Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.8.4 Beregningsgrundlag

Ejendomsværdiskatten for de i B.8.3 nævnte danske ejendomme beregnes på grundlag af den laveste af følgende værdier, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 1:

 • Den ejendomsværdi, der er ansat pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
 • Den ejendomsværdi, der er ansat pr. 1. januar 2002
 • Den ejendomsværdi, der er ansat pr. 1. oktober i indkomståret

Om-, til- eller nybygning m.v.
For ejendomme som nævnt i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1-10, hvor der er foretaget om- eller tilbygning, nybygning m.v., og hvor disse ikke er omfattet af vurderingen pr. 1. oktober i året før indkomståret, men af vurderingen pr. 1. oktober i indkomståret, anvendes ansættelsen i året før indkomståret i stedet for ansættelsen pr. 1. oktober i indkomståret, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 2. Hvis en ejendom, hvorpå der er foretaget nybyggeri, ikke vurderes færdigbygget pr. 1. oktober i året før indkomståret, betales der ikke ejendomsværdiskat i indkomståret.

Har vurderingsmyndighederne foretaget ansættelser efter VURDL § 33, stk. 12-15, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 3 , anvendes disse ansættelser fra og med året efter det år, hvor ansættelserne er foretaget, i stedet for ovennævnte ansættelser.

For følgende ejendomme opgøres beregningsgrundlaget på en særlig måde:

Tofamilieshuse
For ejendomme omfattet af EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 2, udgør beregningsgrundlaget for tofamilieshuse den del af ejendomsværdien, der er henført til ejerens lejlighed, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4a, stk. 4. Beregningsgrundlaget udgør herefter den laveste af følgende værdier:

 • Den ejerboligværdi, der er ansat pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
 • Den ejerboligværdi, der er ansat pr. 1. januar 2002
 • Den ejerboligværdi, der er ansat pr. 1. oktober i indkomståret

Stuehuset til landbrugsejendomme m.v.
For ejendomme omfattet af EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4a, stk. 1, nr. 3, udgør beregningsgrundlaget kun den del af ejendomsværdien, der er henført til stuehuset m.v., jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 4.  Beregningsgrundlaget udgør herefter den laveste af følgende værdier:

 • Den stuehusværdi, der er ansat pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
 • Den stuehusværdi, der er ansat pr. 1. januar 2002
 • Den stuehusværdi, der er ansat pr. 1. oktober i indkomståret

Skovbrugsejendomme m.v.
Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for skovbrugsejendomme, blandede ejendomme med en eller to selvstændige lejligheder, som i væsentligt omfang benyttes erhvervsmæssigt (EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4 og 5), ejendomme over 5.000 m² omfattet af EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9, og ejendomme der er samnoteret med en vindmølleparcel (EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 10) , medregnes kun den del af ejendomsværdien, der er henført til ejerens bolig, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 4.

Lejligheder i udlejningsejendomme m.v.
Beregningsgrundlaget for

 • en lejlighed som en eller flere ejere bebor i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder der opfylder betingelserne i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 6,
 • lejligheder beboet af en eller flere ejere i udlejningsejendomme med 3 til 6 beboelseslejligheder som opfylder betingelserne i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 7 og
 • lejligheder i ejendomme til helårsbeboelse som opfylder betingelserne i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 8.

er den ejendomsværdi, der er ansat for den lejlighed, som ejeren, henholdsvis deltageren, bebor, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 4.

Udenlandske ejendomme
Der gælder de samme regler for beregning af dansk ejendomsværdiskat, uanset om ejendommen ligger i Danmark eller i udlandet.

Der er ikke nogen dansk ejendomsvurdering for udenlandske ejendomme, derfor skal beregningsgrundlaget findes på en anden måde.

Hvis der i den fremmede stat foretages offentlige ejendomsvurderinger, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan denne vurdering bruges. Det er de danske skattemyndigheder, som afgør om den udenlandske vurdering kan sidestilles med en dansk vurdering.

