Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.1.2.3 Afdragsordninger for igangværende virksomheder

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for afdragsordninger for igangværende virksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke restancer er omfattet?
 • Hvornår kan en virksomhed komme i betragtning til en afdragsordning?
 • Betingelser for, at en virksomhed kan få en afdragsordning
 • Hvor lang tid kan en afdragsordning gælde?
 • Hvordan skal en afdragsaftale med en virksomhed udfærdiges?
 • Praktisk fremgangsmåde
 • Hvis en virksomhed fremsætter anmodning om en afdragsordning under en udlægsforretning.

Hvilke restancer er omfattet?

Udgangspunktet er, at alle krav, der er til inddrivelse hos RIM, kan omfattes af en afdragsordning.

Hvornår kan en virksomhed komme i betragtning til en afdragsordning?

En igangværende virksomhed kan få tilladelse til en afdragsordning, hvis RIM skønner, at

 • virksomheden ikke kan skaffe de fornødne likvide midler til betaling af det skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., og
 • likviditetsproblemerne må anses for at være midlertidige og forbigående, og
 • en afdragsordning er den eneste mulighed for at opnå betaling af restancen, idet der ikke findes andre hensigtsmæssige inddrivelsesmuligheder.

Betingelser for, at en virksomhed kan få en afdragsordning

Virksomhedens samlede restance skal være fuldt indbetalt eller kraftigt nedbragt ved udløbet af afdragsperioden.

Det vil også altid være en betingelse for en afdragsordning, at

 • løbende skatter og afgifter angives og betales rettidigt
 • der kan ske modregning i ethvert krav som virksomheden erhverver hos statskassen, dog ikke krav indenfor formuerettens område, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 22. november 1983 om begrænsning af statens modregningsret.
 • afdragsordningen kan genforhandles, hvis der sker en væsentlig ændring i virksomhedens indtægts- og formueforhold.

Herudover skal det gøres klart for virksomheden, at afdragsordningen betragtes som misligholdt, hvis

 • afdrag ikke betales rettidigt, og/eller
 • der ikke sker rettidig angivelse og betaling af løbende skatter og afgifter.

En misligholdelse indebærer, at hele restancen på ny forfalder til betaling, og at inddrivelsen uden yderligere varsel vil blive genoptaget i fuldt omfang.

RIM skal oplyse virksomheden om, at afdragsordningen

 • fritager virksomheden for kreditbegrænsning efter momslovens § 62, stk. 3
 • medfører, at virksomheden kan undgå en eventuel indberetning til et kreditoplysningsbureau.
 • ikke fritager virksomheden for kreditbegrænsning efter LAL § 10
 • ikke fritager virksomheden for et krav om sikkerhedsstillelse efter OPL § 11.

Hvor lang tid kan en afdragsordning gælde?

En afdragsordning kan som hovedregel kun indgås for maksimalt 12 måneder ad gangen. RIM kan forlænge afdragsordningen efter en revurdering/genforhandling af aftalen. Revurderingen kan fx medføre:

 • Afdragsordningen fortsætter på samme vilkår
 • Forhøjelse af afdrag
 • Nedsættelse af afdrag.

Hvordan skal en afdragsaftale med en virksomhed udfærdiges?

Hvis RIM accepterer en afdragsordning, skal der være en skriftlig aftale mellem virksomheden og RIM.

En skriftlig aftale om afdragsvis betaling skal indeholde følgende betingelser:

 • fremtidige A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, moms, afgifter mv. skal angives og betales rettidigt.
 • ethvert krav, som virksomheden måtte få på statskassen, modregnes i skylden uafhængig af denne ordning.
 • ordningen fritager ikke virksomheden for et eventuelt strafansvar efter kildeskattelovens § 74.
 • ordningen fritager ikke virksomheden for betaling af renter. Renterne er ikke fradragsberettigede.
 • det er en betingelse for ordningen, at der kan foretages udlæg for skylden.
 • eventuel misligholdelse af ordningen medfører, at virksomheden uden varsel vil blive kreditbegrænset og/eller indberettet til til et kreditoplysningsbureau, ligesom RIM vil overveje en eventuel konkursbegæring mm.

Hvis ordningen eller aftalen er indgået for at afværge en kreditbegrænsning og/eller indberetning til et kreditoplysningsbureau kan de nævnte betingelser anvendes. I modsat fald skal sidste punkt om registrering i et kreditoplysningsbureau ved misligholdelse udgå.

Praktisk fremgangsmåde

Når RIM tiltræder en afdragsordning, skal det ske med udgangspunkt i

 • en konkret vurdering af virksomhedens oplysninger om de aktuelle betalingsproblemer, og
 • RIMs evt. kendskab til virksomhedens tidligere betalingsvilje- og evne.

RIM kan stille krav om dokumentation for virksomhedens økonomiske forhold til brug for vurdering af en ansøgning om afdragsordning. Kravet til hvilket dokumentationsmateriale, som virksomheden skal sende til RIM, afhænger af omstændighederne i den enkelte sag. Det vil typisk være regnskabs- og budgetmateriale.

RIM bør så vidt muligt kræve sikkerhedsstillelse for det skyldige beløb.

Kan virksomheden ikke stille sikkerhed, bør RIM foretage udlæg til sikkerhed for det skyldige beløb.

RIM bør ikke foretage udlæg i varelager eller udestående fordringer, hvis det forringer virksomhedens mulighed for at overholde afdragsordningen.

Hvis en virksomhed fremsætter anmodning om en afdragsordning under en udlægsforretning

Pantefogedens tiltrædelse af en afdragsordning skal ske med udgangspunkt i en konkret vurdering af virksomhedens oplysninger om de aktuelle betalingsproblemer, og i pantefogedens evt. kendskab til virksomhedens tidligere betalingsvilje- og evne.

Pantefogeden kan anmode virksomheden om at få forelagt regnskabs- og budgetmateriale.

Er pantefogeden i tvivl, om virksomheden opfylder betingelserne for at kunne opnå en afdragsordning, skal pantefogeden henvise virksomheden til at ansøge RIM om en afdragsordning. Pantefogeden skal vejlede virksomheden om hvilken dokumentation, der skal indsendes til RIM.

Selv om pantefogeden henviser virksomheden til at ansøge RIM om en afdragsordning, skal han stadig gennemføre udlægsforretningen hos virksomheden.

Tiltræder pantefogeden virksomhedens tilbud om en afdragsordning, bør der så vidt muligt foretages udlæg til sikkerhed for det skyldige beløb. RIM bør ikke foretage udlæg i varelager eller udestående fordringer, hvis det forringer virksomhedens mulighed for at overholde afdragsordningen.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.