Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2011-2 (historisk)
<< indholdsfortegnelse >>

C.E.9 Boopgørelse og værdiansættelse

Indhold

Dette afsnit handler om

 • boopgørelsen (C.E.9.1)
 • værdiansættelser (C.E.9.2)
 • passivpostberegninger efter BAL § 13 a (C.E.9.3).

C.E.9.1 Boopgørelsen

Indhold

Dette afsnit handler om

 • hvilke dødsboer skal sende boopgørelse ind (C.E.9.1.1)
 • hvad SKAT bruger boopgørelsen til (C.E.9.1.2).
C.E.9.1.1 Hvilke dødsboer skal sende boopgørelse ind?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke dødsboer der skal sende boopgørelse ind - og hvornår de skal gøre det.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • >Regler for dødsfald før 1. juli 2011<.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle skiftede dødsboer.

Hovedregel

Skiftede dødsboer skal sende boopgørelse ind.

Privat skiftet dødsbo

Et privat skiftet dødsbo skal sende boopgørelsen til skifteretten i to eksemplarer, der begge er underskrevet af

 • samtlige arvinger eller
 • af arvingernes værger eller skifteværger.

Skifteretten sender det ene eksemplar videre til SKAT.

Boopgørelsen skal sendes ind >senest 15 måneder efter dødsdagen.<

Se DSL § 32.

Boopgørelsen skal indeholde dødsboets

og en fordeling af dødsboets beholdning mellem legatarer og arvinger.

Dødsboet skal vælge en skæringsdag for boopgørelsen, der tidligst kan være dødsdagen og senest kan være 1-års-dagen for dødsfaldet. Se DSL § 31, stk. 1.

Skifteretten kan tillade, at opgørelse

 • vedrørende endnu ikke modtagne indtægter
 • et betinget eller omtvistet krav eller
 • andre nærmere afgrænsede dele af dødsboet

udskydes til tiden efter dødsboets slutning. Dødsboet skal så indlevere en tillægsopgørelse inden for en frist, som skifteretten har fastsat. Se DSL § 31, stk. 2.

Bemærk

Underskrift kan ske efter skiftefuldmagt. Original fuldmagt skal så vedlægges.

Bobestyrerbo (solvent)

Et solvent bobestyrerbo skal sende

 • et eksemplar af boopgørelsen til skifteretten og
 • et eksemplarer til SKAT.

Se DSL § 68, stk. 3.

Boopgørelsen skal sendes ind inden to uger efter, den er blevet endelig. Boopgørelsen er først endelig, når

 • opgørelsen er fremlagt på et afsluttende bomøde, og
 • klagefristen på fire uger over boopgørelsens indhold er udløbet.

Se DSL § 68, stk. 1 og 2.

Boopgørelsen skal indeholde dødsboets

 • aktiver
 • passiver
 • indtægter
 • udgifter

og en fordeling af dødsboets beholdning mellem legatarer og arvinger og af den beregnede bo- og tillægsboafgift. Se DSL § 66, stk. 1.

Dødsboet skal vælge en skæringsdag for boopgørelsen, der tidligst kan være dødsdagen og senest kan være 2-års-dagen for dødsfaldet. Når dødsboets forhold medfører, at det ikke kan opgøres endeligt inden for 2-års-dagen, kan skifteretten bestemme, at

 • skæringsdagen udskydes, og
 • at skifteretten løbende skal have en forklaring om dødsboets forhold.

Se DSL § 66, stk. 2.

Skifteretten kan tillade, at opgørelse

 • vedrørende endnu ikke modtagne indtægter
 • et betinget eller omtvistet krav eller
 • andre nærmere afgrænsede dele af dødsboet

udskydes til tiden efter dødsboets slutning. Dødsboet skal så indlevere en tillægsopgørelse snarest muligt. Se DSL § 66, stk. 3.

Undtagelse

Når skifteretten har udleveret dødsboet til

 • forenklet privat skifte efter DSL § 33
 • forenklet privat skifte med ægtefællen efter DSL § 34

skal dødsboet ikke sende boopgørelse ind. Se DSL § 35, stk. 1.