Hvis der ikke findes en vurdering i den fremmede stat, må der i stedet tages udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Denne anskaffelsespris skal så indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002. Herved når man frem til ejendommens handelsværdi i det pågældende indkomstår.

Indekseringen skal ske for ejendomme, der er erhvervet 1. januar 2002 eller senere.

Ejendommens faktiske anskaffelsessum indekseres tilbage til det angivne tidspunkt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 • et godkendt udenlandsk prisindeks
 • OECD's indeks for udvikling i huspriser
 • det danske sommerhusindeks.

Ved beregningen af grundlaget for ejendommens værdi anvendes den laveste af følgende værdier som beregningsgrundlag:

1)

Handelsværdien pr. 1. oktober i indkomståret reguleret med samme forhold, som på dette tidspunkt eksisterer mellem danske ejendomsvurderinger og faktiske handelspriser for ejendomme af den pågældende type.

2)

Handelsværdien pr. 1. januar 2001 reguleret med samme forhold, som på daværende tidspunkt eksisterede mellem danske ejendomsvurderinger og faktiske handelspriser for ejendomme af den pågældende type, med tillæg af 5 pct.

3)

Handelsværdien pr. 1. januar 2002 reguleret med samme forhold, som på daværende tidspunkt eksisterede mellem danske ejendomsvurderinger og faktiske handelspriser for ejendomme af den pågældende type.

Handelsværdien kan beregnes således:

1)

Hvis der findes et udenlandsk, færøsk eller grønlandsk prisindeks for ejendomme af den pågældende type og dette indeks kan godkendes af told- og skatteforvaltningen, fastsættes handelsværdien på grundlag af den faktiske anskaffelsespris frem- eller tilbageindekseret efter et sådant prisindeks. Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, at et udenlandsk, færøsk eller grønlandsk prisindeks skal anvendes med fremadrettet virkning.

2)

Hvis prisindeks som nævnt i nr. 1 ikke findes, anvendes dansk prisindeks for ejendomme af den pågældende type.

3)

Hvis der foreligger anden dokumentation, der giver en mere retvisende fastsættelse af handelsværdien end den dokumentation, der er nævnt i nr. 1 og 2, lægges sådan anden dokumentation til grund for værdifastsættelsen.

4)

Hvis der ikke findes prisindeks som nævnt i nr. 1 og 2 og nr. 3 ikke finder anvendelse, ansættes handelsværdien skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis indeksering af en faktisk anskaffelsespris medfører et resultat, som står i åbenbart misforhold til ejendommens reelle handelsværdi.

SKAT fastsætter hvert år et ejendomsværdiskattegrundlag, der kan bruges for ejendomme, der ligger i udlandet. Det bliver ajourført med oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande. Det drejer sig om:

 • Det svenske indeks for fritidshuse
 • Indekstal fra OECD
 • Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse
 • Afstandsprocenten, dvs. forskellen mellem ejendomsværdier og handelsværdier.

Se >SKM2012.255.SKAT< om fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret >2011<.

Vedrørende retningslinjerne for fastsættelse af ejendomsværdiskat henvises i øvrigt til SKM2008.565.SKAT

Ejendomsværdiskatten er på 1 procent af den del af handelsværdien, der ikke overstiger 3.040.000 kr. Af handelsværdien over 3.040.000 kr. betales 3 procent i ejendomsværdiskat.

Er den udenlandske ejendom købt før 2. juli 1998, gives der for visse typer af ejendomme et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat. Se afsnit B.8.6.2.

Vedrørende nedslag som følge af reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne henvises til afsnit B.8.8.

Forskudt indkomstår
Anvender den skattepligtige et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), bruges ejendomsværdien pr. 1. oktober i det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, som ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 5. Tilsvarende gælder for ejendomsværdien pr. 1. oktober forud for kalenderåret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.