Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.6.5.3 Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde

Indhold

Dette afsnit beskriver reglen for beskatningen af personer, som modtager et legat til studierejse eller videnskabeligt arbejde.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Studierejselegater
 • Legater til videnskabeligt arbejde
 • Fradrag og skattefri godtgørelser, når et legat er skattefrit
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

 • C.A.6.5.1 Legater
 • C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv.

Regel

Studierejselegater til visse udgifter er skattefri for modtageren. Se LL (ligningsloven) § 7 K. Formålet skal være studierejser i udlandet. Det omfatter typisk ophold ved udenlandske skoler og læreanstalter.

Desuden er legater, der ydes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, herunder en højere uddannelsesinstitutions udgifter til ph.d.-studerendes studier, skattefrie. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4.

Det er en betingelse for skattefrihed, at legatet er klausuleret. Dvs. at det er en betingelse for at modtage legatet, at det bruges til et bestemt formål. Bruges legatet ikke til formålet, er det skattepligtigt. Bruges legatet kun delvis til formålet, er den resterende del skattepligtig.

SU er ikke indkomstskattefri. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 6. Se afsnit C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv. om uddannelseslegater mv.

Forskere, som er modtagere af forskningslegater og som ikke er i et ansættelsesforhold er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 K.

Studierejselegater

Udgifter til rejse

Legater, der er betinget af, at de bruges til studierejser i udlandet, Færøerne og Grønland, er indkomstskattefrie for modtageren, hvis de bruges til at dække sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet. Der er skattefrihed for legater svarende til de dokumenterede, faktiske udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 1.

Det er ikke et krav efter LL (ligningsloven) § 7 K, at en studierejse skal være gennemført inden for et vist tidsrum.

I en sag hvor et studierejselegat ikke var brugt fuldt ud i tildelingsåret 1999, men af praktiske grunde først blev opbrugt i 2003, fandt Landsskatteretten, at det ikke var et krav efter LL (ligningsloven) § 7 K, at en studierejse skulle være gennemført inden for et vist tidsrum. Se SKM2004.249.LSR.

Hvis befordringen sker i egen bil eller på motorcykel, beregnes beløbet for sædvanlige udgifter til rejse på grundlag af den sats, som Skatterådet fastsætter efter LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 1, i stedet for de faktiske udgifter. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 2, 1. pkt.

Satserne for 2023 fremgår af bekendtgørelse nr. 1449 af 22. november 2022. Se også afsnit C.A.4.3.3.2 Befordringsfradrag mellem bopæl og arbejdsplads (normalfradraget) om befordringsfradrag mellem bopæl og arbejdsplads (normalfradraget).

En ph.d.-studerende kan på visse betingelser modtage supplerende stipendium i forbindelse med studierejser. Se lov om statens uddannelsesstøtte. Stipendiemodtageren skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, da ydelsen ikke er vederlag for personligt arbejde.

Udgifter til logi, kost og småfornødenheder

Legater, som er betinget af, at de bruges til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er indkomstskattefrie for modtageren, hvis de bruges til at dække sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 1, 2. pkt.

For sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet kan satserne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, bruges i stedet for de faktiske udgifter. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 2, 2. pkt.

Standardsatserne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder må kun benyttes de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Herefter kan de dokumenterede faktiske udgifter bruges.

Logisatsen kan fortsat bruges efter de første 12 måneder. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 2, sidste pkt., modsætningsvis.

Satsen for kost og småfornødenheder er 555 kr. i 2023, (539 kr. i 2022), og for logi 238 kr. i 2023, (231 kr. 2022). Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 1 og 4.

Fradragsbegrænsningen på 30.500 kr. i 2023, (29.600 kr. i 2022), pr. indkomstår efter LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 12, har ikke betydning for studerende, der modtager skattefrie legater til dækning af udgifter til kost og logi omfattet af LL (ligningsloven) § 7 K.

Udgifter til undervisning mv. i udlandet

Der er skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet i forbindelse med studierejse i udlandet. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 3.

