Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.21 Succession i levende live ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort omtale af reglerne om succession i fast ejendom i levende live ved familieforhold.

Afsnittet indeholder:

 • Personkreds
 • Hvilke ejendomme?
 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Personkreds

En ejer kan i levende live under visse betingelser overdrage fast ejendom til sine børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller til en samlever med succession. Se KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 1.

Ved en samlever forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL (boafgiftsloven) § 22, stk. 1, litra d. Det drejer sig om personer, der har haft fælles bopæl med overdrageren i de sidste 2 år før successionen, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med overdrageren i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl kun er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.

Hvilke ejendomme?

Reglerne om succession anvendes på fortjenester på ejendomme, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, i det omfang ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Se KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 1.

Hvis mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, gælder successionsreglerne for hele fortjenesten fra ejendommen. Hvis mindre end halvdelen af ejendommen anvendes erhvervsmæssigt, kan der derfor kun succederes i den del af fortjenesten, der vedrører den erhvervsmæssigt benyttede del af ejendommen.

Ved opgørelsen af den erhvervsmæssige andel lægges den ejendomsværdimæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund.

Udlejning af anden fast ejendom end ejendomme, som efter ejendomsvurderingsloven anses som landbrugs- eller skovbrugsejendomme

eller som efter VUL § 33, stk. 1 eller 7, benyttes til

  • landbrug
  • gartneri
  • planteskole
  • frugtplantage
  • skovbrug

anses ikke i denne forbindelse for erhvervsvirksomhed. 

Bemærk

Der kan således succederes fx ved overdragelse af landbrugsejendomme, der er bortforpagtede til landbrugsformål.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.11.2 Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom) om genanbringelse af fortjeneste i erhvervsejendom.

Regel

Reglerne om succession ved overdragelse af fast ejendom betyder, at fortjeneste ved overdragelsen ikke beskattes hos overdrageren. Erhververen skal beskattes, som overdrageren ville være blevet med hensyn til skattemæssige af- og nedskrivninger på ejendommen og med hensyn til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved salg af ejendommen. Erhververen bliver beskattet, som om ejendommen var anskaffet på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid blev anskaffet af overdrageren. Eventuelle skattemæssige af- og nedskrivninger, som er foretaget af overdrageren, skal anses for foretaget af erhververen. Se KSL (kildeskatteloven) § 33 C.

Succession i genanbragte fortjenester

Hvis overdrageren i sin ejertid har nedsat anskaffelsessummen på ejendommen med genanbragte fortjenester efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A, eller nedsat anskaffelsessummen for ombygning, tilbygning eller nybygning på ejendommen med genanbragte fortjenester efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 C, skal de genanbragte fortjenester skattemæssigt behandles, som om de var genanbragt af erhververen på de tidspunkter, som overdrageren har genanbragt fortjenesterne på. Erhververens anskaffelsessum skal derfor også nedsættes med de fortjenester, som overdrageren har genanbragt i anskaffelsessummen for ejendommen og ombygninger mv.

Genanbringelse i ejendom, erhvervet med succession

Der kan ske genanbringelse af fortjeneste i en fast ejendom, som er erhvervet med succession, når betingelserne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) §§ 6 A og 6 C er opfyldte. Dette er bekræftet i SKM2003.512.LR i forbindelse med en konkret sag, hvor en erhverver kunne genanbringe fortjeneste i en erhvervsejendom, der var erhvervet med succession. Overdrageren havde erhvervet ejendommen i 1994, og erhververen succederede derfor i overdragerens anskaffelsessum, jf. princippet i KSL (kildeskatteloven) § 33 C.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en erhverver, der overtager en fast ejendom med succession, som overdrageren har erhvervet før den 19. maj 1993, på tilsvarende måde kan genanbringe en fortjeneste i denne ejendoms skattemæssige anskaffelsessum, når betingelserne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) §§ 6 A og 6 C er opfyldte.

Ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved senere afståelse af den erhvervede ejendom, skal den valgte skattemæssige anskaffelsessum nedsættes med den genanbragte fortjeneste. Det gælder uanset, om der som skattemæssig anskaffelsessum er valgt en af indgangsværdierne eller den faktiske regulerede anskaffelsessum, reguleret efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 A, med tillæg af forbedringer, jf. EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 3. Se KSL (kildeskatteloven) § 33 C og 33 D om valg af skattemæssig anskaffelsessum.

Ovenstående regler gælder tilsvarende for en udlodningsmodtager, der med skattemæssig succession har fået udlagt en fast ejendom fra et dødsbo.

Bemærk

Der kan efter gældende regler kun ske indtræden i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til fortjeneste efter afskrivningsloven kapitel 3, hvis der samtidig sker indtræden i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven på samme ejendom.

