Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

E.A.4.2.9.1 Underkendt praksis m.v.

Underkendt praksis m.v.

Den underkendte praksis fremgår af litra a og b nedenfor. Den hidtidige praksis, som på grund af afledte virkninger af den underkendte praksis ændres, fremgår af de efterfølgende litra c og d.

a. Kraftvarmeværkers affaldsforbrænding, hvor der skal betales affaldsvarmeafgift efter KULAL § 5, stk. 3

Dommen fra Vestre Landsret (SKM2018.5.VLR) tog direkte stilling til rækkevidden af ovennævnte bestemmelse i KULAL § 5, stk. 3.   

Bestemmelsen i § 5, stk. 3 i kulafgiftsloven indeholder regler om opgørelse af affaldsvarmeafgift for kraftvarmeværker, som fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler. Efter denne bestemmelse sondres der således mellem på den ene side kraftvarmeværker, der fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler, og på den anden side kraftvarmeværker, der ikke fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler.

Efter hidtidig praksis har kraftvarmeværkers forbrænding af afgiftspligtigt affald og andre brændsler skulle ske i den samme forbrændingsenhed (kedel), for at brændslerne kunne anses for at være fyret i kombination. Dette kunne undtagelsesvis afviges, hvis det bl.a. kunne sandsynliggøres, at afvigelsen ikke ville medføre et andet resultat.

Kraftvarmeværker, som har fået tilladelse til særlig timebaseret afgiftsopgørelse, hvor der på samme lokalitet anvendes flere kedler, som er dampmæssigt forbundne, er undtagelsesvis blevet anset for at fyre med en kombination af forskellige brændsler i ét anlæg. Der er tale om en situation, hvor der leveres damp fra flere kedler til en fælles dampkreds, fx hvor en kedel i anlægget kun forbrænder kul, mens en anden kedel i anlægget kun forbrænder halm. Undtagelsen er nævnt i bemærkningerne i lovforslaget til lov nr. 555 af 2. juni 2014 vedrørende bl.a. timebaseret afgiftsopgørelse.

b. Kraftvarmeværkers affaldsforbrænding, hvor der skal betales tillægsafgift efter KULAL § 5, stk. 10 og CO2-afgift efter CO2AL § 5, stk. 3.

SKM2018.5.VLR tog direkte stilling til rækkevidden af ovennævnte bestemmelse i KULAL § 5, stk. 10 og tog dermed også stilling til rækkevidden af CO2AL § 5, stk. 3.

Efter disse bestemmelser sondres igen mellem på den ene side kraftvarmeværker, der fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler, og på den anden side kraftvarmeværker, der ikke fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler.

Bestemmelsen i § 5, stk. 10 i kulafgiftsloven indeholder regler om opgørelse af tillægsafgift for kraftvarmeværker, som fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler. Kraftvarmeværker, som er omfattet af opgørelsesreglerne om tillægsafgift i KULAL § 5, stk. 10, er samtidig omfattet af reglerne for opgørelse af CO2-afgift i CO2AL § 5, stk. 3.

Efter hidtidig praksis har kraftvarmeværkets forbrænding af afgiftspligtigt affald og andre brændsler skulle ske i den samme forbrændingsenhed (kedel), for at de kunne anses for at være fyret i kombination. Dette kunne undtagelsesvis afviges, hvis det bl.a. kunne sandsynliggøres, at afvigelsen ikke ville medføre et andet resultat.

Kraftvarmeværker, som har fået tilladelse til særlig timebaseret afgiftsopgørelse, er undtagelsesvis blevet anset for at fyre med en kombination af forskellige brændsler i ét anlæg, når der på samme lokalitet anvendes flere kedler, som er dampmæssigt forbundne. Undtagelsen er nævnt i bemærkningerne i lovforslaget til lov nr. 555 af 2. juni 2014 vedrørende bl.a. timebaseret afgiftsopgørelse.

c. Kraftvarmeværkers affaldsforbrænding, hvor der skal betales tillægsafgift efter KULAL § 5, stk. 8 og CO2-afgift efter CO2AL § 5, stk. 3.

Efter disse bestemmelser sondres også mellem på den ene side kraftvarmeværker, der fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler, og på den anden side kraftvarmeværker, der ikke fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler.

Bestemmelsen i § 5, stk. 8 i kulafgiftsloven indeholder regler om opgørelse af tillægsafgift for kraftvarmeværker, som fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler. Kraftvarmeværker, som er omfattet af opgørelsesreglerne om tillægsafgift i KULAL § 5, stk. 8, er samtidig omfattet af reglerne for opgørelse af CO2-afgift i CO2AL § 5, stk. 3.

Efter hidtidig praksis har kraftvarmeværkets forbrænding af afgiftspligtigt affald og andre brændsler skulle ske i den samme forbrændingsenhed (kedel), for at de kunne anses for at være fyret i kombination. Dette kunne undtagelsesvis afviges, hvis det bl.a. kunne sandsynliggøres, at afvigelsen ikke ville medføre et andet resultat.

Kraftvarmeværker, som har fået tilladelse til særlig timebaseret afgiftsopgørelse, er undtagelsesvis blevet anset for at fyre med en kombination af forskellige brændsler i ét anlæg, når der på samme lokalitet anvendes flere kedler, som er dampmæssigt forbundne. Undtagelsen er nævnt i bemærkningerne i lovforslaget til lov nr. 555 af 2. juni 2014 vedrørende bl.a. timebaseret afgiftsopgørelse.

d. Kraftvarmeværkers forbrænding af andre afgiftspligtige brændsler end affaldsbrændsel, hvor der opgøres afgifter efter henholdsvis KULAL § 7, stk. 1, GASAL § 8, stk. 2 og MINAL § 9, stk. 2.

Ovennævnte bestemmelser i kulafgiftsloven, gasafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven indeholder regler om kraftvarmeværkers opgørelse af henholdsvis kulafgift, gasafgift og mineralolieafgift i forbindelse med værkets fremstilling af el og varme. Fyres der med en kombination eller blanding af forskellige brændsler i ét anlæg, har det betydning for opgørelsen af hver enkelt afgift efter bestemmelserne.

Efter hidtidig praksis har det været hovedreglen, at kraftvarmeværkets forbrænding af forskellige brændsler skulle ske i den samme forbrændingsenhed (kedel), for at de kunne anses for at være fyret i kombination i ét anlæg.

Kraftvarmeværker, som har fået tilladelse til særlig timebaseret afgiftsopgørelse, er undtagelsesvis blevet anset for at fyre med en kombination af forskellige brændsler i ét anlæg, når der på samme lokalitet anvendes flere kedler, som er dampmæssigt forbundne. Undtagelsen er nævnt i bemærkningerne i lovforslaget til lov nr. 555 af 2. juni 2014 vedrørende bl.a. timebaseret afgiftsopgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.