Andre udgifter

Bruges legatet til at dække andre udgifter i forbindelse med studierejsen end udgifter til rejsen, udgifter til kost, logi, småfornødenheder og udgifter til undervisning, er legatet skattepligtigt. Det kan fx være skattepligtigt, hvis legatet bruges til udgifter til børneinstitutioner i udlandet.

Bruges legatet kun delvis til formålet, er den resterende del skattepligtig.

Legater til videnskabeligt arbejde

Legater, der ydes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, herunder en højere uddannelsesinstitutions udgifter til ph.d.-studerendes studier, er skattefrie. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4.

Legaterne er kun skattefrie, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Legatet skal dække udgifter til videnskabelige arbejder.
 • Hvis der er tale om et legat til en studerendes studier, skal det være en ph.d.-studerendes studier eller en forskeruddannelse, der kan sidestilles med et ph.d.-studium.

Bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4 omfatter dermed ikke legater eller stipendier, som anvendes til dækning af ph.d.-studerendes private udgifter til kost og logi mv. ►Se SKM2023.147.SR, hvor den del af legatet, der var tildelt til dækning af spørgers private udgifter til kost og logi mv., ikke var omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 K, stk. stk. 4.◄

En dansk forskers afholdelse af udgifter til rejse- og ophold for en udenlandsk kollega i op til 90 dage som led i et forskningsprojekt blev anset som omkostninger ved videnskabeligt arbejde. Udgifterne kunne derfor dækkes af skattefri legatmidler efter LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4. Se SKM2012.623.SR. 

Landsskatteretten fandt, at et legat ydet til at dække studieudgiften vedrørende universitetsuddannelsen "Master of Public Health" var indkomstskattepligtigt, fordi uddannelsen ikke var en forskeruddannelse, der kunne sidestilles med et ph.d.-studium. Se SKM2001.586.LSR. 

Hvis der er tale om et legat til dækning af en højere uddannelsesinstitutions udgifter til forskerstuderendes studier, kan der være tale om uddannelsesinstitutionens udgifter til fx

 • vejledning af den studerende
 • materialeudgifter
 • en andel af institutionens generelle administrationsomkostninger

Andre udgifter

Bruges legatet til at dække andre udgifter end til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, er legatet skattepligtigt. Det kan fx være skattepligtigt, hvis legatet bruges til udgifter til børnepasning.

Bruges legatet kun delvis til formålet, er den resterende del skattepligtig.

Landsretten fandt, at et tilskud på 4.000 kr. fra en fond til betaling af terminsydelse var skattepligtigt og ikke kunne anses som et skattefrit legat til videnskabeligt arbejde. Det gjorde ingen forskel, at skatteyderen havde ansøgt fonden om tilskud til andre formål og benyttet tilskuddet til dækning af andre udgifter. Se TfS 1995, 725 VLR.

Fradrag og skattefri godtgørelser, når et legat er indkomstskattefrit

Udgifter, som dækkes af et indkomstskattefrit legat, kan ikke fradrages eller afskrives i den skattepligtige indkomst. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 7, 1. pkt.

Skattefriheden for ellers skattefrie godtgørelser bortfalder, i det omfang udgifterne kan dækkes af den indkomstskattefrie del af legater. Se LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 7, 2. pkt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 725 VLR.

Landsretten fandt, at et tilskud på 4.000 kr. fra en fond til betaling af terminsydelse var skattepligtigt og ikke kunne anses som et skattefrit legat til videnskabeligt arbejde. Det gjorde ingen forskel, at skatteyderen havde ansøgt fonden om tilskud til andre formål og benyttet tilskuddet til dækning af andre udgifter. Beskatning.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2004.249.LSR

Et studierejselegat var ikke brugt fuldt ud i tildelingsåret. Landsskatteretten fandt, at det ikke var et krav efter LL (ligningsloven) § 7 K, at en studierejse skulle være gennemført inden for et vist tidsrum. Ikke beskatning.

