Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.4.8.1 Generelle opgørelses- og afregningsregler

Indhold

Dette afsnit beskriver generelle regler i gasafgiftsloven for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og afregning afgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde
 • Tilførsel og fraførsel af gas og varme
 • Leverancer af gas til produktion af elektricitet
 • Opgørelse af eget forbrug.

Se også

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter gasafgiftsloven er måneden. Se GASAL § 5.

Afgiften opgøres og skal indbetales til Skattestyrelsen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned.

Afgiften skal indberettes digitalt til Skattestyrelsen. Se TastSelv Erhverv på https://www.skat.dk/.

Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter GASAL § 5 fradrages:

 • Gas eller varme fremstillet af gas, der tilføres en anden registreret virksomhed
 • Gas, der leveres til udlandet
 • Gas, der fritages for afgift efter GASAL § 8.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.9 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Tilførsel og fraførsel af gas og varme

Afgiftsregistrerede virksomheder er berettiget til at få tilført gas eller varme produceret af gas uden at betale afgift. Se GASAL § 4.

Den mængde gas, der er anvendt til produktion af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt.

Eksempel på forholdsmæssig beregning af gas til leveret varme:

Gasforbrug henregnet til varmefremstilling

100 gasenheder

Varmeproduktion i alt

120 varmeenheder

Leveret til anden registreret virksomhed

72 varmeenheder

Leveret til ikke-registreret virksomhed

25 varmeenheder

Andel af gasforbrug til anden registreret virksomhed

72/120 = 60 %

Gas, som kan modregnes i afgiftsgrundlaget

0,60 * 100 gasenheder = 60 gasenheder

Andre end registrerede virksomheder, der får leveret gas fra udlandet, skal betale afgift ved modtagelsen. Se GASAL § 13, stk. 1.

Leverancer af gas til produktion af elektricitet

Registrerede kraftværker og kraftvarmeværker

Kraftværker og kraftvarmeværker (el-producenter), der er registrerede efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven, kan få gassen leveret uden afgift, dvs. uden energiafgift, CO2-afgift og afgift på andre klimagasser end CO2 (metanafgift).

Gasafgift - ikke registrerede kraftværker og kraftvarmeværker

Gasafgiftsloven giver mulighed for, at kraftværker og kraftvarmeværker, der ikke er registrerede efter gasafgiftsloven, kan få leveret gas til produktion af elektricitet uden afgift fra den registrerede gasnetvirksomhed. Se GASAL § 8, stk. 3. 

Ordningen om afgiftsfri levering af gas til el-produktion forudsætter, at der er indgået en nærmere aftale om administrationen af ordningen mellem gasnetvirksomheden og kraftvarmeværket. Der skal være dokumentation for opgørelsesgrundlaget, herunder for den foretagne opgørelse/fordeling af brændsel mellem el- og varmeproduktion hos både gasnetvirksomheden og hos kraftvarmeværket.

CO2-afgift

Kvoteomfattede kraftværker og kraftvarmeværker, der ikke er registrerede efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven, kan få leveret gas til el-produktion uden CO2-afgift.

Ikke-kvoteomfattede kraft- og kraftvarmeværker, der ikke er registrerede efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven, kan ikke få gassen leveret uden CO2-afgift til el-produktion.

Metanafgift

Kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede kraft- og kraftvarmeværker, der ikke er registrerede efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven, kan ikke få leveret gas til el-produktion uden metanafgift.

Opgørelse af eget forbrug

Virksomhedens forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.

Det vil sige, at virksomheden skal medregne eget forbrug af naturgas og bygas ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, herunder til formål, der er omfattet af ML (momsloven) § 42, stk. 1.

Det gælder fx varer, som virksomheden har anvendt

 • som motorbrændstof
 • til produktion af rumvarme og varmt brugsvand
 • til indehaverens privatforbrug
 • til opvarmning af funktionærboliger med videre
 • til andre formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage forbruget af gas, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål). Se GASAL § 10 og § 10 A.

Se også

 • E.A.4.4.8.3 om forbrugsregistrerede virksomheders opgørelse af afgift på gas og elektricitet
 • E.A.4.4.8.7 om forbrugsregistrerede virksomheders opgørelse af afgift på varme
 • E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.