Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.3.3.1.1 Indtægter på fredede og bevaringsværdige bygninger

Indhold

I dette afsnit omtales de generelle regler om beskatning af indtægt på fredede og bevaringsværdige bygninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Tilskud
  • Hvis tilskuddet ikke er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 E
  • Begrænsning af fradragsretten for udgifter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regler

De generelle regler for opgørelsen af skattepligtige indkomster på fast ejendom gælder som udgangspunkt også for ejendomme med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Indtægter ved fast ejendom skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Se SL (statsskatteloven) § 4, litra b.

Det betyder, at indtægter ved udleje, bortforpagtning eller ved anden erhvervsmæssig benyttelse af fast ejendom skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Endvidere skal værdien af hel eller delvis fri benyttelse af erhvervsejendom eller af privat bolig medregnes til indkomstopgørelsen både for udlejer og for lejer. Se SL (statsskatteloven) § 4, litra b.

Når ejeren selv bebor sin ejendom, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst derfor også medregnes en lejeværdi for boligen. Dette sker for hovedpartens vedkommende efter reglerne i ejendomsværdiskatteloven. Se afsnit (C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom) om ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom.

Hvis boligen ikke er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat, skal der beregnes lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens og ligningslovens regler. Se SL (statsskatteloven) § 4, litra b, og LL (ligningsloven) § 15 A.

Hvis der er tale om en fredet eller bevaringsværdig ejerbolig, der er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, gælder reglerne i LL (ligningsloven) §§ 15 P og 15 Q ved udlejning af boligen en del af året eller ved udlejning af værelser i boligen.

Se afsnit (C.H.3.4 Udlejning af privat bolig) om udleje af privat bolig.

Se afsnit (C.H.3.2.2 Indtægter på fast ejendom) om de generelle regler om indtægter på fast ejendom.

Bemærk

Der gælder dog særlige regler om skattefritagelse for tilskud, der modtages til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Efter bygningsfredningsloven kan kulturministeren frede bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, som er over 50 år gamle. Fredningen kan også omfatte bygningens eller værkets umiddelbare omgivelser i form af gårdrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og lignende, som er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed. Se bygningsfredningsloven.

Fredningen betyder, at der ikke uden tilladelse fra kulturministeren kan foretages ombygninger og lignende, som går ud over almindelig vedligeholdelse af ejendommen.

En bygning er efter bygningsfredningsloven bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller er omfattet af et nedrivningsforbud i en lokalplan eller byplanvedtægt. En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives uden tilladelse.

Herudover kan kulturministeren beslutte, at en bygning er bevaringsværdig. Sådanne bygninger må ikke uden tilladelse nedrives eller ombygges, og bygningens ydre må ikke ændres.

Tilskud

Offentlige tilskud

Tilskud, der udbetales efter § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, er skattefrie.

Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Se LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 1.

Private tilskud

Private tilskud er skattefrie, hvis der er eller kan ydes et offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 1, til det samme bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning. Se LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 2.

Hvis der ikke er ydet et offentligt tilskud, skal ejeren af den fredede eller bevaringsværdige bygning, der har modtaget et privat tilskud, sandsynliggøre, at der kunne være ydet et offentligt tilskud.

Dette kan for fredede bygninger ske ved at indhente en udtalelse herom fra Kulturarvsstyrelsen.

Når det drejer sig om tilskud til en bevaringsværdig bygning, kan ejeren indhente en udtalelse fra den respektive kommune, der varetager administrationen af de bevaringsværdige bygninger.

Hvis der ikke kunne være ydet et offentligt tilskud til bygningsarbejdet, er det private tilskud skattepligtigt for modtageren.

Bemærk

For at tilskud kan være skattefrie efter LL (ligningsloven) § 7 E, skal tilskudsgiveren være uafhængig af modtageren.

Hvis tilskuddet ikke er skattefrit efter LL (ligningsloven) § 7 E

Tilskud, der ikke er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 E, er skattepligtige for modtageren.

Begrænsning af fradragsretten for udgifter

Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger. Det medregnes heller ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen. Se LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2009.508.SR

 

LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 2. Tilskud fra en fond til et konceptudviklingsprojekt. Projektet skulle undersøge muligheden for at bruge stalde og bindingsværkslade på en herregård til refugium. Stalde og bindingsværkslade var ikke fredede eller bevaringsværdige. Der var ikke ydet offentlige tilskud. Der var ingen oplysninger om, at der kunne ydes offentlige tilskud. Tilskuddet var skattepligtigt.

SKM2008.35.SR

LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 2. Tilskud til renovering af haven på et gods. Kulturarvsstyrelsen havde givet tilskud til en fredet pavillon og amtet havde givet tilskud til renovering af haven. Betingelsen om, at det offentlige støttede samme bygningsarbejde, var opfyldt. Tilskuddet var skattefrit.

SKM2007.937.SR

LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 2. Tilskud til park og have på et gods med fredede bygninger. Kulturarvsstyrelsen havde bevilget tilskud til monument og statuer i haven (monumenter og statuer var fredede). Betingelsen om, at det offentlige støttede det samme bygningsarbejde var opfyldt. Tilskuddet var skattefrit.

SKM2001.340.LR

LL (ligningsloven) § 7 E, stk. 2. Tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning. Skov- og Naturstyrelsen havde kun givet støtte til den udvendige istandsættelse. Ligningsrådet fandt, at betingelsen om, at det offentlige støttede samme bygningsarbejde var opfyldt. Tilskuddet var skattefrit.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.