Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.2.2 Bilaterale aftaler

Indhold

Dette afsnit handler om bilaterale aftaler.  

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Oversigt over dobbeltbeskatningsaftaler
  • Oversigt over omfattede skatter og afgifter.

Lovgrundlag

Danmark har indgået en række bilaterale aftaler for at undgå dobbeltbeskatning. Nogle af aftalerne indeholder også bestemmelser om gensidig bistand til inddrivelse af skatter.

Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomsternes art. 1 typisk sammenholdt med art. 3, hvilke personer der er omfattet af bistandsbestemmelserne. Det er som hovedregel både fysiske og juridiske personer.

De omfattede skatter er normalt opregnet i dobbeltbeskatningsoverenskomsternes art. 2. Da det danske skattesystem ændres løbende, vil de skatter, der er nævnt i overenskomsternes art. 2, ikke altid være ajourførte. Nogle skatter kan være ophævet. Andre kan være kommet til. Nye skatter, der træder i stedet for en skat omfattet af aftalen, vil også typisk være omfattet af aftalen. Næsten alle bistandsaftaler omfatter renter og omkostninger, tillægsskat og bøder, som ikke har strafferetlig karakter. Det gælder dog fx ikke Indien.

I praksis kan der fra dansk side kun anmodes om bistand til inddrivelse af krav svarende til minimum 1.500 euro (11.250 kr.). Dette gælder, uanset om der er fastsat en lavere beløbsgrænse i den enkelte bistandsaftale.

Spørgsmålet om forældelse er reguleret i den enkelte aftale. I de fleste aftaler er udgangspunktet derfor, at forældelsesfristen i inddrivelsesstaten anvendes. Har inddrivelsesstaten en kortere forældelsesfrist end den danske, kan inddrivelsesstaten vælge at lægge denne, dvs. den danske forældelsesfrist, til grund.

Bemærk

Ved inddrivelse efter dobbeltbeskatningsaftalerne indgået med Holland og Tyskland gælder, at den danske forældelsesfrist skal anvendes. Forældelsesafbrydende tiltag foretaget i inddrivelsesstaten virker også forældelsesafbrydende i Danmark under forudsætning af, at tiltagene har tilsvarende virkning efter dansk ret.

Oversigt over dobbeltbeskatningsaftaler

Nedenfor findes en oversigt over de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået, deres implementering i dansk ret, samt hvilke bestemmelser der regulerer bistand til inddrivelse.

Til støtte for fortolkningen af de enkelte bestemmelser i dobbeltskatningsaftalerne henvises til art. 27 i OECDs modeloverenskomst. Se også afsnit C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter Artikel 27: Bistand med opkrævning (i denne sammenhæng skal opkrævning forstås i betydningen inddrivelse) af skatter.

Belgien

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 16. oktober 1969. Se bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1971, art. 27, stk. 2, og Skatteministeriets cirkulære nr. 166 af 27. juni 1972 (vejledning) pkt. 48. BKI nr. 13 af 30. maj 2003.

Estland

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 4. maj 1993. Se Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 22 af 21. februar 1994 art. 28.

Filippinerne

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 30. juni 1995. Se lov nr. 1099 af 20. december 1995 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering.

Frankrig (Opsagt med virkning for krav efter den 31. december 2008. Se bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2008)

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 8. februar 1957. Se bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958 og Skattedepartementets cirkulære nr. 218 af 12. oktober 1960 (vejledning) art. 24 jf. art. 1.

Indien

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 8. marts 1989. Se bekendtgørelse nr. 118 af 10. november 1989 art. 27 jf. art. 2.

Letland

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 10. december 1993, art. 28, jf. art. 2. Se bekendtgørelse nr. 20 af 21. februar 1994 samt bekendtgørelse nr. 31 af 15. maj 2000 af aftale mellem Danmark og Letland om gensidig administrativ bistand i skattesager.

Litauen

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 13. oktober 1993. Se bekendtgørelse nr. 21 af 21. februar 1994 samt bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 2004 af aftale mellem Danmark og Litauen om gensidig administrativ bistand i skattesager.

