Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.6.2.4 Når gavegiver ikke har afkom

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, at en gavegiver, der ikke selv har afkom, under visse betingelser kan overdrage aktier og erhvervsvirksomheder til gavegivers søskende og deres børn og børnebørn til en gaveafgift på 15 pct.

Når gavegiver ikke har afkom

Udgangspunktet efter SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1, litra c, jf. SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra b, er, at der skal betales indkomstskat af gaver, der tilfalder gavegivers søskende og deres børn og børnebørn.

En gavegiver, der ikke selv har afkom, kan dog på visse betingelser overdrage aktier og erhvervsvirksomheder til sine søskende og disses børn og børnebørn til en gaveafgift på 15 pct. Det er blandt andet en betingelse for denne 15 pct. gaveafgift, at overdragelsen kan ske med skattemæssig succession. Dvs. at der skal foreligge en overdragelse af erhvervsvirksomheder og ikke formue i almindelighed, hvorfor der skal være tale om aktier, der tilfalder en person, der opfylder betingelserne for skattemæssig succession, jf. ABL § 34 eller en personligt ejet virksomhed, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med skattemæssig succession, jf. KSL § 33 C.

Det er ikke en betingelse for fritagelse for indkomstskattepligten mod i stedet 15 pct. gaveafgift, at overdragelsen rent faktisk sker med succession, men blot at betingelserne herfor er opfyldt

Successionsadgangen er begrænset til overdragelse til fysiske personer.

Der kan alene ske overdragelse med succession af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. 

For så vidt angår aktier, skal modtageren efter successionsreglerne erhverve mindst 1 pct. af aktiekapitalen i selskabet, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1. Endvidere skal selskabet opfylde betingelserne for ikke at være en pengetank, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 6.

Det er en betingelse for at anvende reglerne om gaveafgift ved overdragelse af aktier eller en virksomhed, at:

  • Gavegiver har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen enten ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed, eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte ejer virksomheden på overdragelsestidspunktet, og
  • Gavegiver eller dennes nærtstående i mindst 1 år af gavegivers ejertid har deltaget aktivt i virksomheden enten ved, i en personligt ejet virksomhed, at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang, eller ved, i en virksomhed i selskabsform, at have deltaget i selskabets ledelse.

Som gavegivers nærtstående anses

  • Afkom, stedbørn og deres afkom. (Denne grupper er ikke relevant, i forhold til situationen, hvor gavegiver ikke har afkom)   
  • Afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle
  • Forældre
  • Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
  • Stedforældre og bedsteforældre
  • Gavegivers ægtefælle, eller barns eller stedbarns ægtefælle
  • Gavegivers søskende, søskendes afkom og disses afkom

I forhold til arbejdstidskravet i virksomheden er en personlig arbejdsindsats på 50 timer månedligt som udgangspunkt væsentlig.

Deltagelse i driften af en personligt ejet virksomhed eller ledelsen i en virksomhed i selskabsform kan opfyldes af gavegivers nærtstående, dvs. personer inden for den nære familie, jf. oplistningen ovenfor.

Kravet om et års aktiv deltagelse skal opfyldes selvstændigt af enten ejeren eller én af de anførte nære pårørende i en sammenhængende periode på et år.

Det ét-årige ejertidskrav udelukker ikke 15 pct. gaveafgift ved overdragelse af virksomheder i selskabsform, der har været omstruktureret i perioden. Er det overdragede selskab fx nystiftet ved spaltning (udspaltning af den aktive virksomhed til et nyt selskab), udelukker det ikke 15 pct. afgift, at det nye selskab fx har eksisteret i mindre end ét år, eller at gavegiver har omdannet en personlig ejet virksomhed til et selskab, hvis blot overdragerens samlede ejertid af virksomheden opfylder betingelsen.

Ved overdragelse af aktier skal overdrageren eller dennes nærtstående i mindst 1 år af ejertiden have deltaget i selskabets ledelse (direktion eller bestyrelse). I begge tilfælde skal der ikke nødvendigvis være tale om året umiddelbart forud for overdragelsen.

Foretager gavemodtageren inden udløbet af en periode på 3 år fra modtagelsen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomheder, der er omfattet af reglerne om undtagelse fra indkomstskattepligt, skal der betales indkomstskat, idet indkomstskatten dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. BAL (boafgiftsloven) § 23 b, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Et salg inden 3-årsperiodens udløb indebærer, at gaven i så fald skal medregnes til gavemodtagerens skattepligtige indkomst for den del af virksomheden, som sælges, sammenholdt med den del af 3-årsperioden, som ikke er udløbet.

Henvisningen til, at BAL (boafgiftsloven) § 23 b, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, indebærer, at salg af virksomheden som følge af erhververens død eller alvorlige sygdom kan ske, uden at gaven skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder, hvis overdragelsen sker i forbindelse med en skattefri omdannelse af en personligt ejet virksomhed eller skattefri omstrukturering af selskabet, hvis gavemodtager ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke vederlægges med andet end aktier i det erhvervede selskab. Ejertidskravet overføres i restløbetiden på aktier, der er modtaget som vederlag.

Henvisning til, at BAL (boafgiftsloven) § 23 b, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse, indebærer, at det vil være en betingelse for fritagelse for indkomstskattepligten, at der stilles betryggende sikkerhed over for Skatteforvaltningen for betalingen af en eventuel indkomstskattepligt, hvis gavemodtageren er hjemmehørende i en stat, som ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, Rådets direktiv af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger eller OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager.

Det fremgår af SKM2021.105.SKTST, der omhandler de skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU, at Storbritannien har tilsluttet sig ovennævnte konvention. Skatteydere, der har hjemsted i Storbritannien, skal derfor fortsat ikke stille sikkerhed for beløb i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 23 b, stk. 3, selv om Storbritannien er udtrådt af EU.  

Se

BAL (boafgiftsloven) § 22, stk. 5

BAL (boafgiftsloven) § 23 a

BAL (boafgiftsloven) § 23 b.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.