Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.1.3.3.4 Private aktiver

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for salg af private aktiver.

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Overgang fra privat til erhverv
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

►Se også afsnit C.C.2.1.3.3.5 Kryptoaktiver om kryptovaluta.◄

Regel

Indtægt ved salg af private aktiver, fx indbo eller frimærke-, mønt- og bogsamlinger, er som udgangspunkt skattefri efter hovedreglen i SL § 5, stk. 1, litra a.

Dette gælder principielt uden hensyn til indtægtens størrelse. Rent bevismæssigt vil en betydelig indtægt dog kunne indikere, at der er tale om salg af omsætningsformue (næring eller spekulation), som skal beskattes.

Den skattemæssige behandling afhænger dermed af en bedømmelse af, om aktivet er rent privat, eller om det er solgt som led i en erhvervsmæssig virksomhed eller som led i en spekulationsforretning.

Det har især været handel med malerier, mønter, frimærker og antikviteter, der i praksis har givet anledning til problemer i relation til afgrænsningen privat/erhverv/spekulation.

Eksempel

En guitarbyggers salg af en antik spansk guitar blev anset for at være salg af privat indbo, der ikke kunne anses som erhvervet som led i næringsvirksomhed eller i spekulationsøjemed. Guitaren havde under hele ejerperioden været holdt adskilt fra guitarbyggerens erhvervsmæssige virksomhed, og havde ikke været udstillet i værkstedet. Landsskatteretten lagde vægt på, at

 • købet var finansieret gennem private midler uden om virksomheden
 • guitaren var forsikret gennem en privat tegnet forsikring
 • hensigten med erhvervelsen af guitaren var at spille på den
 • guitaren efter rettens opfattelse måtte betragtes som et samlerobjekt
 • guitarbyggerens primære arbejde bestod i restaurering og reparation af guitarer
 • han kun solgte ganske få guitarer om året i et væsentligt lavere prisleje.

At guitaren havde været en god investering var således ikke tilstrækkeligt til at statuere spekulation.

Se afgørelsen i SKM2008.1006.LSR.

Se også

Se også afgørelse

 • TfS 1996, 177 VLD, hvor et dødsbo efter en maler, blev anset for at være indkomstskattepligtigt af et beløb opnået ved salg af 53 malerier og ved udlæg efter vurdering af 94 malerier
 • TfS 1990, 236 ØLD, hvor en tæppehandlers salg af tæpper fra privat indbo blev anset som et led i hans almindelige næringsvirksomhed
 • TfS 1987,161 ØLD, hvor en skatteyder ikke blev beskattet af fortjeneste ved salg af mønter, mineraler og andre effekter, da det ikke tilstrækkeligt sikkert kunne antages, at der forelå erhvervsmæssig virksomhed.

Overgang fra privat til erhverv

Hvis private samlere går over til at drive erhvervsmæssig handel med deres samlerobjekter, godkendes det i praksis, at den del af den private samling, der overgår til den nystartede forretning som varelager, kan optages til handelsværdien, med fradrag af normal bruttoavance, på dette tidspunkt som primovarelager. Se Vestre Landsrets dom af 6. oktober 1983 (Skd. 1984.69.225), hvor overførslen af en møntsamling til forretningen skete over en årrække.

Der kan evt. indhentes en vurdering fra en sagkyndig. Vurderingen er dog ikke bindende for skattemyndighederne.

Genstande, der bevises at være erhvervet, før den erhvervsmæssige virksomhed er påbegyndt, og som ikke er overført som varelager til forretningen, kan fortsat sælges uden beskatning af fortjenesten.

Genstande, erhvervet efter at den erhvervsmæssige virksomhed er i gang, skal som altovervejende hovedregel anses for at være anskaffet som et led i virksomheden.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.1 Varelager om varelagre, herunder kunstneres varelagre.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2022.253.ØLR

En skattepligtig havde fra juni 2011 til marts 2013 erhvervet ca. 171 bitcoins ved såkaldt "mining", dvs. ved at stille computerkraft til rådighed for bitcoin-transaktioner.

