Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.3.2.1 Modregning i statsskatter

Ifølge PSL (personskatteloven) § 13, stk. 1, 1. punktum, skal skatteværdien af et underskud i skattepligtig indkomst beregnes med beskatningsprocenten for sundhedsbidrag og beskatningsprocenten for kommune- og kirkeskat. Ifølge PSL (personskatteloven) § 13, stk. 1, 2. punktum, skal skatteværdien så vidt muligt modregnes i bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over 48.300 kr., dvs. i statsskatter der ikke beregnes af skattepligtig indkomst. Modregningen sker i den nævnte rækkefølge.

Eksempel C-01. Modregning fuldt ud. Eksemplet viser, at statsskatterne (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløb) er så store, at hele skatteværdien af årets underskud kan modregnes heri.
Indkomstoplysninger m.v.
1. Personlig indkomst (ikke pensionsudbetalinger, dvs. ikke omfattet af udligningsskat) 430.000
2. Kapitalindkomst -350.000
3. Ligningsmæssige fradrag 120.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning: (1)+(2)-(3) -40.000
5. Modregning i skatter med skatteværdi (11) svarende til underskud i skattepligtig indkomst på 40.000 40.000
6. Skattepligtig indkomst efter modregning: (4)+(5)

0

Skatteberegning:
7. Bundskat: 5,83% af (1) 25.069,00
8. Topskat: 15% af [(1) - 421.000]  1.350,00
9. Sundhedsbidrag: 6% af (6)  0,00
10. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (6) 0,00
11. Skatteværdi af underskud: 30,32% af (5) = 12.128,00, der kan rummes i (7) 12.128,00
12. Bundskat efter modregning af skatteværdi af underskud: (7)-(11) 12.941,00
13. Skatter før personfradrag: (12)+(8)+(9)+(10) 14.291,00
14. Skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: 5,83% af 42.000 = 2.448,60, der kan rummes i (12) 2.448,60
15. Bundskat efter modregning af skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: (12)-(14) 10.492,40
16. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6% af 42.000 = 2.520,00; der er ingen sundhedsbidrag at modregne i, og der modregnes derfor i bundskat (15)  2.520,00
17. Bundskat efter modregning af skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: (15)-(16)   7.972,40
18. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32% af 42.000 = 10.214,40; der er ingen kommune- og kirkeskat at modregne i, og der modregnes derfor først i bundskat (17) med 7.972,40 og dernæst i topskat (8) med 1.350,00, i alt 9.322,40 9.322,40
19. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (13)-(14)-(16)-(18) 0,00

I eksempel C-01 er der en resterende skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat på >1.170,00 kr. (= 10.492,40 kr. - 9.322,40 kr.), der fortabes, lige som også et nedslag for negativ kapitalindkomst (2 % af 50.000 kr. = 1.000,00 kr.)< fortabes. 

Eksempel C-02. Modregning fuldt ud. Eksemplet viser, at statsskatterne (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløb) er så store, at hele skatteværdien af årets underskud kan modregnes heri. I eksempel C-02 indgår udligningsskat, jf. i øvrigt afsnit H.4 om udligningsskat.
Indkomstoplysninger m.v.
1. Personlig indkomst (heraf 388.000 pensionsudbetalinger, der er omfattet af udligningsskat) 430.000
2. Kapitalindkomst -350.000
3. Ligningsmæssige fradrag 169.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning: (1)+(2)-(3) -89.000
5. Modregning i skatter med skatteværdi (12) svarende til underskud i skattepligtig indkomst på 89.000 89.000
6. Skattepligtig indkomst efter modregning: (4)+(5)

0

Skatteberegning:
7. Bundskat: 5,83% af (1) 25.069,00
8. Topskat: 15% af [(1) - 421.000]  1.350,00
9. Udligningsskat: 6% af [388.000, jf. (1) - 362.800] 1.512,00
10. Sundhedsbidrag: 6% af (6)  0,00
11. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (6) 0,00
12. Skatteværdi af underskud: 30,32% af (5) = 26.984,80, der først søges modregnet i bundskat 26.984,80
13. Bundskat efter modregning af skatteværdi af underskud: (7) - 25.069,00, da hele bundskatten kan rummes i (12) 0,00
14. Resterende skatteværdi af underskud: (12)-(7) = 1.915,80, der søges modregnet i topskat 1.915,80
15. Topskat efter modregning af resterende skatteværdi af underskud: (8) - 1.350,00, da hele topskatten kan rummes i (14) 0,00
16. Resterende skatteværdi af underskud: (14)-(8) = 565,80, der søges modregnet i udligningsskat 565,80
17. Udligningsskat efter modregning af resten af skatteværdien af underskuddet: (9)-(16) 946,20
18. Skatter før personfradrag: (13)+(15)+(17)+(10)+(11) 946,20
19. Skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: 5,83% af 42.000 2.448,60
20. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6% af 42.000 2.520,00
21. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32% af 42.000 10.214,40
22. Modregning i udligningsskat af skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat, idet (17) kan rummes i (19) 946,20
23. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (18)-(22) 0,00

I eksemplet er der en resterende samlet skatteværdi af personfradrag på >14.236,80 kr. (= (2.448,60 kr. - 946,20 kr.) + 2.520,00 kr. + 10.214,40 kr.), der fortabes, lige som også et nedslag for negativ kapitalindkomst (2 % af 50.000 kr. = 1.000,00 kr.)< fortabes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.