Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.6.8 Tab på erhvervede fordringer

Indhold

Dette afsnit beskriver, at erhververen som udgangspunkt ikke har fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er erhvervet fra en anden virksomhed. Erhververen kan dog foretage fradrag i momsgrundlaget, når fordringen er erhvervet ved en virksomhedsoverdragelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgangspunkt: Ingen momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer erhvervet fra en anden virksomhed
  • Modifikation: Virksomhedsoverdragelse
  • ►Forsikringsselskaber◄
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.6.7 Tab på overdragne fordringer om tab på overdragne fordringer.

Regel

Hverken momsloven eller dens forarbejder omhandler, hvorvidt der er momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer, som er erhvervet fra en momspligtig virksomhed.

Udgangspunkt: Ingen momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer erhvervet fra en anden virksomhed

Udgangspunktet er imidlertid, at fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer nøje er forbundet med den momspligtige virksomhed, der har foretaget den momspligtige leverance. En erhverver af en fordring, der indeholder moms, har derfor ikke krav på fradrag i momsgrundlaget, hvis det senere viser sig, at erhververen lider et tab på fordringerne. Der skal på den anden side heller ikke betales moms af eventuelle gevinster på de overtagne fordringer.

Se TfS1986, 318HD. Se tilsvarende SKM2009.264.ØLR.

Modifikation: Virksomhedsoverdragelse

Udgangspunktet modificeres ved virksomhedsoverdragelse.

I de tilfælde hvor en virksomheds debitorer overdrages til pålydende værdi i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil den nye virksomhed kunne foretage fradrag i momsgrundlaget efter de almindelige regler, når der konstateres tab på de overdragne fordringer.

Forsikringsselskaber

►Udbetaling af erstatninger til kunder, der har lidt tab på debitorer, giver ikke forsikringsselskaber ret til fradrag i momsgrundlaget. Dette gælder, selvom forsikringskunderne måtte overdrage fordringerne og de dermed forbundne rettigheder til forsikringsselskabet i forbindelse med udbetalingen af erstatningen.◄

►Se EU-Domstolens dom i sag C-482/21, Euler Hermes.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

EU-domme

C-482/21, Euler Hermes

►Sagen drejede sig om et forsikringsselskab, der overtog uerholdelige fordringer fra forsikringstagere - afgiftspligtige kunder - mod betaling af en erstatning inklusive moms på 90 % af fordringen. Forsikringsselskabet havde ikke ret til fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringen.◄

►Domstolen konkluderede, at momssystemdirektivets artikel 90, stk. 1, og princippet om afgiftsneutralitet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter nedsættelsen af afgiftsgrundlaget i tilfælde af ikke-betaling, der er fastsat i denne bestemmelse, ikke finder anvendelse på et forsikringsselskab, der inden for rammerne af en forsikringsaftale om kommercielle fordringer som erstatning for en fordrings ikke-betaling har betalt forsikringstageren en del af afgiftsgrundlaget for den omhandlede afgiftspligtige transaktion inklusive moms, til trods for at denne del af fordringen og alle de dermed forbundne rettigheder er blevet overdraget til dette forsikringsselskab i henhold til forsikringsaftalen.◄

 

Højesteretsdomme

TfS1986, 318HD

Der er i momsloven eller dennes forarbejder ikke hjemmel til at kræve momsfradrag for noget tab på fordringer overtaget til underkurs.

Det fremgår af forarbejderne, at loven ikke omhandler omsætning af fordringer.

 

Landsretsdomme

SKM2009.264.ØLR

ML (momsloven) § 27, stk. 6, skal fortolkes sådan, at der kun kan ske fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer vedrørende varer og ydelser, der er leveret af den momspligtige virksomhed.

I et tilfælde som det foreliggende, hvor appellanten for 1.000.000 kr. havde erhvervet en fordring mod et anpartsselskab på 1.698.156,29 kr. fra et aktieselskab, der som momspligtig virksomhed havde leveret varer til anpartsselskabet, uden at der var tale om hel eller delvis overdragelse af virksomheden, tiltrådte landsretten derfor, at appellanten ikke kunne foretage fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringen mod anpartsselskabet, der var gået konkurs, heller ikke i forhold til det beløb, som appellanten havde betalt for fordringen.

Landsretten stadfæster SKM2008.125.BR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.