For disse dødsboer anses dødsdagen for skæringsdag. Se DSL § 35, stk. 3.

Regler for dødsfald før 1. juli 2011

>Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfaldet er sket før 1. juli 2011:<

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så gælder for privat skiftede dødsboer ...

før 1. juli 2011

at boopgørelsen skal sendes ind inden tre måneder efter den valgte skæringsdag, dog har dødsboet altid en frist på ni måneder fra dødsdagen til at sende opgørelsen ind.

C.E.9.1.2 Hvad bruger SKAT boopgørelsen til?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad SKAT bruger boopgørelsen til.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle skiftede dødsboer.

Hovedregel

SKAT bruger boopgørelsen til flere formål:

 • SKAT skal godkende eller forkaste dødsboets egne værdiansættelser i boopgørelsen. Se BAL § 12 og afsnit C.E.9.2 om værdiansættelser.
 • SKAT godkender eller ændrer dødsboets beregninger af passivposter. Se BAL § 13 a og afsnit C.E.9.3 om passivposter.
 • SKAT afgør, om dødsboet er skattefritaget efter DBSL § 6. Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.
 • Skæringsdagen i boopgørelsen afgør, hvornår dødsboets skattepligt ophører, og hvornår udlodningsmodtagers skattepligt vedrørende udloddede aktiver begynder. Se afsnit C.E.3.2.1 om dødsboets skattepligtsperiode og afsnit C.E.3.4.1 om, hvornår skattepligten overgår fra dødsboet til udlodningsmodtager.
 • Når dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6, skal dødsboet sende selvangivelse for bobeskatningsperioden ind til SKAT, når boopgørelsen sendes ind. SKAT foretager skatteansættelse og skatteberegning på baggrund af selvangivelsen. Se afsnit C.E.3.3. om dødsboer, der ikke er fritaget for beskatning.
 • Når dødsboet er skattefritaget efter DBSL § 6, og dødsboet indeholder forhold, der gør, at dødsboet er omfattet af obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden, skal dødsboet sende selvangivelse for mellemperioden til SKAT, når boopgørelsen sendes ind. SKAT foretager skatteansættelse og skatteberegning på baggrund af selvangivelsen.
  Se afsnit
  • C.E.3.2.2.3 om obligatorisk selvangivelse
  • C.E.3.2.3 om indkomstopgørelse for mellemperioden
  • C.E.3.2.4 om skatteberegning for mellemperioden.
 • Undtagelse

Dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33, skal ikke indsende boopgørelse. I stedet skal SKAT godkende eller forkaste dødsboets egne værdiansættelser i åbningsstatus. Se BAL § 12, stk. 4 og afsnit C.E.9.2 om værdiansættelser.

SKATs afgørelse vedrørende værdiansættelserne kan få betydning for om

 • dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6
 • dødsboet skal betale boafgift.

Det vil sige, at en ændring af dødsboets egne værdiansættelser kan medføre, at betingelserne for skifteformen forenklet privat skifte efter DSL § 33 ikke mere er til stede.

Når dødsboet er udleveret til forenklet privat skifte med ægtefællen efter DSL § 34, skal SKAT ikke godkende eller forkaste dødsboets egne værdiansættelser, da skifteformen ikke er omfattet af BAL § 12, stk. 4.

C.E.9.2 Værdiansættelser

Indhold

Dette afsnit handler om

 • dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.1)
 • SKATs godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.2)
 • sagkyndig vurdering (C.E.9.2.3)
 • dødsboets klagemuligheder, når værdiansættelser ændres (C.E.9.2.4).
C.E.9.2.1 Dødsboets værdiansættelser

Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets værdiansættelser.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

 • privat skifte
 • forenklet privat skifte efter DSL § 33
 • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

For værdiansættelser i dødsboer gælder BAL § 12. Se DBSL § 84.

