Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.1.4.4.1 Overordnede regler om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse

Indhold

Dette afsnit beskriver først de overordnede regler for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse samt baggrunden for dem. Dernæst, hvilke personer reglerne omfatter, og hvordan reglerne påvirker indkomstopgørelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Reglerne
 • Omfattede personer
 • Skattemæssige konsekvenser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglerne

Reglerne om beskatning af den selvstændigt erhvervsdrivendes fri telefon, computer med tilbehør og datakommunikationsforbindelse går i hovedtræk ud på følgende:

 • Den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af arbejdstelefon, som han eller hun har til privat rådighed. Det skattepligtige beløb udgør ►3.200 kr. årligt (2024)◄. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 14, jf. stk. 12, 1. pkt.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes ikke af en arbejdscomputer, som han eller hun har til rådighed for at kunne arbejde på, selv om computeren også bruges privat.
 • Se
 • LL (ligningsloven) § 16, stk. 14, sidste pkt.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes ikke af virksomhedens datakommunikationsforbindelse, hvis der via computeren er adgang til virksomhedens netværk; dette gælder, selv om den selvstændige også kan bruge datakommunikationsforbindelsen privat. Se
 • LL (ligningsloven) § 16, stk. 14, 2. pkt. Hvis virksomheden drives fra hjemmet, beskattes den selvstændige heller ikke af datakommunikationsforbindelsen, selv om den savner adgang til virksomhedens netværk. Dette følger af Skatteministeriets svar til Danske Advokater i L 31, bilag 5, og 3

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.1 Baggrund for reglerne mv. om baggrunden for reglerne.

Omfattede personer

Reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse gælder for personer, der har mulighed for at bruge aktiverne privat i nogle situationer.

Disse personer er først og fremmest:

 • Selvstændigt erhvervsdrivende, som har goderne til privat rådighed via egen virksomhed
 • Selvstændigt erhvervsdrivende, som får goderne stillet til privat rådighed af tredjemand
 • Medarbejdende ægtefælle
 • Begge ægtefæller/samlevende.

Den selvstændigt erhvervsdrivende, som har goderne til privat rådighed via egen virksomhed

Bestemmelsen gælder først og fremmest den selvstændigt erhvervsdrivende og de goder fra hans eller hendes egen virksomhed, som den selvstændige selv har mulighed for også at bruge privat. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 14.

Selvstændigt erhvervsdrivende, som får goder stillet til privat rådighed af tredjemand

Ydermere omfatter bestemmelsen goder, som tredjemand stiller til rådighed for den selvstændige, så han eller hun har mulighed for også at bruge dem privat.

Eksterne konsulenter, som er selvstændigt erhvervsdrivende, beskattes af fri computer, hvis de hver får stillet en bærbar computer til rådighed, og konsulenterne kan bruge computeren privat. Se SKM2010.836.SR. Det skal dog bemærkes, at en sådan computer er skattefri efter de nye regler. Men afgørelsen finder analog anvendelse på konsulenter, der tager en telefon med hjem, som en tredjemand har stillet til rådighed for deres private brug.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.2 Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse om personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse, herunder om selvstændigt erhvervsdrivende, samt det tilhørende afgørelsesskema.

Medarbejdende ægtefælle

Reglerne for beskatning af telefon, computer og datakommunikationsforbindelse gælder tilsvarende for en medarbejdende ægtefælle i den erhvervsdrivendes virksomhed, hvis vedkommende i nogle situationer har mulighed for at bruge aktiverne også til private formål.

Bemærk

En medarbejdende ægtefælle, der er ansat som lønmodtager i en selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, der stiller telefon, computer og/eller datakommunikationsforbindelse til rådighed for privat brug, er omfattet af reglerne om beskatning af goderne, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for deres ansatte.

Se også

Se også afsnittene:

 • C.C.2.1.4.4.5.3 om fælles regler, herunder medarbejdende ægtefælle.
 • C.A.5.2.6.3 om medarbejdende ægtefælle og nærmere om vurderingen af, om den medarbejdende ægtefælle har nævnte goder til rådighed for privat brug.

