Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.5 Salg og udtagning af virksomhedsaktiver ML § 8 (ophævet)

ML (momsloven) § 8 blev ophævet ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 4, nr. 7.

Momspligten ved salg af aktiver fra en virksomhed vil herefter alene følge af ML § 4, stk. 1. Se forarbejderne til lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Om ML § 4, stk. 1, se afsnit D.A.4.1.

Momspligten ved udtagning af aktiver fra en virksomhed vil herefter alene følge af ML (momsloven) § 5, stk. 1-6. Se forarbejderne til lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Om ML (momsloven) § 5, se afsnit D.A.4.3 Andre momspligtige transaktioner ML § 5.

Momsreglerne om virksomhedsoverdragelse blev ved lovændringen flyttet til ML (momsloven) § 4, stk. 5, jf. § 4, nr. 3, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Se afsnit D.A.4.1.8 Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse.

Praksis om ML (momsloven) § 8

For en beskrivelse af praksis vedrørende ML (momsloven) § 8, se Den juridiske vejledning 2021-1.

Praksisændring

Ved styresignalet SKM2021.208.SKTST ændrede Skattestyrelsen praksis på baggrund af Landsskatterettens afgørelse i SKM2020.329.LSR. Ændringen vedrørte spørgsmålet om, hvornår momsfritagne virksomheder er momspligtige, når de overdrager deres materielle og immaterielle aktiver.

Praksisændringen bestod i, at en sådan overdragelse ikke blev anset for en levering mod vederlag, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, og overdragelsen derfor ikke var omfattet af momsloven. Det var en betingelse for undtagelsen fra momspligten, at der ikke havde været ret til hel eller delvis fradragsret i forbindelse med aktiverne.

Den nye praksis fandt anvendelse indtil lovændringen den 1. juli 2021.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2020.329.LSR

Landsskatteretten fastslog, at momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., alene er relevant for virksomhedsoverdragelser, som anses for levering mod vederlag i henhold til ML (momsloven) § 8, stk. 1, 1. pkt.

Overdragelsen af en tandlægevirksomheds materielle og immaterielle aktiver, hvortil der efter det oplyste på intet tidspunkt havde været ret til momsfradrag, var således ikke udtryk for en levering mod vederlag i momslovens forstand.

Retten henviste herved til, at dette fremgår af en modsætningsvis fortolkning af ML § 8, stk. 1, 1. pkt., ligesom det fremgår direkte af lovbemærkningerne til bestemmelsen.

Overdragelsen af tandlægevirksomheden er derfor ikke omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse i ML (momsloven) § 8, stk. 1, 3. pkt. - ikke fordi virksomheden ikke drives videre af køberen, som Skatterådet lagde vægt på, men fordi transaktionen falder helt ud af momsloven i medføre af ML § 8, stk. 1, 1. pkt.

Tidligere instans: SKM2018.270.SR.

Skattestyrelsen udsendte på baggrund af afgørelsen SKM2021.208.SKTST.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.