Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.4.5.2 Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for personers gevinst og tab på omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvornår er et investeringsinstitut med minimumsbeskatning aktiebaseret?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Gevinst og tab ved afståelse af omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler som aktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 1, og afsnit C.B.2.2.1 Personers afståelse af almindelige aktier.

Gevinst og tab er aktieindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1 nr. 3, og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 1.

Personers fradrag for tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, er betinget af, at Skattestyrelsen inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvori erhvervelsen har fundet sted, har modtaget en række nærmere specificerede oplysninger. Den tilsvarende regel gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 1, og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14, samt den nærmere beskrivelse i afsnit C.B.2.2.1.4 Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Se afsnit C.B.4.2 Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv. vedrørende beskatning af udlodninger.

Hvornår er et investeringsinstitut med minimumsbeskatning aktiebaseret?

Et investeringsinstitut med minimumsbeskatning er aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af instituttets aktivmasse i løbet af instituttets indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er indkomståret ændret til kalenderår i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 2. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2022.

Følgende værdipapirer medregnes dog ikke som værdipapirer mv., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven:

  • Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab og derfor omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C.
  • Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22.

Værdien af investeringsbeviser i et andet aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, hvori investeringsinstituttet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, og værdien af aktier og investeringsbeviser i et aktiebaseret investeringsselskab, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 B, hvori investeringsinstituttet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes den del af dette investeringsinstituts eller investeringsselskabs aktiver, som svarer til ejerforholdet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 2.

Finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, dvs. aktiver som nævnt i KGL (kursgevinstloven) §§ 29-33, medregnes med værdien af det underliggende aktiv ved opgørelsen af, om betingelserne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 2, er opfyldt. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 3.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at afgørelsen af, om 50 pct. eller mere af instituttets aktivmasse i løbet af ►kalenderåret◄ gennemsnitligt er placeret i værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, skal ske på grundlag af et simpelt gennemsnit. Måletidspunkterne skal være jævnt fordelt over året. Der kan f.eks. vælges måling pr. kalenderdag, måling en gang om måneden eller måling en gang i kvartalet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21.

Investeringsinstituttet anses for at have skiftet skattemæssig status til et obligationsbaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22, hvis instituttets anbringelser ikke overholder betingelserne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 2. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 4, og § 33, SEL (selskabsskatteloven) § 5 F, afsnit C.B.4.5.3 Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og afsnit C.B.4.7.

Investeringsinstituttet skal indsende oplysninger til Skattestyrelsen til vurdering af, om anbringelsesreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 2, er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidigt med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsinstituttet overholder betingelserne for minimumsbeskatning. Se afsnit C.D.1.1.10.8.3. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsinstituttet offentliggøre dette. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 5.

Omsættelige investeringsbeviser anses altid for optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 3.

Tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, er derfor kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 A og afsnit C.B.2.2.1.4 Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Det gælder, uanset om investeringsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. 

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 gælder ikke for gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 og afsnit C.B.4.3 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab.

Skattepligtige, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 7, skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på investeringsbeviser omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22, såfremt den pågældende anvender lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked. ►Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 4.◄

Erstatninger til fra banker som følge af dårlig rådgivning skal behandles efter samme regler som salgssummer. Se afsnit C.B.2.16 Erstatninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skattestyrelsen

SKM2017.129.SR

Skatterådet bekræftede, at investeringsbeviserne i et minimumsbeskattet investeringsinstitut ikke ansås for afstået, hvis generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen kunne opdele afdelingerne i andelsklasser, hvor forskellen bestod i, at andelsklasse A videreførte afdelingens hidtidige karakteristika, herunder med opkrævning af formidlingsprovision, mens andelsklasse B ikke opkrævede formidlingsprovision. I dette spørgsmål var det forudsat, at de eksisterede investorer alle blev tildelt andele i andelsklasse A.

Skatterådet bekræftede også, at generalforsamlingens samtidige beslutning om at tildele beviser til medlemmer, der skulle allokeres til andelsklasse B, til erstatning for beviser i andelsklasse A, ikke medførte at beviserne ansås for afstået.

Skatterådet bekræftede desuden, at det ikke havde nogen skattemæssig betydning, at andelsklasse B ikke blev optaget til notering på Nasdaq Copenhagen eller et andet reguleret marked, hvorimod andelsklasse A blev noteret på Nasdaq Copenhagen.

 
SKM2013.717.SR Skatterådet har bekræftet, at et minimumsbeskattet investeringsinstitut skal opgøre en minimumsindkomst frem til det tidspunkt, hvor det endelige likvidationsregnskab godkendes på generalforsamlingen. Den del af det udloddede beløb, der overstiger minimumsindkomsten, anses for afståelsessum. Der skal kun indeholdes udbytteskat i den del af likvidationsprovenuet, som svarer til minimumsindkomsten. Afståelsessummen skal fastsættes til børskursen den dag, hvor generalforsamlingen godkender det endelige likvidationsregnskab. De aktier, der modtages som likvidationsudlodning, kan ikke anses for børsnoterede, da de først bliver børsnoteret efter udlodningen til investorerne. Værdien af de modtagne aktier er den samme som værdien af det, der udloddes.  

SKM2012.52.SR

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til en række forhold i forbindelse med en skattepligtig fusion mellem to afdelinger. Skatterådet har blandt andet fastslået, at investorerne i den ophørende afdeling skal anse deres beviser for afstået, og beviserne i den fortsættende afdeling for anskaffet på ombytningsdagen. Fusionen påvirker alene investorer, der ejer beviser på ombytningsdagen. Beviserne i den ophørende afeling anses for afstået til markedsværdien plus en evt. kontant udbetalt "spids", og som markedsværdi kan investorerne anvende den indre værdi. Beviserne i den fortsættende afdeling anses for anskaffet til markedsværdien på ombytningsdagen, og som markedsværdi anvendes den indre værdi af de modtagne beviser, hvis den indre værdi er brugt til at beregne afståelsessummen på de ombyttede beviser.   

SKM2009.65.SR

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til en række forhold i en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier. Se nærmere i afgørelsen.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.