Begge ægtefæller/samlevende

Beskatningen gælder for selvstændigt erhvervsdrivende, som har et gode til rådighed også for private gøremål.

Den selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle eller samlever har samtidig mulighed for at benytte goderne, uden at blive beskattet, blot den erhvervsdrivende ikke direkte har stillet goderne til rådighed for sin ægtefælle eller samlever.

Se også

Se også afsnittene:

 • C.C.2.1.4.4.5.3 om fælles regler, herunder om lønansat ægtefælle.
 • C.A.5.2.2 om personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse, nærmere afsnittet om selvstændigt erhvervsdrivende.

Skattemæssige konsekvenser

Hvis en af de skatteudløsende begivenheder, som er beskrevet ovenfor, foreligger, beskattes den selvstændige mv. af ►3.200 kr. pr. år (2024)◄, jf. LL (ligningsloven) § 16, stk. 14, jf. stk. 12, 1. pkt. Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20.

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal indtægtsføre de ►3.200 kr. (2024)◄ som personlig indkomst som overskud af virksomhed, og indtægten indgår i bidragsgrundlaget, jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 4, jf. PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1. Se afsnit C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, indgår værdien af den private rådighed over telefon, computer og datakommunikationsforbindelse i årets resultat og anses for overført til den selvstændige i hæverækkefølgen. Se afsnit C.C.5.2.7.1 Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien om overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

I modsætning til hvad, der gælder for arbejdstagere, er det ikke muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at afkræfte en eventuel privat anvendelse af en mobiltelefon, der tages med hjem på bopælen.

Til gengæld kan den selvstændigt erhvervsdrivende behandle de aktuelle aktiver som fuldt ud erhvervsmæssige i sin virksomhed, hvilket betyder, at omkostningerne i forbindelse med de nævnte aktiver kan fratrækkes fuldt ud som driftsomkostninger efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, og/eller afskrives fuldt ud efter reglerne i afskrivningsloven.

Fradrag for selve anskaffelsessummen for en telefon, som en selvstændig erhvervsdrivende har til rådighed for privat benyttelse, skal foretages efter afskrivningslovens regler om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler. Telefonen skal således afskrives særskilt efter AL (afskrivningsloven) § 11. Ved afskrivningen skal det lægges til grund, at aktivet anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, hvorfor der er fradrag for hele afskrivningsbeløbet.

Skønnet over privat andel anses således for at være forladt med den takstmæssige beskatning af de selvstændigt erhvervsdrivende. Der kan dog forekomme sådanne specielle tilfælde, hvor spørgsmålet er, om der overhovedet er tale om selvstændig virksomhed eller om en erhvervsmæssigt anvendt telefon, computer, og/eller datakommunikationsforbindelse.

Bemærk

Der beregnes ikke moms af beløbet, som er en sats, og den selvstændige har kun delvis fradragsret for momsen af den faktiske udgift. Se ML (momsloven) § 38, stk. 2.

Den del af momsen, der ikke kan fratrækkes efter momsloven, kan fratrækkes som driftsudgift efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.4.4.6 Skattemæssige og momsmæssige konsekvenser i virksomheden om skattemæssige konsekvenser i virksomheden.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.836.SR

Eksterne konsulenter, der blev anset for selvstændigt erhvervsdrivende, og som af den virksomhed, som de arbejdede for, fik stillet en computer til rådighed for privat brug, blev anset for multimedieskattepligtige efter de dagældende regler om multimediebeskatning.

Afgørelsen vedrører de tidligere regler om multimediebeskatning, som dog på det aktuelle punkt (multimedier, som tredjemand stiller til rådighed for privat brug for en selvstændigt erhvervsdrivende) gælder uændret efter de nye og aktuelle regler. Afgørelsen finder derfor analog anvendelse.

Dog vil en sådan computer efter de gældende regler være skattefri.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.