Den skattepligtige anmodede om bindende svar på, om han ved afståelse af de pågældende bitcoins var skattepligtig af værdistigningen fra erhvervelsen til afståelsen.

Landsretten fandt at værdistigningen på de pågældende bitcoins var skattepligtig.

Fortjenesten ved senere salg af de nævnte bitcoins anses som en del af den skattepligtiges skattepligtige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 4, litra a, efter princippet om vederlagsnæring i erhvervsvirksomhed.

Den omstændighed, at den skattepligtige havde erhvervet de pågældende bitcoins som led i sin hobbyvirksomhed og endnu ikke havde afhændet dem, førte ikke til, at de pågældende bitcoins dermed skulle anses som overgået til at være private ejendele eller private aktiver omfattet af SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra a.

Stadfæstet af Højesteret. Se SKM2023.188.HR 

Se om afgørelsen i afsnit C.C.2.1.3.3.5.4 Kryptoaktiver og virksomhed om kryptoaktiver og virksomhed.

TfS 1996, 177 VLD

Et dødsbo efter en uddannet snedker, der i en årrække havde malet et større antal malerier, blev anset for at være indkomstskattepligtigt jf. SL (statsskatteloven) § 4, af et beløb, som var opnået ved salg af 53 malerier og ved udlæg efter vurdering af 94 malerier.

Erhvervsdrivende, ikke SL (statsskatteloven) § 5 a.

 

TfS 1990, 236 ØLD

En tæppehandlers salg af tæpper fra privat indbo blev anset for at være et led i hans almindelige næringsvirksomhed.

 

TfS 1987, 161 ØLD

En skatteyder blev ikke beskattet af fortjeneste ved salg af mønter, mineraler og andre effekter, da det ikke tilstrækkeligt sikkert kunne antages, at der forelå erhvervsmæssig virksomhed.

Ikke næring.

 

Skd.1984.69.225

En mønthandlers private samling kunne successivt over en årrække overføres til forretningen, således at der kunne tages fradrag for værdien på overførselstidspunktet.

Ikke spekulation.

Overførsel af privat samling til erhverv.

Vestre Landsrets dom af 6. oktober 1983.

Byretsdomme

SKM2021.279.BR

Sagen omhandlede, hvorvidt skatteyderen havde dokumenteret, at salget af to heste til en samlet værdi på over en halv million kr., var salg af hans private ejendele og dermed undtaget beskatning.

Retten bemærkede indledningsvist, at idet sagsøgeren drev en enkeltmandsvirksomhed med køb og salg af heste og ligeledes havde stiftet et selskab, hvis formål var køb og salg af heste, var der en formodning for, at hestene var erhvervet som led i sagsøgerens næringsvirksomhed.

Efter en konkret vurdering, herunder på baggrund af de til hovedforhandlingen afgivne vidneforklaringer, fandt retten det dokumenteret, at hestene var sagsøgerens private ejendele, og at hans skatteansættelse dermed skulle nedsættes med et beløb svarende til salgssummerne.

 

SKM2020.21.BR

Køb og salg af designerlamper - ikke privat indbo

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen i indkomstårene 2012-2014 drev erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af designerlamper, eller om der var tale om salg af privat indbo (en eksisterende, ældre samling), som var indkomstopgørelsen uvedkommende.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at sagsøgeren havde drevet erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af designerlamper i indkomstårene 2012-2014.

Retten lagde herved bl.a. vægt på omsætningens størrelse, og at omsætningen såvel absolut som relativt havde haft en stor vægt i sagsøgerens økonomi.

Retten lagde desuden vægt på, at

 • der var foretaget et betydeligt antal køb i årene 2012-2014
 • skatteyderen havde de faglige forudsætninger for at drive virksomhed med køb og salg af lamper
 • skatteyderen havde udbudt lamper til salg på en hjemmeside mv.

I anden række drejede sagen sig om, hvorvidt skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af resultatet af virksomheden kunne tilsidesættes. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det samlede skøn, selvom det var godtgjort, at én indbetaling til sagsøgeren ikke vedrørte virksomheden.

 

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2014.219.LSR

Byretten havde fastslået, at en kunstners virksomhed var hobbyvirksomhed.

