Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.6.6 Opgørelse af tabet

Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelse af tabet ved tab på debitorer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afskrivning af acontobeløb, renter
  • Punktafgiftspligtige varer
  • Pantebreve
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at foretage fradrag i momsgrundlaget, at det fremgår af det foreliggende regnskabsmateriale, hvordan de udestående fordringer er behandlet, og at regnskabet i øvrigt føres således, at det sikres, at de fradragne beløb momsberigtiges i det omfang, de senere måtte indgå.

Der skal dog ikke ske momsberigtigelse af den del af eventuelle punktafgifter, eksempelvis afgift af vin, spiritus og øl, der indbetales i henhold til KL § 96. Se nedenfor om punktafgiftspligtige varer.

Der kan kun foretages momsfradrag for tab, som vedrører momsberigtigede leverancer af varer og ydelser. Renter skal altså ikke medregnes ved opgørelsen af tabet. Se nedenfor om afskrivning af acontobeløb, renter.

Pantebreve, som udstedes til hel eller delvis dækning af en fordring, og hvis kursværdi er lavere end den pålydende værdi, skal ved opgørelsen af tabet medregnes efter den pålydende værdi. Se nedenfor om pantebreve.

Afskrivning af acontobeløb, renter

Alle løbende indbetalinger, der er modtaget fra debitorer før betalingsstandsningen eller før gennemførelsen af en kreditorordning, skal som udgangspunkt afskrives på den ældste del af fordringen.

Der kan kun foretages momsfradrag for tab, som vedrører momsberigtigede leverancer af varer og ydelser. Renter skal altså ikke medregnes ved opgørelsen af tabet. Ved opgørelsen må der derfor foretages en opdeling af fordringen på momsberigtigede leverancer og renter samt andre beløb, som ikke er momsberigtiget. Se AFG1984, 887DEP.

Hvis der foreligger tilkendegivelser fra debitorerne eller en konkret aftale mellem parterne om anden anvendelse af sådanne indbetalinger, fx til forlods nedbringelse af skyldige renter, vil denne fremgangsmåde kunne godkendes.

Hvis der ikke foreligger sådanne tilkendegivelser eller aftaler, vil kreditor dog kunne bestemme over beløbets anvendelse på betingelse af, at der tages behørigt hensyn til debitorernes interesser.

Indbetalinger fra debitor i forbindelse med opgørelse af tab på debitorer kan forlods afskrives på renter, når det er branchekutyme, at kreditrenter forfalder og betales forud for anden gæld, og når dette også er i debitors interesse. Se TfS1991, 459VLD.

Skattestyrelsen kan altså dermed acceptere en påtegning på fakturaer eller kontoudtog om fordeling, hvis debitor ikke har indvendinger og en sådan fremgangsmåde er i overensstemmelse med sædvane inden for den pågældende branche. Kreditors regnskabssystem skal være tilrettelagt på en sådan måde, at den anvendte fremgangsmåde kan dokumenteres.

Hver enkelt indbetaling til en virksomhed skal afskrives løbende på indbetalingstidspunkterne på de saldi, der på dette tidspunkt foreligger. Indbetalinger vil altså kun kunne afskrives forlods på de renter, der var tilskrevet på de enkelte indbetalingstidspunkter, og ikke på senere tilskrevne renter.

Punktafgiftspligtige varer

Leverandører af punktafgiftspligtige varer kan ved opgørelsen af momsgrundlaget se bort fra den del af dividenden på anmeldte fordringer i et konkursbo, som opnås efter KL § 96. Dvs. at den dividende, der opnås på grundlag af et anmeldt krav på punktafgift som et privilegeret krav efter KL § 96, ikke indgår i momsgrundlaget i henhold til ML (momsloven) § 27, stk. 6, sidste led.

Når en punktafgiftsregistreret vareleverandør anmelder den del af et varetilgodehavende, der udgør punktafgiften som privilegeret krav i skyldnerens bo i henhold til KL § 96, kan han undlade at anmelde den hertil svarende moms som (simpelt) krav i boet.

Leverandøren vil herefter kunne reducere momsgrundlaget med det anmeldte punktafgiftskrav i den momsperiode, i hvilken punktafgiftskravet er anerkendt af boet - uden hensyn til størrelsen af den senere modtagne dividende på det privilegerede krav. Alternativt kan leverandøren i den pågældende momsperiode foretage fradrag i salgsmomsen, hvis momsen ved leveringen er beregnet med en anden momssats end den, der var gældende på reguleringstidspunktet.