Dødsboet skal værdiansætte aktiver eller passiver, der indgår i boopgørelsen. Værdierne skal medregnes til aktivernes handelsværdi på den opgørelsesdag, der er fastsat i boopgørelsen (skæringsdagen). Når et aktiv er udloddet før skæringsdagen, og dødsboet har givet SKAT besked herom efter DBSL § 5, stk. 2, ansættes aktivet dog til værdien på udlodningstidspunktet. Se afsnit C.E.3.2.2.2 om dødsboets oplysningspligt om acontoudlodning. Se BAL § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Værdiansættelsen er bindende for dødsboet, arvingerne, legatarerne, den ægtefælle m.m. Se BAL § 12, stk. 1, sidste pkt.

Se også

Se afsnit C.E.9.2.2 om SKATs godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser.

Bemærk

Reglen gælder også for aktiver i åbningsstatus i dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33. Se BAL § 12, stk. 4.

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til SKAT. Se afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse i begrænset skattepligtige dødsboer.

C.E.9.2.2 SKATs godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser

Indhold

Dette afsnit beskriver SKATs godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv..

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

 • privat skifte
 • forenklet privat skifte efter DSL § 33
 • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

Når en værdiansættelse i en boopgørelse ikke er fastsat ved en sagkyndig vurdering, er SKAT ikke bundet af dødsboets egen værdiansættelse. Se BAL § 12, stk. 2.

SKAT har to muligheder for at få ændret værdiansættelsen.

SKAT kan

 • anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering eller
 • ændre den værdiansættelse, som dødsboet selv har foretaget.

Når SKAT vil ændre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal dødsboet og skifteretten modtage meddelelse om ændringen inden 3 måneder efter, at SKAT har modtaget boopgørelsen. Se BAL § 12, stk. 2, 2. pkt.

Når SKAT ønsker sagkyndig vurdering, skal SKAT inden samme frist rette henvendelse til skifteretten herom. Se BAL § 12, stk. 2, 3. pkt.

3-månedersfristen er ikke til hinder for, at SKAT efter AL § 45, stk. 3, ændrer parternes fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er omfattet af en overdragelse. Her gælder den almindelige frist i SFL § 26. Se SKM2008.773.LSR

Se også

Se afsnit

 • C.E.9.2.3 om sagkyndig vurdering
 • C.E.9.2.4 om dødsboets klagemuligheder, når værdiansættelser ændres.

Bemærk

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til SKAT efter DBSL § 57, stk. 1 og 2. Se bemærkninger til § 57 i 1996-97 -L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.773.LSR

SKATs ændring af parternes fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på overdragne aktiver efter AL § 45, stk. 3 er ikke omfattet af BAL § 12, stk. 3. Den almindelige frist i SFL § 26 gælder i stedet.

C.E.9.2.3 Sagkyndig vurdering

Indhold

Dette afsnit beskriver sagkyndig vurdering efter DSL §§ 93 - 94.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

 • privat skifte
 • forenklet privat skifte efter DSL § 33
 • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

Skifteretten kan efter anmodning bestemme, at handelsværdien af dødsboets aktiver og passiver skal fastsættes ved en sagkyndig vurdering. Se DSL § 93.

Både dødsboet og SKAT kan anmode skifteretten om at udmelde sagkyndige vurderingsmænd.

Når dødsboet selv har fået foretaget en vurdering uden, at skifteretten har udmeldt sagkyndige vurderingsmænd, kan skifteretten efter henvendelse fra SKAT afgøre, om der har foreligget en sagkyndig vurdering. Det ligger ikke inden for SKATs kompetenceområde at afgøre, om en foretaget vurdering er en sagkyndig vurdering.

Når der er foretaget en sagkyndig vurdering, er den bindende for dødsboet og SKAT, med mindre dødsboet eller SKAT anmoder om omvurdering efter DSL § 94.

Omvurdering

Skifteretten kan efter anmodning bestemme, at omvurdering skal ske, når

 • der er begået fejl ved vurderingens udførelse, som kan have påvirket vurderingsresultatet
 • vurderingen i øvrigt ikke er foretaget på betryggende måde, eller
 • aktivets eller passivets handelsværdi må antages at afvige væsentlig fra vurderingsresultatet.

Se DSL § 94.

