Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.3.1 Overdragelse af simple fordringer

Indhold

Dette afsnit handler om transport af simple fordringer.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om overdragelse af simple fordringer - transporter
  • Lovgrundlag
  • Begreber anvendt ved overdragelse af fordringer.

Generelt om overdragelser af simple fordringer - Transporter

Afsnittet handler om overdragelse af simple fordringer (transporter) og betydningen heraf for SKAT. Afsnittet omfatter RIMs brug af disse transporter som led i inddrivelsesarbejdet og sammes eventuelle adgang til at foretage udlæg i fordringer, der er overdraget.

Herudover handler afsnittet også om muligheden for at overdrage krav, som skatteydere eller virksomheder har på SKAT.

Bemærk

Kildeskatteloven regulerer udbetaling af overskydende skat til skatteydere, mens opkrævningsloven regulerer udbetalinger af moms og andre afgifter til virksomheder, der er registreret hos SKAT.

Typer af transport

Der findes forskellige typer af transport, og transporten kan gives på forskellige måder. Eksempelvis skelnes der imellem om transporten gives til eje eller til sikkerhed. Hvis RIM modtager en transport fra en skyldneren, er der typisk tale om en transport til sikkerhed for RIMs krav.

Herudover skelnes der imellem om overdrageren indestår for fordringsdebitors betalingsevne, eller om han blot indestår for at fordringen består. Man taler i denne forbindelse om henholdsvis simpel transport og skadesløs transport, hvor overdrageren af fordringen i det sidstnævnte tilfælde indestår for fordringsdebitors betalingsevne som havde han stillet en simpel kaution for forpligtelsen.

Lovgrundlag

Reglerne om overdragelse af simple fordringer findes i gældsbrevsloven. Loven regulerer kun overdragelse af fordringer, for hvilke der er udstedt et gældsbrev. Dog gælder GBL kap. 3 om simple gældsbreve også på overdragelse af pengefordringer, for hvilke der ikke er udstedt noget gældsbrev (såkaldte simple fordringer). Simple fordringer kan fx være pengekrav i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser mv.

Begreber anvendt ved overdragelse af fordringer

Overdragelse af simple fordringer (også kaldet transport af fordringer) sker på baggrund af en frivillig aftale mellem transportgiver og transporthaver. Den, som har et krav på en anden, træffer derfor aftale om, at dette krav helt eller delvist overdrages til en tredjemand.

Overdragelse af fordringer baserer sig udelukkende på frivillighed og kan ikke ske som tvangsfuldbyrdelse.

Ved brug af reglerne om overdragelse af simple fordringer anvendes der nogle særlige begreber:

  • En overdragelse af en pengefordring til tredjemand kaldes en transport
  • Den person, der overdrager fordringen, kaldes transportgiver
  • Den tredjemand, der erhverver fordringen, kaldes transporthaver
  • Den person, der skylder penge i henhold til fordringen, kaldes fordringsdebitor

Ved transporten indtræder transporthaveren i transportgiverens ret til at få fordringen udbetalt.

Transporthaveren opnår dog ikke bedre ret i forhold til fordringsdebitor, end den transportgiveren havde. Se GBL § 27.

Transporthaveren må derfor respektere

  • indsigelser og i visse tilfælde modkrav, der er rejst eller rejses af fordringsdebitoren over for transportgiveren
  • de vilkår mv., som skal være opfyldt, for at der kan kræves betaling i henhold til fordringen.
Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.