Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.4.2.3 Anvendelse af fremført underskud

Anvendelsen af et eventuelt fremført underskud i personlig indkomst er reguleret i PSL (personskatteloven) § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt., således at fremført underskud i personlig indkomst fradrages først i positiv nettokapitalindkomst og derefter i personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, >3. pkt., jf. overgangsreglerne i § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)<, for de følgende indkomstår inden opgørelsen af beregningsgrundlaget for bundskatten og topskatten.

Fradraget kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i kapitalindkomst og personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, >3. pkt., jf. overgangsreglerne i § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)<, for et tidligere indkomstår, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 3, 3. pkt. Eksemplerne C-25 - C-29 viser forskellige virkninger af regelsættet. Forskellen på eksemplerne er, at der i eksempel C-25 alene er fremført et underskud i personlig indkomst, mens der i eksempel C-26 desuden er fremført et underskud i skattepligtig indkomst. I begge eksempler kan underskuddet i personlig indkomst rummes i kapitalindkomst og personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, >3. pkt., jf. overgangsreglerne i § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform).< I eksempel C-27 kan underskuddet ikke rummes i kapitalindkomst og personlig indkomst.

Eksempel C-25. Modregning fuldt ud i kapitalindkomst og personlig indkomst m.v.
Indkomstoplysninger m.v.
1. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år 215.000

2. Personlig indkomst >efter bortseelse for 30.000 (efter AM-bidrag) i indskud på arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger, dvs. obligatoriske indbetalinger på 30.000 (efter AM-bidrag) ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest 31. december 2012 (kun bortseelsesret til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016), jf. skattereform fra 2012<

200.000
3. Kapitalindkomst 10.000
4. Ligningsmæssige fradrag 16.000
5. Skattepligtig indkomst: (2)+(3)-(4) 194.000
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
6. Kapitalindkomst (3) 10.000
7. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år: 215.000, jf. (1), hvoraf der kan modregnes 10.000 i kapitalindkomst (3) 10.000
8. I alt: (6)-(7) 0
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
9. Personlig indkomst (2) 200.000
10. Resterende underskud i personlig indkomst fra tidligere år: (1)-(7) = 205.000, hvoraf først 200.000 kan modregnes i personlig indkomst (9) og derefter 5.000 i indskud på kapitalpension m.v., jf. (2) 200.000
11. I alt: (9)-(10) 0
Skatteberegning (ingen positive beregningsgrundlag for bundskat og topskat, jf. (11) og (8)):
12. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (5) 58.820,80
13. Skatteværdi af personfradrag: 36,15% af 42.000 15.183,00
14. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (12)-(13) 43.637,80

 

Eksempel C-26. Samtidig underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år.
Indkomst m.v.
1. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år 30.000
2. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 30.000
3. Personlig indkomst 200.000
4. Kapitalindkomst 10.000
5. Underskud i skattepligtig indkomst fremført fra tidligere år (2), der kan rummes i (3)+(4) 30.000
6. Skattepligtig indkomst: (3)+(4)-(5) 180.000
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
7. Kapitalindkomst (4) 10.000
8. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år (1), hvoraf der kan modregnes 10.000 i kapitalindkomst (7) 10.000
9. I alt: (7)-(8) 0
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
10. Personlig indkomst (3) 200.000
11. Resterende underskud i personlig indkomst (1)-(8) = 20.000, der fuldt ud kan modregnes i personlig indkomst (10) 20.000
12. I alt: (10)-(11) 180.000
Skatteberegning:
13. Bundskat: 5,83% af [(12)+(9)] 10.494,00
14. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (6) 54.576,00
15. Skatteværdi af personfradrag: 36,15% af 42.000 15.183,00
16. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (13)+(14)-(15) 49.887,00

 

Eksempel C-27. Modregning i kapitalindkomst og personlig indkomst m.v. og restunderskud fremføres.
Indkomst m.v.
1. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år 300.000
2. Personlig indkomst efter arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsindskud 30.000 >(som eksempel C-25)< 200.000
3. Kapitalindkomst 10.000
4. Ligningsmæssige fradrag 17.000
5. Skattepligtig indkomst: (2)+(3)-(4) 193.000
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
6. Kapitalindkomst (3) 10.000
7. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år (1), hvoraf der kan modregnes 10.000 i kapitalindkomst (6) 10.000
8. I alt: (6)-(7) 0
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
9. Personlig indkomst (2) 200.000
10. Resterende underskud i personlig indkomst: (1)-(7) = 290.000, hvoraf først 200.000 kan modregnes i personlig indkomst (9) 200.000
11. I alt: (9)-(10) 0
12. Resterende underskud i personlig indkomst: (1)-(7)-(10) = 90.000, hvoraf der modregnes 30.000 i kapitalpensionsindskud, jf. (2). Underskud til videre fremførsel: (1)-(7)-(10)-30.000=60.000 60.000
Skatteberegning (ingen positive beregningsgrundlag for bundskat og topskat, jf. (11) og (8)):
13. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (5) 58.517,60
14. Skatteværdi af personfradrag: 36,15% af 42.000 15.183,00
15. Kompensationsbeløb (PSL (personskatteloven) § 26), jf. afsnit H.5: 2 % af (4) = 340,00 modregnet i sundhedsbidrag 340,00
16. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (13)-(14)-(15) 42.994,60

 

Eksempel C-28. Anvendelse af årets og tidligere års underskud. Er der både underskud i personlig indkomst i indkomståret og underskud i personlig indkomst fra tidligere år, skal indkomstårets underskud anvendes først. Yderligere underskud i personlig indkomst i indkomståret fremføres sammen med tidligere års underskud til et senere indkomstår, når det ikke kan rummes i kapitalindkomst og personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, >pkt. 3, jf. overgangsreglerne i § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)<, for et tidligere år.
Indkomst m.v.
1. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år 30.000
2. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 30.000
3. Personlig indkomst -60.000
4. Kapitalindkomst 11.000
5. Ligningsmæssige fradrag   1.000
6. Årets skattepligtige indkomst: (3)+(4)-(5) -50.000
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
7. Kapitalindkomst (4) 11.000
8. Årets underskud i personlig indkomst (3) = 60.000, hvoraf der modregnes 11.000 i kapitalindkomst (7) 11.000
9. I alt: (7)-(8) 0
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
10. Personlig indkomst (3) -60.000
11. Af årets underskud i personlig indkomst (10) modregnes 11.000 i kapitalindkomst (7) 11.000
12. Resterende underskud i årets personlige indkomst til fremførsel: (10)+(11) 49.000
13. I alt: (10)+(11)+(12) 0
14. Underskud i personlig indkomst til fremførsel: (12)+(1) 79.000
15. Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel: [-(6)]+(2) 80.000

 

Eksempel C-29. Modregning ikke mulig og underskud fremføres. Er det tilfældet, at der ikke er kapitalindkomst, som underskud i den personlige indkomst kan modregnes i, fremføres underskuddet til senere anvendelse.
Indkomst m.v.
1. Personlig indkomst -100.000
2. Ligningsmæssige fradrag 10.000
3. Skattepligtig indkomst før fremførsel: (1)-(2) -110.000
4. Underskud i skattepligtig indkomst (3) til fremførsel 110.000
5. Skattepligtig indkomst: (3)+(4) 0
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
6. Personlig indkomst (1) -100.000
7. Underskud i personlig indkomst til fremførsel (6) 100.000
8. I alt: (6)+(7) 0
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.