Anmodning om omvurdering skal sendes til skifteretten og henholdsvis SKAT og dødsboet, inden fire uger fra resultatet af den sagkyndige vurdering er modtaget. Når skifteretten har afgjort, at en vurdering, der er sket på dødsboets foranledning, er en sagkyndig vurdering, har SKAT en frist på fire uger efter, at SKAT har modtaget skifterettens afgørelse. Se BAL § 12, stk. 3.

Når resultatet af en omvurdering afviger fra den sagkyndige vurdering efter DSL § 93, er omvurderingens resultat bindende for dødsboet og SKAT.

Bemærk

Reglen gælder også for aktiver i åbningsstatus i dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33. Se BAL § 12, stk. 4.

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til SKAT efter DBSL § 57, stk. 1 og 2. Se bemærkninger til § 57 i 1996-97 -L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

C.E.9.2.4 Dødsboets klagemuligheder når værdiansættelser ændres

Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets klagemulighed, når værdiansættelser ændres.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

 • privat skifte
 • forenklet privat skifte efter DSL § 33
 • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

Når SKAT har ændret dødsboets værdiansættelser uden at anmode skifteretten om at udmelde sagkyndige vurderingsmænd, kan dødsboet forlange sagkyndig vurdering inden fire uger efter at have modtaget besked fra SKAT om ændringen. Se BAL § 12, stk. 2, 4. pkt. og afsnit C.E.9.2.3 om sagkyndig vurdering.

Dødsboet skal sende en skriftlig begrundelse sammen med sin anmodning om sagkyndig vurdering til skifteretten. Dødsboet skal sende en kopi til SKAT. Se BAL § 12, stk. 2, sidste pkt.

Når den ændrede værdiansættelse er en følge af sagkyndig vurdering, som SKAT har anmodet om, kan dødsboet anmode skifteretten om omvurdering. Se BAL § 12, stk. 3 og afsnit C.E.9.2.3 om sagkyndig vurdering.

Bemærk

Skifterettens afgørelser er judicielle. Derfor kan dødsboet ikke klage over værdiansættelser efter reglerne i SFL.

Reglen gælder også for aktiver i åbningsstatus i dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33. Se BAL § 12, stk. 4.

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til SKAT efter DBSL § 57, stk. 1 og 2. Se bemærkninger til § 57 i 1996-97 -L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

C.E.9.3 Beregning af passivposter

Indhold

Dette afsnit handler om

 • hvornår dødsboet kan beregne passivpost (C.E.9.3.1)
 • hvordan dødsboet kan beregne passivpost (C.E.9.3.2)
 • SKATs ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder (C.E.9.3.3).
C.E.9.3.1 Hvornår kan dødsboet beregne passivpost?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et dødsbo kan beregne passivpost.

Se afsnit C.E.14 Definitioner og forklaringer om definition af passivpost.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • >Når værdi af udskudt skat indgår i aktivets værdiansættelse<
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3.1.1 om definition af dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Reglen omfatter også dødsboer, der beskattes efter reglerne om uskiftede boer i DBSL afsnit III, når der sker udlodning med succession til legatarer og/eller arvinger, der ikke er afdødes livsarvinger. Se afsnit C.E.4.2.5.2 om udlodning.

Regel

Når dødsboet udlodder aktiver med succession, kan dødsboet beregne passivposter til at udligne eventuelle fremtidige skattetilsvar. Passivposten trækkes fra, når den afgiftspligtige arvebeholdning gøres op. Dødsboet kan også beregne passivposter vedrørende en ægtefælles overtagelse af aktiver, der stammer fra den egen andel af fællesboet. Se BAL § 13 a, stk. 1.

Passivposter bruges også, når skifteretten eller bobestyreren beregner bo- og tillægsboafgift, idet de trækkes fra den afgiftspligtige arvebeholdning. Passivposterne anses for udlagt sammen med aktivet, og kan desuden - afhængig af parternes aftale - bruges, når dødsboet beholdning fordeles internt mellem arvingerne. Se bemærkningerne til § 1, nr. 19 i 1996-97 - L 91 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om afgift af dødsboer og gaver (Boafgiftsloven).

