Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

E.A.9.5 Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Indhold

Afsnittet handler om afgift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Afsnittet indeholder: 

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftsperiode
 • Afgiftens størrelse
 • Beregning af afgiften
 • Registrering, angivelse og betaling
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.
 • E.A.9.16 for moms- og lønsumsafgift af forhandling/formidling af spil.

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster efter SPILL § 19 skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. Se SPILAL § 12, stk. 1.

Gevinstgivende spilleautomater
Gevinstgivende spilleautomater er i SKM2022.273.BR defineret: "Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren med en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter".

Restauranter 
Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der af spilleautomater opstillet i en restauration også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 34.600 kr. (satsen for 2024). Se SPILAL § 12, stk. 2.

Spillehaller
Af spilleautomater opstillet i en spillehal skal der ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger et grundbeløb på 288.200 kr. (satsen for 2024). Beløbet på 288.200 kr. tillægges dog 3.500 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.800 kr. pr. automat derudover. Se SPILAL § 12, stk. 3.

Afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal. Se SPILAL § 12, stk. 4.

Hvis flere udbydere har en tilladelse til at udbyde spil på spilleautomater i samme restaurant eller spillehal, skal hver virksomhed opgøre deres egen afgift særskilt, for egne spilleautomater opstillet på den pågældende lokalitet. Se SKM2019.557.SR.

Bemærk

 • Beløbsgrænserne for, hvornår man skal betale en tillægsafgift på 30 % for spilleautomater i restauranter og spillehaller (SPILAL § 12, stk. 2 og 3) bliver reguleret hvert år. Beløbene reguleres efter personskattelovens § 20. Se SPILAL § 12, stk. 5. De fastsatte beløbsgrænser gælder for opgørelsen af afgift vedrørende hver af de 12 afgiftsperioder (måneder) i det pågældende kalenderår.
 • Gevinstgivende spilleautomater skal udbetale kontantbeløb (penge i dansk møntfod) eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontantbeløb. Se SPILL § 21.

Hvem er afgiftspligtig?

Tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer gives af Spillemyndigheden. Se SPILL § 19.

Det er indehaveren af tilladelsen, der skal betale afgiften af spillene på de gevinstgivende spilleautomater. Skatterådet har i SKM2019.557.SR  taget stilling til, at der alene skulle afregnes spilleafgift fra egen tilladelse, i forbindelse med at der på samme lokalitet var andre indehavere af en tilsvarende tilladelse. Afgørelsen er nærmere omtalt i skemaet nedenfor.

Se også

Spillemyndighedens vejledning om gevinstgivende spilleautomater, der findes på https://www.spillemyndigheden.dk/.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se SPILAL § 21.

Skatteforvaltningen kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, hvis afgift ikke er betalt rettidigt. Se SPILAL § 21, stk. 2.

Afgiftens størrelse

Der skal betales en grundafgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten (indsats fratrukket gevinster).

Tillægsafgift 
Herudover skal der betales en tillægsafgift på 30 pct. i følgende tilfælde, hvor indtægten overstiger en vis størrelse:

For spilleautomater i restaurationer
Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en restauration, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 34.600 kr.

For spilleautomater i en spillehal
Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en spillehal, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger et grundbeløb på 288.200 kr. For hver spilleautomat, der har været opstillet på spillestedet i afgiftsperioden, øges grundbeløbet på 288.200 kr. med 3.500 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.800 kr. pr. automat derudover. Det er uden betydning, om der konkret har været spillet på automaten eller ikke.

Bemærk

De nævnte beløbsgrænser gælder for opgørelse af afgift vedrørende afgiftsperioder (måneder) i kalenderåret 2024. Se SPILAL § 12, stk. 2-3 og stk. 5.

Se satser og beløbsgrænser på Skatteministeriets hjemmeside.

Eksempler - antal af automater (2024-niveau)

En spillehal med tilladelse til opstilling af 30 spilleautomater har de første 10 dage af afgiftsperioden kun opstillet 10 automater. Herefter opstilles 15 mere. Beløbet på 3.500 kr. pr. automat beregnes af alle 25 automater, og udgør derfor 87.500 kr. (25 x 3.500 kr.). Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger (288.200 + 87.500) 375.700 kr.

Samme spillehal har 25 automater opstillet ved afgiftsperiodens start, men efter 25 dage fjernes 5 automater. To af dem har der overhovedet ikke været spillet på. For denne afgiftsperiode beregnes de 3.500 kr. pr. automat også af 25 automater, og udgør derfor 87.500 kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger 375.700 kr.

Bemærk

Foretages der udbetalinger til spillere fra spillestedets kassebeholdning, anses disse ikke for at være udbetaling af gevinster, der er udsprunget af spil på spilleautomaterne, og beløbet kan derfor ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Beregning af afgiften

Der skal betales afgift af bruttospilleindtægten, som er forskellen mellem spilindsatser og gevinster udbetalt fra spilleautomaterne.

Markedsføringsomkostninger og øvrige omkostninger, herunder provision til den, der driver spillestedet og udbetaling af penge fra kassebeholdningen til spillerne, fragår ikke i beregningen af bruttospilleindtægten.