Luxembourg

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 17. november 1980. Se bekendtgørelse nr. 95 af 23. september 1982 og Skatteministeriets cirkulære nr. 74 af 28. april 1982 (vejledning), art. 27 jf. art. 2.

Marokko

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 8. maj 1984. Se bekendtgørelse nr. 77 af 15. august 1994.

Nederlandene

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1. juli 1996. Se bekendtgørelse nr. 4 af 22. april 1998. Se art. 27 og 28 samt bilateral aftale af 22. februar 1999. Se bekendtgørelse nr. 58 af 1. juli 1999.

Sydafrika

Bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 1996 af overenskomst af 21. juni 1995 med Sydafrika art. 27.

Taipei

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 30. august 2005. Se lov nr. 1184 af 12. december 2005 samt bekendtgørelse nr. 1382 af 15. december 2005.

Tyrkiet

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 30.maj 1991. Se bekendtgørelse nr. 129 af 14. december 1993.

Tyskland

Bekendtgørelse nr. 158 af 6. december 1996 af overenskomst af 22. november 1995 art. 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40.

Uganda

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 14. januar 2000. Se bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2001 art. 28.

Ukraine

Dobbeltbeskatningsoverenskomst at 5. marts 1996. Se bekendtgørelse nr. 116 af 3. oktober 1996.

USA

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 19. august 1999. Se bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000 art. 27.

Bemærk

I forhold til USA gælder det særlige, at i tilfælde, hvor den administrative byrde ved sagerne er ude af proportioner i forhold til den fordel, der opnås, kan den anmodede stat nægte at efterkomme anmodningen. Bistanden kan ikke ydes mod fysiske personer, hvis skattekravet vedrører en skattepligtig periode, hvor den pågældende var statsborger i den stat, til hvilken henvendelsen er rettet (amerikanske statsborgere i USA/danske statsborgere i Danmark). Det samme gælder i forhold til et selskab, et dødsbo eller en "trust", hvis skattekravet vedrører en skattepligtig periode, i hvilken skatteyderen oppebar sin status som en sådan enhed fra lovgivningen i den stat, der modtager anmodningen.

Venezuela

Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 3. december 1998. Se bekendtgørelse nr. 34 af 4. december 2001 art. 28.

Oversigt over omfattede skatter og afgifter

Herunder findes en oversigt over, hvilke skatter og afgifter som er omfattet af dobbeltbeskatningsaftalerne med de enkelte lande:

Omfattede skatter

Belgien

Estland

Filippinerne

Frankrig

(Opsagt med virkning for krav efter den 31. december 2008)

Indien

Letland

Litauen

Indkomstskat til staten

x

x

X

x

x

x

x

Kommuneskat

x

x

X

x

x

x

x

Kulbrinteskat

x

x

X

x

x

x

x

Kirkeskat

x

x

X

x

x

x

x

Udbytteskat

x

x

x

x

x

Renteskat

x

x

x

x

Royalty-skat

x

x

x

x

Selskabsskat

x

Ejendomsskat

x

Ejendomsværdiskat

x

x

x

x

Pensionsafkastskat

x

X

x

x

x

 

Omfattede skatter

Luxem-
bourg

Ma.
rokko

Neder-
lan-
dene

Syd-
afrika

Tai-
pei

Tyr-
kiet

Tysk-
land

Ugan-
da

Ukra-
ine

USA

Vene-
zuela

Indkomstskat til staten

x

X

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

Kommuneskat

x

X

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

Kulbrinteskat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kirkeskat

x

X

x

x

x

Udbytteskat

x

X

x

x

x

Renteskat

x

x

x

x

Royalty-skat

x

x

x

x

Ejendoms-
værdiskat

x

Selskabsskat

x

Ejendomsskat

x

Afgift af arv og gave

x

Frigørelsesafgift

x

Registre-ringsafgift

x

Vægtafgift

x

Afgift af ansvars-
forsikring

x

Pensions-
afkastskat

x

x

x

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.