Er erhververen af en fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, efter de dagældende regler succederet i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven, men ikke efter afskrivningsloven kapitel 3, for bygninger på ejendommen eller kun i en del af disse, så skal erhververen nedsætte anskaffelsessummen ved opgørelsen af fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen. Nedsættelsen sker med de beløb, der svarer til, hvad overdrageren skulle have nedsat ejendommens anskaffelsessum med efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 4, nr. 1-5, hvis ejendommen var blevet solgt på overdragelsesdagen.

Se også

Se også afsnit (C.C.6.7 Succession ved overdragelse af virksomhed)om succession ved overdragelse af virksomhed for en nærmere beskrivelse af reglerne om skattemæssig succession i levende live efter KSL (kildeskatteloven) § 26 A og § 26 B (ægtefæller) og KSL (kildeskatteloven) § 33 C (øvrig familie, nærtstående, samlevere samt nære medarbejdere og tidligere ejere).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.511.LSR To brødre ejede i sameje en ejendom. landsskatteretten fandt at der kunne succederes i ejendomsavancen ved den ene brors køb af den anden brors andel af ejendommen, idet den erhvervsmæssige andel af ejendommen i henhold til den ejendomsværdimæssige fordeling oversteg 50 pct. Det udelukkede ikke succession, at den bror der overtog ejendommen efterfølgende tog bopæl på ejendommen og at ejendommen derfor muligvis på et senere tidspunkt vil blive omfattet af EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, stk. 1.

SKM2002.384.LSR

Søn succederede i afskrivninger efter afskrivningsloven men ikke i fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 33 C. Anskaffelsessummen hos sønnen skulle nedsættes med ikke genvundne afskrivninger.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2010.170.SR

C havde hidtil ejet og drevet ejendommen X. I forbindelse med kommende generationsskifte ville C overdrage to ejendomme til ægtefællen A ved ægtepagt. A ville herefter sælge begge ejendomme til sin bror B. A kunne sælge ejendommen til B med succession efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 33 C, så der ikke skulle ske beskatning af fortjeneste mv. hos hverken A eller C. Succession.

 

SKM2009.556.SR

En anmodning om bindende svar om bl.a. skattemæssig succession i familieforhold, blev afvist efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 24, stk. 2, fordi der var betydelig usikkerhed om sagens faktiske forhold. Afvisning.

 

SKM2009.282.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en søn kunne succedere i faderens ejendom, der var lejet af sønnen til brug i en restaurationsvirksomhed. Udleje af virksomheden til sønnen kunne ikke anses for virksomhedsdrift efter KSL (kildeskatteloven) § 33 C efter VUL § 33, stk. 1 og 7. Ved afgørelsen blev det ikke tillagt betydning, at sønnen havde en køberetsaftale til ejendommen. Ingen succession.

 

SKM2008.682.SR

Der var ikke hjemmel til at beskatte genvundne afskrivninger, som var blevet foretaget af skatteyderens nu afdøde, tidligere svigerfar, og som skatteyderen fejlagtigt havde anset sig for berettiget til at succedere i efter KSL (kildeskatteloven) § 33 C.

 

SKM2008.179.SR

Skatterådet bekræftede, at en søn kunne overtage sin faders landbrugsejendom med skattemæssig succession efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, afskrivningsloven og KSL (kildeskatteloven) § 33 C og D. Skatterådet bekræftede også, at han efterfølgende kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse. Skatterådet afviste at svare på spørgsmålet om, hvorvidt sønnens selskab herefter ville kunne genanbringe fortjeneste efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A i en landbrugsejendom. Succession og virksomhedsomdannelse.

 

SKM2005.261.LR

Succession omfattede også en mælkekvote, som afdøde havde afstået. Som følge heraf skulle der ved opgørelsen af fortjenesten ved en efterfølgende delafståelse af landbrugsejendommen ske en nedsættelse af anskaffelsessummen med en forholdsmæssig del af den betaling, som afdøde havde modtaget for mælkekvoterne.

Forhåndsbeskeden blev indbragt for Landsskatteretten, der stadfæstede afgørelsen (ikke offentliggjort).

SKM2003.512.LR

Fortjeneste efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A, ved salg af en landbrugsejendom kunne genanbringes i anskaffelsessummen ved købet af en ny landbrugsejendom, selv om den erhvervede ejendom blev købt med succession. Genanbringelse og succession.

 

SKM2003.79.LR

Nedrivningsfradrag, succession, afskrivningsgrundlag, opgørelse af anskaffelsessum. Succession efter afskrivningsloven men ikke efter ejendomsavancebeskatningsloven. Da skatteyderen var succederet i de afskrivninger mv., der blev foretaget af hans svigerfar, skulle afskrivningerne i relation til EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 4, nr. 1, 2 og 3, anses for foretaget af ham selv.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.