Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.1.2.2.4 Ændret årsopgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om betaling og tilbagebetaling af henholdsvis restskat og overskydende skat som følge af ændringer i årsopgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Restskat eller yderligere restskat

  • Overskydende skat nedsættes eller bortfalder

  • Restskat nedsættes eller bortfalder

  • Overskydende skat eller yderligere overskydende skat

  • Samtidig nedsættelse og forhøjelse af almindelige og særlig indkomstskat

  • Særligt ved skønsmæssig ansættelse

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Restskat eller yderligere restskat

Hvis en ændret årsopgørelse medfører, at der skal betales restskat eller yderligere restskat, gælder reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3-6, for betaling af beløbet med procenttillæg. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 1.

Restskat eller yderligere restskat med procenttillæg forrentes med renten i henhold til OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 1. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2 Renter mv. ved forsinket eller manglende betaling.

Overskydende skat nedsættes eller bortfalder

Hvis en ændret årsopgørelse medfører, at der sker nedsættelse eller bortfald af overskydende skat, der allerede er udbetalt til den skattepligtige, skal beløbet tilbagebetales sammen med procentgodtgørelsen. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 2.

Det samlede beløb forrentes med renten i henhold til OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 2. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2 Renter mv. ved forsinket eller manglende betaling.

Tilbagebetaling sker efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 4. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 2. Reglerne er beskrevet i afsnit A.B.4.1.2.2.2 Betaling af restskat.

Ved fejludbetalinger fra Skatteforvaltningen i forbindelse med korrekt selvangivelse, hvor fejlen alene skyldes Skatteforvaltningens forhold, kan Skatteforvaltningen under visse betingelser kun kræve tilbagebetaling af det fejlagtigt udbetalte beløb og den rentegevinst, som den pågældende faktisk har haft som følge af fejludbetalingen. Se SKM2008.523.LSR.

Restskat nedsættes eller bortfalder

Hvis en ændret årsopgørelse medfører, at den tidligere beregnede restskat nedsættes eller bortfalder, udbetales det beløb, som restskatten er nedsat med, med procenttillæg, til den skattepligtige inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 3.

Der tilkommer den skattepligtige en rente svarende til renten i henhold til OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 3.

Der gælder andre regler for beregningen af rente, hvis en skattepligtig får nedsat sin skatteansættelse som følge af, at den skattepligtige har betalt erstatning i forbindelse med statens tab på skatter, der er pålignet en anden skattepligtig. Se KSL (kildeskatteloven) §§ 62 E og 62 F.

Inden udbetalingen finder sted, modregnes eventuel uforfalden restskat, og eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 3.

Opkrævning af den resterende, ikke forfaldne del af restskatten sker efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3-5. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 3. Reglerne er beskrevet i afsnit A.B.4.1.2.2.2 Betaling af restskat.

Overskydende skat eller yderligere overskydende skat

Hvis en ændret årsopgørelse medfører, at der fremkommer overskydende skat eller yderligere overskydende skat, tilbagebetales beløbet med procentgodtgørelse, og eventuelle renter efter KSL (kildeskatteloven) § 62, stk. 3, 2. pkt., inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 4.

Der gælder andre regler for beregningen af rente, hvis en skattepligtig får nedsat sin skatteansættelse som følge af, at den skattepligtige har betalt erstatning i forbindelse med statens tab på skatter, der er pålignet en anden skattepligtig. Se KSL (kildeskatteloven) §§ 62 E og 62 F.

Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 4.

Samtidig nedsættelse og forhøjelse af almindelige og særlig indkomstskat

Hvis en skattepligtig får nedsat sin ansættelse af almindelig indkomstskat, og samtidig forhøjet ansættelsen af særlig indkomstskat, beregnes der kun rente efter KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 3 og 4, og KSL (kildeskatteloven) § 62 E af det beløb, hvormed det nedsatte skattebeløb med procenttillæg eller procentgodtgørelse, overstiger det beløb, som den skattepligtiges særlige indkomstskat forhøjes med. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 G.

Hvis en skattepligtig får nedsat sin ansættelse af særlig indkomstskat og samtidig forhøjet ansættelsen af almindelig indkomstskat, beregnes der kun rente af det beløb, hvormed den nedsatte særlige indkomstskat overstiger det beløb, som den skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 1 og 2, skal betale som følge af forhøjelsen af den almindelige indkomstskat. Se KSL (kildeskatteloven) § 62 G.

Særligt ved skønsmæssig ansættelse

Hvis skatteansættelsen er fastsat skønsmæssigt efter SKL (skattekontrolloven) § 74, finder KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 2, 3. pkt. (som indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 832 af 14. juni 2022) om renteberegning, når den skattepligtige ikke rettidigt har opfyldt sin oplysningspligt efter SKL (skattekontrolloven) § 2, anvendelse. Bestemmelsen har virkning for årsopgørelser, der udskrives den 15. december 2022 eller senere. Der henvises til A.B.4.1.2.2.2 Betaling af restskat for nærmere herom.

Den tidligere bestemmelse i KSL (kildeskatteloven) § 62 B om beregning af rente af restskat fastsat ved en skønsmæssig ansættelse er således ophævet pr. 15. december 2022 (jf. § 1, nr. 5, i lov nr. 832 af 14. juni 2022), da bestemmelsen er blevet overflødig som følge af KSL § 61, stk. 2, 3. pkt., der også omfatter restskat fastsat af Skatteforvaltningen efter SKL (skattekontrolloven) § 74.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2008.523.LSR

Klageren havde selvangivet fyldestgørende og korrekt. Fik ved en fejl udbetalt ca. 290.000 kr., hvilket alene skyldtes en fejl begået af Skatteforvaltningen. Udtalt, at pålæg af renter efter KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 2, må forudsætte, at der ved den nye årsopgørelse sker ændring af en årsopgørelse, som enten har været i overensstemmelse med det selvangivne eller som er udarbejdet, efter at Skatteforvaltningen efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) har ændret skatteyderens skatteansættelse i forhold til det selvangivne. Skatteforvaltningen kunne ikke kræve rente efter KSL (kildeskatteloven) § 62 A, stk. 2, men alene kræve tilbagebetaling af beløbet med den faktiske forrentning, som klageren havde haft.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.