Bruttospilleindtægten og afgiften skal opgøres for hvert spillested. Se SPILAL § 12, stk. 4. Inden afgiftsberegningen foretages for en afgiftsperiode, modregnes negativ bruttospilleindtægt fra en spilleautomat i spillestedets øvrige spilleautomaters positive grundlag inden for samme afgiftsperiode. En eventuel negativ bruttospilleindtægt på et spillested kan ikke overføres til modregning i positiv bruttospilleindtægt fra et andet spillested, og kan heller ikke overføres til modregning i en efterfølgende periodes bruttospilleindtægt.

Er afgiftsgrundlaget, dvs. bruttospilleindtægten, for en afgiftsperiode negativt, skal der også ske indberetning af det enkelte spillesteds bruttospilleindtægt, og afgiften skal angives til 0 kr.

Eksempel på afgiftsberegning (2010-niveau)
I nedenstående skematiske regneeksempler er lovens grundbeløb (2010-niveau) for beløbsgrænser benyttet ved beregning af tillægsafgiften på 30 pct. Disse beløbsgrænser (markeret med *) bliver reguleret hvert år, i forhold til prisudviklingen. Se SPILAL § 12, stk. 2, 3 og 5.

Skatteforvaltningens TastSelv løsning for angivelse understøtter den korrekte beregning af afgiften, herunder de korrekte beløbsgrænser ved beregning af tillægsafgiften på 30 pct.

Eksempler på beregning af afgiften - beløbsgrænser og tillægsafgift i 2010-niveau

Eksempel 1:
Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i restauration                    

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

(Spilleindsats fratrukket gevinster)

40.000 kr.

(B)

Månedlig bruttospilleindtægt over 27.400 kr.*

((A) - 27.400 kr.)*

12.600 kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 40.000 kr. (A))

16.400 kr.

(D)

Tillægsafgift = 30 pct. af bruttospilleindtægten over 27.400 kr.*

(30 pct. af 12.600 kr. (B))

3.780 kr.

(E)

Samlet afgift (16.400 kr. (C) + 3.780 kr. (D))

20.180 kr.

Eksempel 2:
Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i stationær spillehal med 75 automater

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

450.000 kr.

(B)

Da bruttospilleindtægten er over 228.500 kr.* skal der beregnes tillægsafgift. De 228.500 kr.* forhøjes med 2.700 kr.* for hver af de første 50 automater og 1.350 kr.* for hver af de sidste 25. automater. De 228.500 kr.* forhøjes derfor til 397.250 kr.

(228.500 kr. + 135.000 kr. + 33.750 kr.)

Tillægsafgiften skal herefter beregnes af

((A) - 397.250 kr.).

52.750 kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 450.000 kr. (A))

184.500 kr.

(D)

30 pct. af bruttospilleindtægten over 397.250 kr.

(30 pct. af 52.750 kr. (B))

15.825 kr.

(E)

Samlet afgift

(184.500 kr. (C) + 15.825 kr. (D))

200.325 kr.

Bemærk

 • Tallene i eksemplet, som er markeret med en stjerne (*) er lovbestemte beløbsgrænser, som reguleres hvert år.

  I eksemplet er der for tillægsafgiften på 30 procent anvendt beløbsgrænser i 2010-niveau, se SPILAL § 12, stk. 2 og 3.

  Fra og med kalenderåret 2019 bliver beløbsgrænserne reguleret hvert år i forhold til prisudviklingen, se SPILAL § 12, stk. 5. Det betyder, at for beregning af afgift vedrørende en given afgiftsperiode (måned) skal man benytte den/de regulerede beløbsgrænser, som er fastsat for det pågældende kalenderår, der omfatter den pågældende afgiftsperiode (måned).

  Eksempelvis skal man for afgiftsperioden december 2019 anvende beløbsgrænserne for 2019, selvom afgiften først skal beregnes og betales i januar 2020.
 • De aktuelle beløbsgrænser for kalenderåret fremgår ovenfor under afsnittet "Afgiftens størrelse". Skatteforvaltningens elektroniske indberetningsløsning (TastSelv) understøtter anvendelsen af de korrekte beløbsgrænser.

 • De årlige beløbsgrænser offentliggøres løbende på Skatteministeriets hjemmeside under "Satser og beløbsgrænser".

 • Beløbsgrænserne var til og med 2018 faste beløb. Se om tidligere regler i Den juridiske vejledning 2018-2 og tidligere udgaver.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehal eller restauration, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået og før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.037.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Det er indehaveren af tilladelsen til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, der skal angive og betale afgiften.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Byretsdomme
SKM2022.273.BR

Sagen vedrørte spil på pokerautomat og vurderingen af om pokerautomaten kunne anses for gevinstgivende. Retten fandt, at pokerautomaten ikke havde en udbetalingsenhed og, at de på maskinen optjente point udelukkende kunne anvendes til videre spil på pokerautomaten.  Retten fandt, at det ikke var bevist, at den i sagen omhandlede pokerautomat var gevinstgivende, hvorfor tiltalte blev frifundet.

Afgørelsen vedrører lov om spil, med den afledte virkning, at automaterne heller ikke er omfattet af spilleafgiftslovens regler om gevinstgivende spilleautomater.
Skatterådet
SKM2019.557.SR

Skatterådet bekræftede, at der alene skulle afregnes spilleafgift af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) fra egen tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. Bruttospilleindtægten fra spilleautomater tilhørende andre indehavere af en tilsvarende tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i den samme restaurant eller spillehal skulle dermed ikke medregnes.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.