Passivposten vedrørende de aktiver, der - før, under og efter skiftet - tilhører den ægtefælles andel af fællesboet, trækkes fra ved opgørelsen af

 • hele fællesboet
 • værdien af de aktiver som ægtefællen modtager som boslod.

Se bemærkningerne til § 2, nr. 5 i 1998-99 - L 87 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv.

Bemærk

Ved beskatning af dødsboer har passivposterne kun betydning i ganske specielle situationer, fx ved begrænsninger i adgangen til succession efter DBSL § 37, stk. 2. Se afsnit C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge m.m. og afsnit C.E.3.3.4.3.1 om beskatning i dødsboet ved udlodning uden succession.

Se også

Se afsnit

 • C.E.9.3.2 om hvordan dødsboet kan beregne passivpost efter BAL § 13 a
 • C.E.9.3.3 om SKATs ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder.

>Når værdi af udskudt skat indgår i aktivets værdiansættelse<

Når dødsboet ved sin værdiansættelse af et aktiv har taget hensyn til den udskudte skat, kan dødsboet ikke samtidig beregne passivpost efter BAL § 13 a, sådan at der gives dobbelt nedslag for den udskudte skat. Se SKM2011.406.SKAT om værdiansættelse ved overdragelser med succession.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2011.406.SKAT

Ved overdragelse med succession kan dødsboet tage hensyn til udskudt skat med den største af beløbene:

 • Udskudt skat der indgår ved aktivets værdiansættelse.
 • Passivpost beregnet efter BAL § 13 a.
Styresignal der følger op på landsskatterettens kendelse SKM2008.876.LSR
C.E.9.3.2 Hvordan kan dødsboet beregne passivpost?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan et dødsbo kan beregne passivpost.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Passivpostprocenter.

Se afsnit C.E.14 Definitioner og forklaringer om definition af passivpost.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3.1.1 om definition af dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Reglen omfatter også dødsboer, der beskattes efter reglerne om uskiftede boer i DBSL afsnit III, når der sker udlodning med succession til legatarer og/eller arvinger, der ikke er afdødes livsarvinger. Se afsnit C.E.4.2.5.2 om udlodning.

Regel

Dødsboet skal beregne passivposten på grundlag af den laveste mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis dødsboet havde solgt aktivet på skæringsdagen i boopgørelsen. Se BAL § 13 A, stk. 2, 1. pkt.

Når den skattepligtige fortjeneste gøres op, skal aktivets værdi i boopgørelsen bruges som salgssum.

Bliver passivposten negativ, skal den sættes til 0 kr.

Udlodningsdagen træder i stedet for skæringsdagen, når

 • aktivet er blevet acontoudloddet, og
 • der er givet meddelelse herom til SKAT efter DBSL § 5, stk. 2.

Se BAL § 13, stk. 2, 3. pkt.

Succession i fast ejendom

Indtræder en ægtefælle, arving eller legatar i dødsboets skattemæssige stilling (succession) i forhold til en fast ejendom, beregnes passivposten udelukkende på grundlag af den eller de gevinster, hvori der succederes. Se BAL § 13 a, stk. 2, 2. pkt.

Passivpostprocenter

Når udlodningsmodtager succederer, kan dødsboet beregne passivposter med forskellige procenter, der afhænger af

 • hvordan fortjenesten beskattes
 • hvilke indkomstår
  • opsparede overskud efter VSL afsnit I eller
  • konjunkturudligningshenlæggelser efter VSL afsnit II

stammer fra. Se BAL § 13 a, stk. 3-5.

Parterne kan aftale at bruge lavere procenter til at beregne passivposter end de højeste procenter. Se BAL § 13 a, stk. 6.

Dette skema viser, hvilke procenter som dødsboet højst kan bruge til at beregne passivpost:

Hvis ...

Så udgør højeste passivpost

fortjenesten ikke ville være aktieindkomst

30 pct. af fortjenesten

fortjenesten ville være aktieindkomst

22 pct. af fortjenesten

opsparet overskud efter VSL afsnit I er beskattet med:

0 pct.