Hvis leverandøren vælger at anmelde momsen af punktafgiftsbeløbet som et simpelt krav, kan tabet i henhold til ML (momsloven) § 27, stk. 6, opgøres efter samme regler som anført ovenfor. Den opnåede dividende på denne del af fordringen skal imidlertid fuldt ud afregnes til statskassen, dvs. tillægges salgsmoms i den periode, i hvilken dividende modtages.

Det bemærkes, at sidstnævnte skal ses i lyset af, at virksomheden ellers ville opnå en bedre dækning af sit simple krav på selve varetilgodehavendet, dvs. på varepris ekskl. punktafgift, end de øvrige kreditorer. Dette skyldes, at virksomheden tidligere har reduceret sit momsgrundlag med kravet på punktafgiften. Modtagelse af dividende vedrørende den moms, som virksomheden ikke skal afregne som følge af reduktionen, vil derfor indebære, at virksomheden opnår en bedre dækning af sit simple krav på varetilgodehavendet end de øvrige kreditorer.

Med hensyn til den øvrige del af varetilgodehavendet, dvs. varepris ekskl. punktafgift, og den hertil svarende moms, der anmeldes i boet som et simpelt krav, forholdes der efter de almindeligt gældende regler for regulering af tab på udestående fordringer. Hvis den dividende, som leverandøren modtager af varetilgodehavendet og den dertil svarende moms, herefter ikke giver fuld dækning, skal leverandøren reducere sit momsgrundlag med 80 pct. af det beløb, som han ikke har opnået dækning for.

Pantebreve

Pantebreve, som udstedes til hel eller delvis dækning af en fordring, og hvis kursværdi er lavere end den pålydende værdi, skal ved opgørelsen af tabet medregnes efter den pålydende værdi. Et skønnet kurstab på pantebreve, der er modtaget i forbindelse med fx en frivillig akkord, giver altså ikke mulighed for momsmæssig regulering.

Hvis en kreditor køber eller overtager pantebreve fra en skyldner, kan disse medregnes til kursværdien i stedet for til den pålydende værdi, når det konstaterede tab opgøres. I disse tilfælde må pantebrevene ikke være udstedt af skyldner til betaling af kreditors fordring. Der kan derimod være tale om pantebreve, som skyldneren er i besiddelse af som følge af salg af fast ejendom, hvor en huskøber (tredjemand) har udstedt pantebrevene som led i køb af skyldnerens faste ejendom. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Landsretsdomme

TfS1991, 459VLD

Et trælastfirma afskrev indbetalinger fra debitorer forlods på tilskrevne renter ved opgørelse af moms vedrørende tab på uerholdelige, tidligere momsberigtigede fordringer. Toldvæsenet havde fundet, at indbetalingerne skulle fordeles forholdsmæssigt på hovedstol og tilskrevne renter, og toldfogeden havde foretaget udlæg for det således opgjorte momsbeløb. Rekvisitus mente, at indbetalingerne forlods skulle dække tilskrevne renter og påstod udlægget ophævet.

Fogedretten havde fastslået, at da det stemte med den foreliggende branchekutyme at anse betalingerne fra debitorer som forlods betaling af skyldige renter, og dette også var i debitors interesse, jf. LL (ligningsloven) § 7, stk. 5, måtte en forlods afskrivning på renter have formodningen for sig.

Da denne formodning ikke var afkræftet, stadfæstede Landsretten fogedrettens kendelse.

Skatteministeriet

AFG1984, 887DEP

Efter momsloven kan der kun fradrages moms af tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og afgiftspligtige ydelser. Renter kan ikke medregnes ved opgørelsen af tabet, medmindre der er betalt moms af renterne. Beløb, som modtages i forbindelse med gennemførelse af en kreditorordning, skal derfor fordeles forholdsmæssigt på den momsberigtigede del af tilgodehavendet og de tilskrevne renter mv. Ved opgørelsen af tabet - med henblik på afregningen med toldvæsenet - er der ikke mulighed for, at den dividende, som modtages fra debitor, anvendes til forlods nedbringelse af påløbne renter og andre lignende omkostninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.