Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

G.4. Eksempel på renteberegning

Eksempel G-01. Beregning af rentegodtgørelse. En person får foretaget følgende skatteansættelser vedrørende indkomståret 2011 (alle beløbene er i kr.):
01.04.2012: 1. årsopgørelse - restskat (som betales for sent)
05.06.2013: 2. årsopgørelse - overskydende skat og bortfald af restskat
03.10.2013: 3. årsopgørelse - restskat og bortfald af overskydende skat
1. årsopgørelse, 1. april 2012.   lovhenvisning
Indkomstskat>, inkl. AM-bidrag< 130.000,00  
Opkrævet A-skat >og AM-bidrag< 100.000,00  
Restskat 30.000,00 KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 1
Procenttillæg 5,4%  1.620,00 KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 2
I alt 31.620,00  
Til indbetaling i 2012:    
Indregningsgrænse på 18.300 kr. med procenttillæg 5,4% 19.288,00 KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3
Rest til opkrævning i 3 rater 12.332,00 KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 4

1. årsopgørelse, 1. april 2012.
De 3 rater á 4.110 kr. forfalder til betaling den 1. september, 1. oktober og 1. november 2012 med sidste rettidige indbetalingsdag henholdsvis den 20. september, den 20. oktober og den 21. november 2012. Alle tre rater indbetales imidlertid den 3. november 2012, og der påløber således morarenter på septemberraten i tre måneder (september, oktober og november), mens der på oktoberraten påløber morarenter i to måneder (oktober og november). Morarenten udgør således 102,75 kr. (0,5 pct. i 5 mdr. af 4.110 kr.). Morarenten beregnes og opkræves sammen med restskatten for indkomståret 2012, jf. KSL (kildeskatteloven) § 63, stk. 1, 2. pkt.

2. årsopgørelse, 5. juni 2013. Personen får ændret skatten til 80.000 kr. Nedsættelsen på 50.000 kr. (130.000 kr. - 80.000 kr.) af skatten medfører, at den tidligere opkrævede restskat bortfalder, og der fremkommer overskydende skat. Forrentningen forudsættes at ske med 0,5% pr. påbegyndt måned. Den endelige rente for kalenderåret 2012 fastlægges ultimo 2011, jf. G.3.
      lovhenvisning
Indkomstskat>, inkl. AM-bidrag< 80.000,00    
Beløb der skal udbetales:      
Bortfalden restskat 30.000,00    
Procenttillæg 5,4%  1.620,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 3, 1. pkt.
I alt 31.620,00    
Rente (0,5% i 9 mdr.) 1.422,90   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 3, 2. pkt.
Bortfalden restskat m.v. 33.042,90 33.042,90  
Overskydende skat 20.000,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 4, 1. pkt.
Procentgodtgørelse, 0,5% 100,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 4, 1. pkt.
I alt 20.100,00    
Rente (0,5% i 9 mdr.) 904,50               KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 4, 1. pkt.
Overskydende skat inkl. procentgodtgørelse og renter 21.004,50 21.004,50  
Afrunding   -0,40  
Til udbetaling (juni 2013)   54.047,00  

Som det fremgår, forrentes hele den bortfaldne restskat m.v. med 0,5 % pr. måned - også i de måneder, hvor restskatten med tillæg har været pålagt morarenter. Ganske vist er der påløbet morarente i september vedrørende septemberraten og rentegodtgørelsen beregnes kun tilbage til 1. oktober, men til gengæld beregnes der også rentegodtgørelse tilbage til 1. oktober vedrørende den rate, der først forfaldt i november. Derved udlignes den betalte morarente, og personen får reelt forrentet det for meget betalte skattebeløb med 0,5 % pr. måned, fra den 1. i måneden efter beløbet faktisk er betalt til og med måneden, hvor beløbet tilbagebetales. Den betalte morarente forrentes ikke.

3. årsopgørelse, 3. oktober 2013. Personen får forhøjet skatten med 40.000 kr. Forhøjelsen af skatten medfører, at der opstår en restskat, og at overskydende skat bortfalder.
      lovhenvisning
Indkomstskat>, inkl. AM-bidrag< 120.000,00    
Beløb der skal indbetales:      
Bortfalden overskydende skat 20.000,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 2, 1. pkt.
Procentgodtgørelse, 0,5% 100,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 2, 1. pkt.
I alt 20.100,00    
Rente (0,5% i 13 mdr) 1.306,50   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 2, 2. pkt.
Bortfalden overskydende skat m.v. 21.406,50 21.406,50  
Restskat 20.000,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 1, 1. pkt.
Procenttillæg, 5,4% 1.080,00   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 1, 1. pkt.
I alt 21.080,00    
Rente (0,5% i 13 mdr.) 1.370,20   KSL (kildeskatteloven) § 62A, stk. 1, 3. pkt.
Restskat m.v. 22.450,20 22.450,20  
Til genopkrævning i alt   43856,70  

Beløbet opkræves i tre rater à 14.375,00 kr. i november 2013, januar 2014 og februar 2014, jf. KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.