 • 38 pct. virksomhedsskat (indkomståret 1991)

9 pct.

 • 34 pct. virksomhedsskat (indkomstårene 1992-1998)

12 pct.

 • 32 pct. virksomhedsskat (indkomstårene 1999-2000)

13, 5 pct.

 • 30 pct. virksomhedsskat (indkomstårene 2001-2004)

15 pct.

 • 28 pct. virksomhedsskat (indkomstårene 2005-2006)

16,5 pct.

 • 25 pct. virksomhedsskat (indkomstårene 2007og senere)

18,75 pct.

konjunkturudligningshenlæggelse efter VSL afsnit II er beskattet med:

 • 34 pct. konjunkturudligningsskat (indkomstårene 1993-1998)

12 pct.

 • 32 pct. konjunkturudligningsskat (indkomstårene 1999-2000)

13, 5 pct.

 • 30 pct. konjunkturudligningsskat (indkomstårene 2001-2004)

15 pct.

 • 28 pct. konjunkturudligningsskat (indkomstårene 2005-2006)

16,5 pct.

 • 25 pct. konjunkturudligningsskat (indkomstårene 2007og senere)

18,75 pct.

Se også

Se afsnit

 • C.E.9.3.1 om hvornår dødsboet kan beregne passivpost efter BAL § 13 a
 • C.E.9.3.3 om SKATs ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder.
C.E.9.3.3 SKATs ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder

Indhold

Dette afsnit beskriver SKATs ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • SKATs ændring af passivposter
 • Dødsboets klagemuligheder ved SKATs ændring af passivposter.

Se afsnit C.E.14 Definitioner og forklaringer om definition af passivpost.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3.1.1 om definition af dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Reglen omfatter også dødsboer, der beskattes efter reglerne om uskiftede boer i DBSL afsnit III, når der sker udlodning med succession til legatarer og/eller arvinger, der ikke er afdødes livsarvinger. Se afsnit C.E.4.2.5.2 om udlodning.

SKATs ændring af passivposter

SKAT kan ændre dødsboets beregnede passivposter. Ændringer kan være begrundet i flere årsager, fx:

 • Dødsboet har brugt for stor en passivpostprocent i forhold til BAL § 13 a, stk. 3-5.
 • Den fortjeneste, som dødsboet har beregnet passivpost af, er opgjort forkert.

Fortjenesten kan være opgjort forkert, fordi

 • dødsboet har beregnet forkert anskaffelsessum for aktivet
 • værdiansættelsen af det relevante aktiv i boopgørelsen er blevet ændret
  • af SKAT eller
  • fordi resultatet af en sagkyndig vurdering er forskellig fra dødsboets egen værdiansættelse i boopgørelsen.

Se afsnit

 • C.E.9.2.2 om SKATs godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser
 • C.E.9.2.3 om sagkyndig vurdering.
 • C.E.9.3.1 om hvornår dødsboet kan beregne passivpost efter BAL § 13 a
 • C.E.9.3.2 om hvordan dødsboet kan beregne passivpost efter BAL § 13 a.

Dødsboets klagemuligheder ved SKATs ændring af passivposter

Dødsboet kan klage over SKATs afgørelser om beregning af passivposter efter de sædvanlige regler i SFL. Se afsnit C.E.1.4 om SKATs sagsbehandlingsregler vedrørende dødsboer.

Det gælder dog ikke, når der bag uenigheden om passivpostberegningen ligger en uenighed om værdiansættelsen af det pågældende aktiv. I så fald skal uenigheden løses i det skiftemæssige vurderingssystem ved, at skifteretten udmelder en sagkyndig vurderingsmand.

Se SFL § 5, stk. 1, nr. 6, hvorefter skatteankenævnene kan behandle klager over SKATs afgørelser om beregning af passivposter efter BAL § 13 a, der ikke vedrører værdiansættelser efter BAL § 12.

Ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten over beregning af passivposter er der ikke adgang til at kræve syn og skøn efter reglerne i RPL § 343. Se SFL § 47, stk. 1, 2. pkt.

Kilde: Skat
 
Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.