Skatterådet fandt, at kunstnerens salg af egne frembragte kunstværker ikke kunne betragtes som salg af private aktiver. Vederlaget var derfor ikke skattefrit jf. SL (statsskatteloven) § 5. Indtægterne skulle derimod beskattes efter  SL (statsskatteloven) § 4, og beskatningen skulle ske i salgsåret.

Dette gjaldt uanset, om der var tale om kunstværker, der var fremstillet i salgsåret eller i et tidligere år, og uanset, om der var tale om bestillingsarbejde eller ej, idet indtægten skulle beskattes ved retserhvervelsen.

Heller ikke salg fra eget lager af bøger, som var udgivet med tilskud fra Undervisningsministeriet, var skattefrit som salg af privat indbo. Indkomsten skulle derfor beskattes løbende i takt med salget af bøgerne.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse på dette punkt.

Afgørelsen er en delvis stadfæstelse af SKM2013.39.SR.

Afgørelsen omtales også i afsnit C.C.1.1.2 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) om ikke erhvervsmæssig virksomhed og i afsnittene C.C.2.5.3.2.2 og C.C.2.5.3.2.10 Tilskud og kompensationer om beskatningstidspunktet.

SKM2008.1006.LSR

Privat indbo. Ikke næring eller spekulation

En guitarbyggers salg af en antik spansk guitar blev anset for salg af privat indbo, der ikke kunne anses som erhvervet som led i næringsvirksomhed eller i spekulationsøjemed. Guitaren havde under hele ejerperioden været holdt adskilt fra guitarbyggerens erhvervsmæssige virksomhed og havde ikke været udstillet i værkstedet. Landsskatteretten lagde vægt på, at

 • købet var finansieret gennem private midler uden om virksomheden
 • guitaren var forsikret gennem en privat tegnet forsikring
 • hensigten med erhvervelsen af guitaren var at spille på den
 • guitaren efter rettens opfattelse måtte betragtes som et samlerobjekt
 • guitarbyggerens primære arbejde bestod i restaurering og reparation af guitarer, samt på, at han kun solgte ganske få guitarer om året i et væsentligt lavere prisleje.

At guitaren havde været en god investering var således ikke tilstrækkeligt til at statuere spekulation.

Se også afsnit C.C.2.1.3.3.3 Spekulation om spekulation.

TfS 1991, 409 LSR

Erhvervsmæssig virksomhed. Dødsbo efter kunstmaler - salg af malerier.

Landsskatteretten fandt, at en kunstmalers virksomhed måtte anses for at være erhvervsmæssig, og indtægter skulle derfor beskattes efter SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1, litra a. Retten henviste til, at kunstmaleren havde deltaget i udstillinger, modtaget legater og solgt malerier, selvom det var i begrænset omfang.

Indtægten ved dødsboets salg af malerier var derfor skattepligtig, jf. SL (statsskatteloven) § 4 a, og der var ikke tale om salg af privat indbo, som var undtaget fra skattepligt, jf. SL (statsskatteloven) § 5.

 

Skatterådet

SKM2013.345.SR Skatterådet fandt, at hvis en husbåd på salgstidspunktet både blev anvendt erhvervsmæssigt (til udlejning) og privat, ville kun fortjenesten af den privat anvendte del være skattefri, jf. SL (statsskatteloven) § 5.

Hvis skibet overgik fra fuldstændig privat anvendelse til både erhvervsmæssig og privat anvendelse, ville det blive anset for køb at den del, der blev erhvervsmæssig, jf. AL (afskrivningsloven) § 4.

 

SKM2012.404.SR

Skatterådet bekræftede, at når vindmølleandele er omfattet af LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 2 og 3, er der tale om et privat aktiv.

Derfor beskattes evt. fortjeneste ikke, og tab kan ikke trækkes fra, jf. SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra a.

Skatterådet bekræftede også, at fysiske personer, der udnytter køberetten efter Lov om fremme af vedvarende energi § 13, ikke er skattepligtige jf. KGL (kursgevinstloven) § 29 af en eventuel gevinst ved salg af vindmølleandelene. Evt. tab kan ikke trækkes fra. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.