Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.3.1 Overdragelse af simple fordringer

Indhold

Dette afsnit handler om transport af simple fordringer.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om overdragelse af simple fordringer - transporter
  • Lovgrundlag
  • Begreber anvendt ved overdragelse af fordringer.

Generelt om overdragelser af simple fordringer - Transporter

Afsnittet handler om overdragelse af simple fordringer (transporter) og betydningen heraf for SKAT. Afsnittet omfatter RIMs brug af disse transporter som led i inddrivelsesarbejdet og sammes eventuelle adgang til at foretage udlæg i fordringer, der er overdraget.

Herudover handler afsnittet også om muligheden for at overdrage krav, som skatteydere eller virksomheder har på SKAT.

Bemærk

Kildeskatteloven regulerer udbetaling af overskydende skat til skatteydere, mens opkrævningsloven regulerer udbetalinger af moms og andre afgifter til virksomheder, der er registreret hos SKAT.

Typer af transport

Der findes forskellige typer af transport, og transporten kan gives på forskellige måder. Eksempelvis skelnes der imellem om transporten gives til eje eller til sikkerhed. Hvis RIM modtager en transport fra en skyldneren, er der typisk tale om en transport til sikkerhed for RIMs krav.

Herudover skelnes der imellem om overdrageren indestår for fordringsdebitors betalingsevne, eller om han blot indestår for at fordringen består. Man taler i denne forbindelse om henholdsvis simpel transport og skadesløs transport, hvor overdrageren af fordringen i det sidstnævnte tilfælde indestår for fordringsdebitors betalingsevne som havde han stillet en simpel kaution for forpligtelsen.

Lovgrundlag

Reglerne om overdragelse af simple fordringer findes i gældsbrevsloven. Loven regulerer kun overdragelse af fordringer, for hvilke der er udstedt et gældsbrev. Dog gælder GBL kap. 3 om simple gældsbreve også på overdragelse af pengefordringer, for hvilke der ikke er udstedt noget gældsbrev (såkaldte simple fordringer). Simple fordringer kan fx være pengekrav i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser mv.

Begreber anvendt ved overdragelse af fordringer

Overdragelse af simple fordringer (også kaldet transport af fordringer) sker på baggrund af en frivillig aftale mellem transportgiver og transporthaver. Den, som har et krav på en anden, træffer derfor aftale om, at dette krav helt eller delvist overdrages til en tredjemand.

Overdragelse af fordringer baserer sig udelukkende på frivillighed og kan ikke ske som tvangsfuldbyrdelse.

Ved brug af reglerne om overdragelse af simple fordringer anvendes der nogle særlige begreber:

  • En overdragelse af en pengefordring til tredjemand kaldes en transport
  • Den person, der overdrager fordringen, kaldes transportgiver
  • Den tredjemand, der erhverver fordringen, kaldes transporthaver
  • Den person, der skylder penge i henhold til fordringen, kaldes fordringsdebitor

Ved transporten indtræder transporthaveren i transportgiverens ret til at få fordringen udbetalt.

Transporthaveren opnår dog ikke bedre ret i forhold til fordringsdebitor, end den transportgiveren havde. Se GBL § 27.

Transporthaveren må derfor respektere

  • indsigelser og i visse tilfælde modkrav, der er rejst eller rejses af fordringsdebitoren over for transportgiveren
  • de vilkår mv., som skal være opfyldt, for at der kan kræves betaling i henhold til fordringen.
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.