Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.3.2.3 Anvendelse af fremført underskud

Underskud i skattepligtig indkomst kan kun fremføres til modregning i et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller modregnes med skatteværdien i bundskat, topskat, udligningsskat eller skat af aktieindkomst over 48.300 kr. for et tidligere indkomstår, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 1, 4. punktum.

Eksempel C-05. Modregning fuldt ud i indkomst.
Indkomstoplysninger m.v.  
1. Fremført underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 12.000
2. Personlig indkomst 170.000
3. Kapitalindkomst -30.000
4. Ligningsmæssige fradrag 10.000
5. Skattepligtig indkomst før modregning af fremført underskud: (2)+(3)-(4) 130.000
6. Skattepligtig indkomst efter modregning af underskud: (5)-(1) 118.000
Skatteberegning:
7. Bundskat: 5,83% af (2) 9.911,00
8. Sundhedsbidrag: 6% af (6)   7.080,00
9. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (6) 28.697,60
10. Skatter før personfradrag: (7)+(8)+(9) 45.688,60
11. Skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: 5,83% af 42.000 = 2.448,60, der kan rummes i (7) 2.448,60
12. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6% af 42.000 = 2.520,00, der kan rummes i (8) 2.520,00
13. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32% af 42.000 = 10.214,40, der kan rummes i (9) 10.214,40
14. Nedslag for negativ kapitalindkomst: 2 % af -(4) = 2 % af 30.000 600,00
15. Skatter i alt efter personfradrag (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (10)-(11)-(12)-(13)-(14) 29.905,60

Eksempel C-05 viser, at underskuddet fuldt ud kan anvendes. Er underskuddet så stort, at der efter modregning i årets skattepligtige indkomst og skat stadig er et underskud, fremføres dette til fradrag i et senere år, jf. eksempel C-06. 

Eksempel C-06. Modregning i indkomst og skat. Restunderskud fremføres.
Indkomstoplysninger m.v.  
1. Fremført underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 500.000
2. Personlig indkomst (ikke pensionsudbetalinger, dvs. ikke omfattet af udligningsskat) 430.000
3. Kapitalindkomst   -40.000
4. Ligningsmæssige fradrag 50.000
5. Skattepligtig indkomst før modregning af fremført underskud: (2)+(3)-(4) 340.000
6. Den del af fremført underskud (1), der kan rummes i (5) 340.000
7. Skattepligtig indkomst efter modregning af underskud: (5)-(6) 0
Skatteberegning:
8. Bundskat: 5,83% af (2) 25.069,00
9. Topskat: 15% af [(2)-421.000] 1.350,00

10. Skatteværdi af resterende underskud fremført fra tidligere år: (500.000 - 340.000) x 30,32% = 48.512,00, hvoraf der kan rummes 25.069,00 først i (8) og dernæst 1.350,00 i (9), i alt 26.419,00, svarende til et underskud på 87.134(svarende til 26.419/30,32%)

26.419,00
11. Skatter før personfradrag: (8)+(9)-(10) 0,00
12. Skatteværdi af personfradrag fortabes, og nedslag for negativ kapitalindkomst fortabes
13. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (11) 0,00
14. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år til videre fremførsel: (1)-(6)-(26.419,00/30,32%), jf. (12), svarende til 160.000 - 87.134 72.866

Når den skattepligtige indkomst skal reduceres med tidligere års underskud, kan det indebære, at den skattepligtige indkomst bliver så lille, at skatten heraf bliver mindre end skatteværdien af personfradraget, og derved går personfradraget helt eller delvis tabt lige som nedslag for negativ kapitalindkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.