Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.2.3 Registrering, angivelse og betaling

Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens kompetencer i forbindelse med opkrævning på området for angivelse, afregning og registrering.

 Afsnittet indeholder:

 • Angivelse for personer og virksomheder
 • Afregning for personer og virksomheder
 • Registrering

Angivelse for personer og virksomheder

Vedr. personer

Enhver, der er skattepligtig her til landet, jf. dog SKL (skattekontrolloven) §§ 3 og 4, skal årligt oplyse Skatteforvaltningen om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og give oplysninger om sin ejerbolig, jf. dog stk. 2. Den skattepligtige skal dog ikke give oplysninger til Skatteforvaltningen efter stk. 1, hvis oplysningerne er eller burde være indberettet efter skatteindberetningsloven af tredjemand, som er uafhængig af den skattepligtige. Se afsnit A.C.2.1.2 Oplysningspligter for skattepligtige.

Se også 

Se også afsnit A.C.2.1.2.1.6.1 Fysiske personer Fysiske personer, der indeholder fristerne for indgivelse af oplysninger for fysiske personer.

Vedr. virksomheder

De fleste skatte- og afgiftslove har bestemmelser om, hvornår en virksomhed skal angive og betale de enkelte skatter og afgifter. Fx indeholder momslovens i 57 forskellige frister for indberetning og betaling af moms afhængig af virksomhedens størrelse. En virksomheds angivelse af moms er således virksomhedens indberetning af størrelsen på momstilsvaret for en specifik periode.

Skatter og afgifter m.v., der opkræves efter opkrævningslovens § 2, skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser. Se § 1 i Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Pligten til at angive digitalt omfatter ikke renteskat og royaltyskat, der skal angives på papirblanketter.

En virksomheds angivelse (indberetning) af indeholdt A-skat, AM-bidrag og udbytteskat skal ske til indkomstregisteret. Se Afsnit A.B.1.3.4.1 Indberetning til eIndkomst Indberetning til eIndkomst, der omhandler en virksomheds pligt og frist ved indberetning til eIndkomst.

En virksomheds angivelse (indberetning) af moms, lønsum og punktafgifter, samt udbytteudlodning og udbyttemodtagere, skal ske via TastSelv Erhverv. Se også afsnit A.A.8.3.1.3 Digital angivelse og ændring af moms Obligatorisk digital indberetning om retsvirkning af rettelser i TastSelv Erhverv. På Skat.dk findes i øvrigt en lang række vejledninger om, hvordan virksomheder indberetter korrekt.

Se også

Se også afsnit:

 • A.B.1.2 Indberetningspligter efter skatteindberetningsloven, der handler om tredjemands indberetningspligter.
 • A.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidrag
 • A.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdet
 • A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
 • A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter

For sen angivelse

Hvis en person ikke opfylder oplysningspligten, kan Skatteforvaltningen benytte følgende sanktioner:

 • Afskæring af TastSelv
 • Tvangsbøder
 • Skattetillæg
 • Skønsmæssig ansættelse
 • Revisorpålæg

Se A.C.2.1.4 Administrative retsfølger af manglende opfyldelse af oplysningspligt, der indeholder reglerne om de Administrative retsfølger af manglende opfyldelse af oplysningspligt

Hvis virksomheden ikke angiver rettidigt, kan Skatteforvaltningen benytte følgende sanktioner:

 1. Foreløbig fastsættelse for A-skat, AM-bidrag, moms, lønsumsafgift og punktafgifter, se OPKL § 4.
  Hvis tilsvaret bliver foreløbigt fastsat, skal der betales en afgift på 800 kr.
 2. Inddragelse af registreringen. Se OPKL § 4, stk. 3.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.4.6.1 Forsinket eller manglende angivelse/indberetning
 • A.D.9 Forebyggende restance.

Afregning for personer og virksomheder

Vedr. personer

Restskat og B-skat

Hvis udskrivningsdatoen for den skattepligtiges årsopgørelse er senest den 1. oktober i året efter indkomståret, overføres den del af restskatten som ikke overstiger et grundbeløb som yderligere tilsvar for det efterfølgende år. Se KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3.

Grundbeløbet udgjorde 18.300 i 2010-niveau og reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20. Se KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3 og 8.

Et eventuelt resterende beløb (restskat) med tillæg af procenttillægget forfalder til betaling i 3 rater i månederne august, september og oktober. Udskrives årsopgørelsen først efter den 1. august i året efter indkomståret forfalder raterne i de nærmest følgende 3 måneder afhængig af tidspunktet for årsopgørelsens udskrivning. Se KSL § 61, stk. 4. 

B-skat

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag forfalder til betaling i 10 rater den 1. i hver af månederne januar, februar, marts, april, maj, juli, august, september, oktober og november med sidste rettidige betalingsdag for den skattepligtige den 20. i forfaldsmåneden. Se KSL (kildeskatteloven) § 58.

For sen betaling

Hvis en restskat ikke betales rettidigt, beregnes der renter af beløbet fra forfaldsdagen.  Det fremgår af KSL (kildeskatteloven) § 63, at renter af for sent betalt personskat opgøres en gang om året og opkræves sammen med restskatten for de pågældende år.  Renten udgør rentesatsen i OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2 Renter mv. ved forsinket eller manglende betaling.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.4.1.2.1 Betaling af B-skat og foreløbige AM-bidrag
 • A.B.4.1.2.2 Betaling af restskat og tilbagebetaling af overskydende skat.

Vedr. virksomheder

Som udgangspunkt er ind- og udbetalinger fra og til virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, offentlige myndigheder, institutioner m.v., omfattes af reglerne om skattekontoen. Se nærmere afsnit A.B.4.5.1 Hvad og hvem omfattes af skattekontoen?.

Ind- og udbetalinger af skatter og afgifter, som omfattes af skattekontoen, modregnes automatisk efter et saldoprincip, hvor ældste krav dækkes først.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto.
 • A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.

For sen betaling

Hvis virksomheden betaler told, moms, skatter og afgifter for sent, opkræves renter og gebyrer mv. Se afsnit A.D.8 Renter og gebyr ved forsinket eller manglende betaling.

Skatteforvaltningen udsender ikke rykkerbreve, hvor debetsaldo på skattekontoen er på 5.000 kr. eller derunder. Rykkerbrev udsendes dog til ophørte virksomheder, også hvor debetsaldoen er større end 200 kr. og mindre end 5.000 kr. Se OPKL § 16 c, stk. 4.

Betales beløbet ikke inden den frist, der er fastsat i rykkerbrevet, oversendes en resterende debetsaldo til inddrivelse.

Se også

Afsnit A.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter.

Skatteforvaltningen kan endvidere benytte andre sanktionsmuligheder i henhold til OPKL mv. Det drejer sig om:

 1. Kreditbegrænsning (forkortet afregnings- og betalingsperiode)
 2. Eventuelt pålæg (krav) om sikkerhedsstillelse for A-skat, AM-bidrag og moms mv.
 3. Inddragelse af registreringen

Se også

Afsnit A.D.9 Forebyggende restance Forbyggende restance.

Registrering

Skatteministeren kan efter aftale med erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om, at visse virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. skal foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, og at Erhvervsstyrelsen foretager registrering af anmeldelserne.

Se også

Se afsnit A.B.2 Registreringspligt Registreringspligt, der bl.a. handler om kompetencefordelingen mellem Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.