Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.7.2.5 Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan aktiernes eller anparternes anskaffelsessum beregnes ved en opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • De enkelte aktiver
 • Aktiv for aktiv
 • Gælden
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Virksomhedens aktiver og passiver opgøres til deres skattemæssige værdi på omdannelsesdatoen, og ejeren anses for at have erhvervet aktierne eller anparterne til det opgjorte beløb. Ved tab sker der ikke tillæg til handelsværdien for dette forventede tab, og anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne kan højst svare til handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver. Der er vist et eksempel i dette afsnit på den opgørelse, der skal laves i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.

De enkelte aktiver

Den skattemæssige værdi af forskellige aktiver skal opgøres som vist nedenfor.  Værdierne er opgjort før fradrag af passiverne.

 • Goodwill (anskaffet eller oparbejdet): Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste. Se afsnit C.C.6.4.1 Goodwill om goodwillværdien.
 • Driftsmidler: Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste. En eventuel negativ saldo på driftsmiddelkontoen i den personligt ejede virksomhed kan overføres til selskabet.
 • Blandede driftsmidler: Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste. Se afsnit C.C.2.4.2.5 Afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges delvist erhvervsmæssigt om blandede driftsmidler.
 • Varelager: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. I realiteten den skattemæssigt bogførte værdi.
 • Fast ejendom: Handelsværdi (kontantværdi) minus skattepligtig fortjeneste. Den skattepligtige fortjeneste omfatter eventuelle genvundne afskrivninger på bygninger og installationer samt en eventuel fortjeneste på den faste ejendom ved omdannelsen opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven. I almindelighed vil den seneste ejendomsvurdering kunne anvendes som handelsværdi. Se afsnit C.H om fast ejendom.
 • Debitorer: Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste. Dette vil i almindelighed svare til den skattemæssigt bogførte værdi (pålydende minus eventuelle skattemæssige nedskrivninger for konstaterede tab eller sandsynliggjorte tab).
 • Værdipapirer:
 • Aktier: Handelsværdi (kursværdi) minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningsloven.
 • Obligationer og pantebreve: Handelsværdi, det vil sige kursværdi minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter kursgevinstloven.
 • Igangværende arbejder: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. I realiteten den skattemæssigt bogførte værdi.

Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2.

Hvis handelsværdien på omdannelsesdatoen er lavere end den skattemæssigt bogførte værdi, fx fordi der ikke er foretaget afskrivninger eller nedskrivninger svarende til den faktiske værdiforringelse, sker der ikke tillæg til handelsværdien for dette forventede tab. I disse tilfælde kan der ikke opnås en højere anskaffelsessum for aktierne eller anparterne end den, der svarer til handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver. Se cirkulære 1999-12-23 nr. 207 Skattefri virksomhedsomdannelse, afsnit 5.4.

Aktiv for aktiv

Opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden sker aktiv for aktiv. Et forventet tab i forbindelse med overdragelse af et aktiv kan dermed ikke modregnes i en forventet fortjeneste ved overdragelse af et andet aktiv.

Se dog SKM2008.875.LSR, hvor Landskatteretten, ved opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2, fandt det berettiget i overensstemmelse med EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 4, (nu EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 3), at modregne et skattemæssigt opgjort tab på en ejendom i skattepligtig fortjeneste af andre ejendomme. Konsekvenserne af kendelsen fremgår af SKM2009.174.SKAT. Den tidligere praksis er blevet ændret som følge af Landsskatterettens kendelse, dog kan fradraget ikke overstige den samlede fortjeneste på andre ejendomme, der indgår i det stiftede selskab.

Mellemregningskonto i virksomhedsordningen

En mellemregningskonto mellem to virksomheder i virksomhedsordningen er ikke et aktiv/passiv i ordningen, hvorfor beløbet ikke skal indgå ved omdannelse af den ene virksomhed efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Beløbet skal ikke medregnes ved opgørelse af ejerens anskaffelsessum for de erhvervede anparter i forbindelse med omdannelsen. Se SKM2008.1007.LSR

Gælden

Den skattemæssige værdi af virksomhedens passiver opgøres til kursværdien. Lån på anfordringsvilkår ansættes til kurs 100 og dermed til pålydende. Hvis en gæld kan indfries til kurs 100 (pari), kan gælden normalt kun fastsættes til en kurs over 100, når den aftalte rentesats sammenholdt med opsigelsesvarslets længde ikke er på markedsvilkår. Se afsnit C.C.6.2 Opgørelse af afståelsessummer om kontantværdiansættelse. Ejerens personlige restskatter kan ikke indgå som et passiv i åbningsbalancen, da de anses som et stiftertilgodehavende.

