv.

Momsudvalget har i denne forbindelse i en retningslinje (WP 728) enstemmigt udtalt, at der med en godkendt organisation skal forstås en organisation godkendt af en medlemsstat for dens humanitære, velgørende eller uddannelsesmæssige aktiviteter.

Skattestyrelsen kan tilslutte sig denne opfattelse. Dog er der efter de danske bestemmelser i ML (momsloven) § 45, stk. 14, ikke et krav om, at en momsregistreret humanitær organisation skal godkendes før indsendelsen af en ansøgning om godtgørelse. Det vil være en konkret vurdering, der vi ligge til grund ved den administrative behandling af hver ansøgning. Se endvidere D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21), om betingelser/definitioner for velgørende aktiviteter.

Derimod skal en ikke-momsregistreret humanitær organisation lade sig anmelde hos Skattestyrelsen for at få godtgjort afgift ifølge momsbekendtgørelsens § 43.

Godtgørelse ved udførsel i forbindelse med humanitært virke

Momsudvalget har videre i retningslinjen (WP 728) næsten med enstemmighed udtalt, at i det tilfælde at varer leveres til en godkendt ikke-momsregistreret organisation i en medlemsstat med henblik på efterfølgende at blive udført som en del af organisationens humanitære, velgørende eller uddannelsesmæssige aktiviteter uden for EU, vil en sådan levering være omfattet af fritagelsen i momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra c) enten ved en direkte fritagelse eller - hvis den medlemsstat, hvorfra varen er forsendt eller transporteret, har udnyttet muligheden i artikel 146, stk. 2 - ved en godtgørelse af momsen.

Skattestyrelsen kan tilslutte sig denne opfattelse. Danmark har valgt at udnytte muligheden for godtgørelse i momssystemdirektivets artikel 146, stk. 2, i henhold til ML (momsloven) § 45, stk. 14.

En humanitær organisation mv., der erhverver varer fra andre EU-lande med henblik på udførsel i forbindelse med organisationens humanitære virke uden for EU, kan få godtgørelse for momsen, når betingelserne for momsregistrering med hensyn til erhvervelsesmoms er opfyldt. Se nedenstående afsnit.

Moms når en humanitær organisation mv. erhverver varer

Momsudvalget har videre i retningslinjen (WP 728) enstemmigt udtalt, at en godkendt organisation skal momsregistreres i den medlemsstat, hvor den foretager EU-erhvervelser af varer, så snart den når registreringsgrænsen som nævnt i momssystemdirektivets artikel 3, stk. 2 (ML (momsloven) § 50) eller hvis den vælger at anvende de almindelige bestemmelser i momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i (ML (momsloven) § 11)

Videre har Momsudvalget næsten enstemmig udtalt, at i det tilfælde at der leveres varer som en EU-erhvervelse til en godkendt momsregistreret organisation i en medlemsstat, med henblik på efterfølgende at blive udført som en del af organisationens humanitære, velgørende eller uddannelsesmæssige aktiviteter uden for EU, vil en sådan levering være omfattet af fritagelsen ifølge momssystemdirektivets artikel 138 (ML (momsloven) § 34).

Skattestyrelsen kan tilslutte sig denne opfattelse. En humanitær organisation mv. der erhverver varer fra andre EU-lande, skal lade sig momsregistrere, når værdien af de erhvervede varer overstiger 80.000 kr. såvel i det løbende som i det foregående år. Se afsnit D.A.14.4 Øvrige registreringer af virksomheder ML §§ 50 - 50 c. Overstiger værdien ikke 80.000 kr., kan den humanitære organisation mv. i stedet vælge at lade sig momsregistrere i henhold til de almindelige bestemmelser om erhvervelsesmoms i ML (momsloven) § 11 og § 50 a.

I det tilfælde at en sælger leverer varer til en humanitær organisation mv. i et andet EU-land, vil en sådan levering være fritaget for moms ifølge ML (momsloven) § 34, stk. 1, hvis der skal betales erhvervelsesmoms i det andet EU-land, se D.A.10.1.1 Leverancer til andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 1-4 og 14. Dette gælder også, hvis erhvervelsesmomsen efter reglerne i det andet EU-land beregnes med 0-sats, det afgørende er at der er tale om en EU-erhvervelse i det andet EU-land.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.