Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.6.2.3 Henstand med betaling af gaveafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om henstandsordningen i BAL (boafgiftsloven) § 36, hvor gaveafgiften under visse betingelser kan afdrages over en periode på op til 30 år.

Afsnittet indeholder:

  • Henstandsordning
  • Hjemsted uden for Danmark
  • Hæftelse
  • Efterfølgende afståelse inden udløbet af afdragsperioden
  • Gavemodtagers død

Henstandsordning

Ved lov nr. 1589 af 27. december 2019 blev BAL (boafgiftsloven) § 36 væsentligt ændret.

Med ændringsloven er der givet gavemodtageren et retskrav på afdragsvis betaling af gaveafgiften uden sikkerhedsstillelse (jf. dog nedenfor om hjemsted uden for Danmark), når gaven består af en erhvervsvirksomhed. Det kan være aktier, dvs. en virksomhed i selskabsform, eller en personligt ejet virksomhed.

Har en gavemodtager modtaget aktier eller en erhvervsvirksomhed, der opfylder betingelserne i ABL § 34, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. dog stk. 5, eller KSL § 33 C, stk. 1, kan vedkommende vælge at afdrage gaveafgiften, der hviler på de nævnte aktiver. Afdraget kan ske over en periode på op til 30 år og skal være med lige store årlige afdrag.

Henvisningen til ABL § 34, stk. 1, nr. 2, indebærer, at den enkelte overdragelse af aktier skal udgøre mindst 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen. En overdragelse til flere personer i sameje betragtes som en enkelt overdragelse. Bortset herfra betragtes overdragelse til flere erhververe som flere overdragelser. Er der tale om overdragelse af aktier omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 1 eller 4 - andele i andelsforeninger - eller aktier omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17 næringsaktier - er der imidlertid mulighed for succession og derved henstand uanset overdragelsens omfang, jf. stk. 5.

Henvisningen til ABL § 34, stk. 1, nr. 3, indebærer som udgangspunkt, at virksomheden i selskabet ikke i overvejende grad må bestå af passiv kapitalanbringelse. Passiv kapitalanbringelse foreligger, hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter stammer fra fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, eller hvis mindst 50 pct. af selskabets aktiver udgøres af sådanne aktiver, medmindre de pågældende aktiver indgår i virksomhedens aktive del. For indtægter foretages opgørelsen som den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår. For aktiver ses på, om handelsværdien af selskabets ejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgør mindst 50 pct. af selskabets samlede aktiver på overdragelsestidspunktet eller som gennemsnit over de seneste tre regnskabsår.

Henvisningen til undtagelsesbestemmelsen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 5, 1. pkt., indebærer først og fremmest, at der kan vælges afdragsvis betaling ved erhvervelse af næringsaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, uanset at det selskab, som der overdrages næringsaktier i, har karakter af en pengetank efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6. Dernæst vil der også kunne vælges afdragsvis betaling ved erhvervelse af andelsbeviser m.v., jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, uanset den forening, der overdrages andelsbeviser i, udgør en pengetank. Endvidere indebærer henvisningen til ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 5, 2. og 3. pkt., at der vil være adgang til at vælge afdragsvis betaling, hvis der sker overdragelse af aktier i et selskab, som udøver næring med køb og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed. Det vil dog være en betingelse, at selskabet er omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende for udenlandske selskaber.

Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed skal virksomheden være omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 1.

Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats svarende til standardrenten i SEL § 11 B, stk. 2. Renten forfalder til betaling samtidig med det årlige afdrag. I ►2024◄ er standardrenten ►6 pct.◄ ►(2023: 2,7 pct.)◄ Se SKM2023.603.SKTST◄

Valg af afdragsordningen for betaling af gaveafgifter skal meddeles told- og skatteforvaltningen samtidig med indsendelse af gaveanmeldelsen.

Det er kun muligt at anvende denne henstandsordning, hvis gaven er ydet den 1. januar 2020 eller senere.

Se BAL (boafgiftsloven) § 36, stk. 1.

Hjemsted uden for Danmark

Har gavemodtageren hjemsted i et land, 

  • der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller
  • Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010), eller
  • som ikke yder bistand til inddrivelse efter OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager

er reglerne om henstand betinget af, at der over for told- og skatteforvaltningen stilles betryggende sikkerhed for betaling af afgiften.

Sikkerheden skal stå i passende forhold til afgiftsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed.

Har gavemodtageren hjemsted i et land, der er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen, og flytter denne efterfølgende til et land, der ikke er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen, forfalder afgiften til betaling, medmindre der stilles betryggende sikkerhed.

Har gavemodtageren hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen, og flytter personen efterfølgende til et land, der er omfattet af nævnte overenskomst, direktiv eller konvention, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning

Se BAL (boafgiftsloven) § 36, stk. 2.

Det fremgår af SKM2021.105.SKTST, der omhandler de skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU, at Storbritannien har tilsluttet sig ovennævnte konvention. Skatteydere, der har hjemsted i Storbritannien, skal derfor fortsat ikke stille sikkerhed for henstandsbeløb i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 36, stk. 2, selv om Storbritannien er udtrådt af EU.  

Hæftelse

Det er den gavemodtager, der vælger afdragsvis betaling af afgifter, der selv hæfter alene for afgiften.

Se BAL (boafgiftsloven) § 36, stk. 3.

Efterfølgende afståelse inden udløbet af afdragsperioden

Foretager gavemodtageren inden udløbet af afdragsperioden direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktierne eller virksomheden, som der er valgt afdragsvis betaling for, forfalder de resterende afgifter, der vedrører de overdragne aktiver, til betaling senest 4 uger efter afhændelsen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere.

Afgiften forfalder dog ikke til betaling, hvis overdragelsen sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab.

For de modtagne aktier, i det modtagende selskab, der er modtaget som vederlag, gælder, at restløbetiden på afdragsperioden finder anvendelse på disse aktier.

Se BAL (boafgiftsloven) § 36, stk. 4.

Gavemodtagers død

Afgår gavemodtageren, der har valgt afdragsvis betaling, ved døden, inden afgifterne er betalt, forfalder afgifterne eller de resterende afgifter til betaling.

Se BAL (boafgiftsloven) § 36, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.