Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.6.3.2 Kort om små vare-/lastbiler

Indhold

Dette afsnit beskriver kort de specielle fradragsregler for anskaffelse, drift og leasing af små

vare- og lastmotorkøretøjer, se ML (momsloven) § 41.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Anskaffelse ML (momsloven) § 41, stk. 1
  • Drift ML (momsloven) § 41, stk. 2
  • Leje ML (momsloven) § 41, stk. 3
  • Omsætning på over 50.000 kr. ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Se også

Regel

Efter ML (momsloven) § 41 kan moms vedrørende anskaffelse af små vare- og lastmotorkøretøjer kun fradrages, når køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter. Moms af driftsudgifter kan derimod fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. For lejede køretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan momsen af lejen fradrages med en tredjedel og momsen af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

En varevogn er et køretøj som er omfattet af REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5 om nedsat afgift og dermed er forsynet med gule nummerplader eller gule/hvide nummerplader. (En varevogn med gule/hvide nummerplader er også med nedsat registreringsafgift blot er der også betalt privatbenyttelsesafgift.)

Se nærmere om hvilke køretøjer der anses for personbiler (hvidplade biler), hvilke køretøjer der anses for varevogne og hvilke køretøjer der anses for "øvrige køretøjer" i afsnit D.A.11.6.1 Kort om fradrag for køretøjer Kort om fradrag for køretøjer og afsnit D.A.11.6.2 Personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7 om fradragsreglerne for personbiler og motorcykler ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7.

Anskaffelse ML (momsloven) § 41, stk. 1

Virksomheder kan foretage fradrag for anskaffelse efter de specielle regler i ML (momsloven) § 41, stk. 1 for

  • små vare- og lastmotorkøretøjer, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Se afsnit D.A.11.6.3.3.1 Anskaffelse af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 1 om anskaffelse af små vare-/lastbiler.

Moms, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 1.

Er der for et vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse, betalt dagsafgift for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål i henhold til ML (momsloven) § 29 a, anses køretøjet fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 4. Fx hvis bilen ønskes brugt til flytning af private ejendele eller kørsel i forbindelse med en persons deltagelse i arrangementer, der er virksomheden uvedkommende. Se bemærkningerne til lov nr. 1353 af 21. december 2012.

ML (momsloven) § 41, stk. 1 indebærer, at delvis fradragsret for købsmomsen ikke anvendes for små vare- og lastvogne. Vare- og lastmotorkøretøjet skal dermed udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, for at der er fradragsret. I denne forbindelse er det ikke kun privat kørsel, men også enhver anden kørsel, der anses for at være den momspligtige virksomhed uvedkommende fx ML (momsloven) § 13 ærinder.

Retningslinjerne for om køretøjet udelukkende anvendes i den registrerede virksomhed er forskellige. Retningslinjerne afhænger af om køretøjerne er specialindrettede eller ikke er specialindrettede. Se afsnit D.A.11.6.3.3.1.1 Anskaffelse af ikke specialindrettede vare-/lastbiler ML § 41, stk. 1 om ikke specialindrettede vare-/lastbiler, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 Anskaffelse af specialindrettede vare-/lastbiler ML § 41, stk. 1 om specialindrettede vare-/lastbiler og afsnit D.A.11.6.3.3.1.3 Definitionen på specialindrettet køretøj om definitionen på specialindrettet køretøj.

Drift ML (momsloven) § 41, stk. 2

Virksomheder kan foretage fradrag for drift efter de specielle regler i ML (momsloven) § 41, stk. 2 for

  • små vare- og lastmotorkøretøjer, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Se afsnit D.A.11.6.3.3.2 Drift af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 2 om drift af små vare-/lastbiler.

Fradrag for moms af driften af små vare- og lastmotorkøretøjer kan fuldt ud fradrages, selvom køretøjet kun delvist anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden.

Med hensyn til driften skal det altså kun vurderes, om køretøjet overhovedet bruges i forbindelse med udøvelsen af virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Leje ML (momsloven) § 41, stk. 3

Fradrag for moms af leje af små vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan fradrages med en tredjedel. Momsen af driftsomkostningerne kan fradrages fuldt ud. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994. Se afsnit D.A.11.6.3.3.3 Leasing af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 3 om leasing af små vare-/lastbiler.

Moms af lejeudgift kan altså trækkes fra med en tredjedel og moms af driftsomkostningerne kan trækkes fra fuldt ud, uanset at det lejede køretøj kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed.

Hvis det lejede køretøj udelukkende anvendes i den momsregistrerede virksomhed, vil der for både leje og driftsomkostninger være fuld fradrag efter lovens almindelige fradragsregler i ML (momsloven) § 37.

Er der for et vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende leje, betalt dagsafgift for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål i henhold til ML (momsloven) § 29 a, anses køretøjet fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 4.

Hvis det lejede køretøj slet ikke anvendes i den momsregistrerede virksomhed, vil der ikke være nogen fradragsret hverken for leje eller driftsomkostninger efter lovens almindelige fradragsregler i ML (momsloven) § 37.

Omsætning på over 50.000 kr. ML (momsloven) § 41, stk. 5

Det er en betingelse for fradragsret for

  • driftsomkostninger ved små vare- og lastvogne efter ML (momsloven) § 41, stk. 2, og
  • leje og driftsomkostninger ved lejede små vare- og lastvogne efter ML (momsloven) § 41, stk. 3,

at den momsregistrerede virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. årligt af momspligtige varer og ydelser, jf. ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Se afsnit D.A.11.6.3.3.5 Omsætning på over 50.000 kr. ML § 41, stk. 5 om ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.