Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.4.3.5 Klarhed og dokumentation

Indhold

Dette afsnit handler om kravene til dokumentation for, at der foreligger en uformel forhåndstilkendegivelse samt kravene til forhåndstilkendegivelsens klarhed.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem har bevisbyrden
  • Krav om tilstrækkelig klarhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvem har bevisbyrden

Det er borgeren/virksomheden, der skal bevise, at der foreligger en uformel forhåndstilkendegivelse fra myndigheden.

Højesteret har fastslået, at skattemyndighederne ikke havde afgivet en tilkendegivelse om fradrag for et driftstilskud for et moderselskab ved tidligere at have anerkendt selskabets opgørelsesprincipper. Højesteret henviste til, at det ikke var godtgjort, at der var givet en tilkendegivelse, der gav selskabet en berettiget forventning. Se TfS 1990, 214 HD.

Krav om klarhed

Det er en forudsætning for, at der kan støttes ret på en tilkendegivelse, at den har en tilstrækkelig klarhed.

Østre Landsret slog fast, at side 2 i et notat fra SKAT af 2. november 2004 efter sit indhold alene vedrørte beregningen af fradraget for 2003 og ikke havde en sådan klarhed, at skatteyder på den baggrund havde fået en forventning om den senere ligning, navnlig ikke vedrørende senere indkomstår eller vedrørende spørgsmålet om skattepligt af rentegodtgørelse. Se SKM2013.163.ØLR.

Byretten slog i en sag fast, at de sparsomme oplysninger, der forelå om den kommunale skatteforvaltnings indkaldelse og gennemgang af materiale for 1996 og 1997, ikke gav grundlag for at antage, at den skattepligtiges dispositioner var blevet påvirket deraf. Se SKM2009.47.BR.

Mundtlige tilkendegivelser er lige så bindende som skriftlige, men en mundtlig tilkendegivelse kan være svær at dokumentere. I to sager fra Østre Landsret kunne den skattepligtige ikke dokumentere, at der var givet en mundtlig tilkendegivelse. Se TfS 1997, 364 og 365 ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1990, 214 HD

Selskab ikke godtgjort, at der forelå en tilkendegivelse fra myndigheden.

 

Landsretsdomme

SKM2020.25.ØLR

Den omstændighed, at der havde været en trykfejl i position 8528 71 90 i den danske udgave af toldtariffen bevirkede ikke, at importøren var berettiget til toldfritagelse. Fejlen måtte således anses som åbenbar for importøren, ligesom det ikke var godtgjort, at fejlen havde været bestemmende for importørens toldangivelse. 

Dommen er en stadfæstelse af SKM2015.586.BR.

SKM2015.768.VLR

Retten lagde ikke appellantens forståelse af SKM2006.751.SKAT til grund. Retten afviste appellantens synspunkt med henvisning til ordlyden af meddelelsen. Retten fastslog herudover, at appellantens forståelse af meddelelsen ville være i strid med momslovgivningen, hvorfor appellanten tillige af denne grund ikke kunne støtte ret på meddelelsen.

Stadfæstelse af SKM2014.839.BR.

SKM2013.163.ØLR 

SKATs notat vedrørte alene beregningen af fradrag for 2003 og havde ikke en sådan klarhed, at det kunne medføre en berettiget forventning for den senere ligning eller spørgsmålet om rentegodtgørelse.

Stadfæstelse af SKM2012.442.BR dog med ændrede præmisser.

TfS 1997, 365 ØLD

Ikke dokumentation for mundtlig tilkendegivelse.

 

TfS 1997, 364 ØLD

Ikke dokumentation for mundtlig tilkendegivelse.

 

Byretsdomme

SKM2009.47.BR

For sparsomme oplysninger. Ikke tilstrækkelig klar tilkendegivelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.