Eksempel

Eksempel på opgørelsen:

I eksemplet illustreres, hvordan principperne efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4 virker. Det forudsættes, at ejeren i indkomståret inden omdannelsen er omfattet af virksomhedsordningen.

Beløbene i 1000 kr.

Balance pr. 31.12 år 1

Skatte-
mæssig værdi pr. 31.12 år 2

Åbnings-
balance for A/S pr. 1.1 år 2

Successions
grundlag pr. 1.1 år 2

Anskaffel-
sessum for aktier

Aktiver1

 

 

 

 

 

Goodwill2

 

 

3.500.

0

0

Ejendom3

1.200

700

1.200

700

700

Driftsmidler4

3.250

1.350

3.250

1.350

1.350

Debitorer

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Hensat til tab5

-100

0

-100

0

-100

Varelager

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Andre tilgodehavender

250

250

250

250

250

Likvider

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Aktiver i alt

9.100

 

12.600

 

6.700

 

 

 

 

 

 

Passiver

 

 

 

 

 

Udskudt skat6

 

 

1.450

 

 

Kassekredit

8.764

8.764

8.764

8.764

8.764

Varekreditor

750

750

750

750

750

Anden gæld

150

150

150

150

150

Passiver i alt

9.664

 

11.114

 

9.664

 

 

 

 

 

 

Nettoformue

-564

 

1.486

 

-2.964

 

Opsparet overskud:

 

1987-1990

50 pct. skat

1991-

38 pct. skat

1992-1998

34 pct. skat

1999-2000

32 pct. skat

2001-2004

30 pct. skat

2005-2006

28 pct. skat

2007-

25 pct. skat

Noter:

 • Det forudsættes, at de opførte værdier er opført i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
 • Goodwill er oparbejdet gennem en periode. Handelsværdien forudsættes at være 3.500.000 kr.
 • Ejendom er nedskrevet med 500.000 kr. Anskaffelsessummen er lig med handelsværdien. Anskaffelsessummen for aktier udgør 1.200.000 kr. - 500.000 kr. = 700.000 kr.
 • Driftsmidler har en handelsværdi på 3.250.000 kr. Den skattemæssige saldoværdi er 1.350.000 kr. Anskaffelsessummen for aktier udgør herefter 3.250.000 kr. - 1.900.000 kr. = 1.350.000 kr.
 • Der er hensat 100.000 kr. til tab på debitorer. Tabene er endnu ikke skattemæssigt konstateret.
 • Udskudt skat udgør 25 pct. af udskudte avancer. Grundlaget er reduceret med udskudte tab. Se nedenfor. Udskudt skat på 1.450.000 kr. er fremkommet sådan:

Goodwill

3.500 kr.

Bygningsafskrivninger

500 kr.

Driftsmidler

1.900 kr.

Tab

-100 kr.

 

5.800 kr.

25 pct. heraf

1.450 kr.

Skattestyrelsen kontrollerer, at betingelserne for at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt og ansætter anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne som opgjort efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2 og 3. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 5. Se afsnit C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse om dispensationsmuligheder ved negativ anskaffelsessum og negativ indskudskonto.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.1007.LSR

Mellemregningskonto mellem to virksomheder i virksomhedsordningen ansås ikke for et aktiv/passiv i ordningen, og beløbet skulle ikke indgå ved en omdannelse af den ene virksomhed efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Beløbet indgik dermed ikke ved opgørelsen af anparternes anskaffelsessum ved omdannelsen.

 

SKM2008.875.LSR

Det var berettiget at modregne et skattemæssigt opgjort tab på en ejendom i skattepligtig fortjeneste af andre ejendomme efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 4, ved opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2.

Anledning til praksisændring, se SKM2009.174.SKAT.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.