 

SKM2001.586.LSR

Et legat ydet til dækning af studieudgiften vedrørende universitetsuddannelsen "Master of Public Health" var indkomstskattepligtigt, fordi uddannelsen ikke var en forskeruddannelse, der kunne sidestilles med et ph.d.-studium. Beskatning.

 

Skatterådet

►SKM2023.147.SR◄

►Skatterådet fandt, at den del af legatet, der var tildelt til dækning af spørgers private udgifter til kost og logi mv., ikke var omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 K, stk. stk. 4, og den ville derfor være skattepligtig efter SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1, litra c.◄

 

SKM2019.561.SR

Spørger modtog et studielegat fra Danmarks Frie Forskningsfond til studier ved et canadisk universitet.

Legatet var omfattet af begrænset skattepligt her til landet. Den del af legatet, der anvendtes til dækning af "driftsomkostninger", var skattefri i henhold til LL (ligningsloven) § 7 K, mens den del, der anvendtes til dækning af "private udgifter", ikke var omfattet af skattefriheden efter denne bestemmelse.

Det fulgte af artikel 21 (Anden indkomst) i DBO mellem Danmark og Canada, at begge stater kunne beskatte legatet. Eventuel dobbeltbeskatning ville blive lempet efter artikel 23 (credit).

 

SKM2018.15.SR

Skatterådet bekræftede, at udenlandske studerende, der modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus programmet, ikke er fuldt skattepligtige af stipendiet, hvis de studerer på kandidatniveau eller derunder. Men ph.d.-studerende er fuldt skattepligtige.

Udenlandske studerende, som modtager et månedligt stipendium i henhold til Erasmus programmet, er ikke begrænset skattepligtige af stipendiet.

Det fremgår af afgørelsen at anvendelsen af LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 1, forudsætter, at legatet/stipendiet anvendes til studierejser og studieophold i udlandet. Bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse for studierejser i Danmark. Bestemmelsen kan således ikke anvendes af de udenlandske Erasmus studerende.

LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4, kan heller ikke finde anvendelse, da bestemmelsen ikke omfatter legater eller stipendier, som anvendes til dækning af ph.d.-studerendes private udgifter til kost og logi mv.

Afhængigt af den pågældende DBO, vil stipendiemidlerne, som en ph.d.-studerende modtager, og som hidrører fra kilder uden for Danmark, efter omstændighederne ikke kunne beskattes her i landet, selv om de er omfattet af den fulde skattepligt.

I afgørelsen henvises til SKM2017.495.SR og SKM2017.496.SR.

SKM2017.496.SR

Skatterådet fandt, at et legat ikke var omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 K, da der ikke var tale om et legat, som var betinget af, at det anvendtes til studierejser i udlandet, eller betinget af, at det anvendtes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, herunder en højere uddannelsesinstitutions udgifter til ph.d.-studerendes studier. Legatet skulle anvendes til dækning af spørgers private udgifter til kost og logi mv.

 

SKM2017.495.SR

Spørgers stipendium fra en fond i Tyskland var ikke omfattet af LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 1, da der ikke var tale om et legat, som var betinget af, at det blev anvendt til studierejser i udlandet.

Legatet var ligeledes ikke omfattet af skattefriheden i LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4, henset til, at stipendiet skulle anvendes til dækning af spørgers private udgifter til kost og logi mv.

Stipendiet blev anset for omfattet af artikel 20 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. Spørger ville derfor ikke skulle betale skat i Danmark af stipendiet.

 

SKM2013.22.SR  

Nærmere specificerede omkostningsarter i en rammebevilling til en post.doc var omfattet af begrebet "videnskabelige arbejder" i LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4. Derimod måtte det bero på en konkret vurdering herunder muligheden for privat anvendelse af en computer med tilhørende software, hvorvidt omkostningerne til dette udstyr var omfattet af bestemmelsen.   

 

SKM2012.623.SR 

En dansk forsker kunne afholde rejse- og opholdsudgifter for en udenlandsk kollega i op til 90 dage af legatmidler, der var skattefri efter LL (ligningsloven) § 7 K, stk. 4. Udgifterne blev anset som omkostninger ved videnskabeligt arbejde. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.