Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beregnes kapitalafkastet under anvendelse af virksomhedsordningen? Hvad sker der, hvis kapitalafkastet bliver negativt?

C.C.5.2.9.2 Beregning af kapitalafkast

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beregning af kapitalafkast, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Kapitalafkastet
  • Regnskabsperiode forskellig fra 12 måneder.

Resumé

Beregningen af kapitalafkastet sker ved at gange et afkastgrundlag med en afkastsats. Kapitalafkastet kan ikke blive negativt, og kan heller ikke overstige årets skattepligtige overskud af virksomheden. Når virksomhedens regnskabsperiode er kortere eller længere end 12 måneder, skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt.

Regel

Kapitalafkastet bliver beregnet som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af indkomståret ganget med kapitalafkastsatsen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 7.

Kapitalafkastet er en opdeling af årets overskud til brug for skatteberegningen. Beregningen sker på grundlag af oplysninger fra virksomhedens driftsregnskab og balance.

Kapitalafkastet er kapitalindkomst.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 8. Kapitalafkastsatsen beregnes efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 9. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget og fastsættelsen af kapitalafkastsatsen er nærmere beskrevet i afsnittene C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget og C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen.

Kapitalafkastet

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, når det er opgjort efter eventuel overførsel til medarbejdende ægtefælle. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 12, sidste pkt. og VSL § 7.

Det beregnede kapitalafkast skal beskattes hos den af ægtefællerne, der har rådighed over virksomheden efter ægteskabslovgivningens regler. Se KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.4.3 Fælles ejet og fælles drevet virksomhed om bl.a. beskatning af medarbejdende ægtefæller.

Eksempel på beregningen af kapitalafkast

De tre eksempler viser, hvordan beregningen af kapitalafkastet sker, og hvor stort det højst kan være.

 

1

2

3

Kapitalafkastgrundlag

5.000.000 kr.

600.000 kr.

-100.000 kr.

Kapitalafkastsats

fx 1 pct.

fx 1 pct.

fx 1 pct.

Årets skattepligtige overskud (efter fradrag af overførsel til medarbejdende ægtefælle)

50.000 kr.

5.000 kr.

50.000 kr.

Kapitalafkast

50.000 kr.

(1 pct. af 5.000.000)

 

5.000 kr.

(1 pct. af 600.000, dog højst overskuddet)

0 kr.

(kapitalafkastgrundlaget er negativt)

I eksemplet er anvendt en fiktiv kapitalafkastsats. Det aktuelle års kapitalafkastsats fremgår af afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen

Regnskabsperiode forskellig fra 12 måneder

Når virksomhedens regnskabsperiode er kortere eller længere end 12 måneder, skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt. Kapitalafkastet udgør i denne situation et beløb, der opgøres efter det antal hele måneder, som regnskabsperioden omfatter. Se VSL § 7, stk. 2.

Eksempler på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast 

Beregnet

kapitalafkast

Regnskabsperiode:

Forholdsmæssig periode.

Se VSL § 7, stk. 2:

Forholdsmæssigt

kapitalafkast

60.000 kr.

1. februar - 31. december

11/12

55.000 kr.

60.000 kr.

5. februar - 31. december

10/12

50.000 kr.

60.000 kr.

5. februar - 3. december

9/12

45.000 kr.

60.000 kr.

5. februar - 7. december

9/12

45.000 kr.

60.000 kr.

10. november år 1 - 31. december år 2

13/12

65.000 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.